Preslav. Volume 7: Collected papers dedicated to the 1120th anniversary since the Veliki Preslav was declared as the capital of Medieval Bulgaria

 

Table of contents

П. Георгиев. „Тухленият“ Преслав  реален или въображаем? (Към проблема за ареала на мегаполиса Велики Преслав)
P. Georgiev. Brick-Built Preslav: Real Or Imaginary? (The Problem of the Range of Veliki Preslav Megapolis) (summary)

С. Бонев. Личният дворец на преславските владетели
S. Bonev. Preslav Rulers’ Personal Palace (summary)

К. Попконстантинов, Р. Костова. Манастирът на Георги, синкел български в Преслав: Историята на една българска аристократична фамилия от Х в.
K. Popkonstantinov, R. Kostova. Monastery of George the Synkellos in Preslav: The Story of a Bulgarian Aristocratic Family in the 10th c. (summary)

Х. Харитонов. Погребален обредно-обичаен текст от столицата Преслав
H. Haritonov. One Ritual Funeral Text from the Capital Preslav (summary)

Г. Илиева. Ново сведение за Преслав
G. Ilieva. New Information about Preslav (summary)

E. Corbu. Historical Danube Inluence on Early-Medieval History

C. Paraschiv-Talmaţchi. Considerations Regarding the Early-Medieval Habitation (9th10th Century) from Pantelimonu De Sus, Constanţa County (Campaigns 20102012)

Р. Георгиева. Сребърен обков от архитектурния комплекс в югозападната част на царския дворец във Велики Преслав
R. Georgieva. Silver Facing from the Architectural Complex in the Southwestern Part of the Royal Palace in Veliki Preslav (summary)

Т. Михайлова. Медна апликация с клетъчен емайл от Преслав
T. Mihailova. Copper Enamel Application from Preslav (summary)

К. Тотев. Средновизантийски оловен талисман от Преслав
K. Totev. A Middle Byzantine Lead Amulet frоm Preslav (summary)

Г. Атанасов. Бронзова ръка  държател на масивен свещник (ламна, козметариция?) от средновековния катедрален храм на Дръстър (Силистра)
G. Atanasov. Bronze Hand: A Shank of a Massive Candlestick from the Medieval Cathedral in Drastar (Silistra) (summary)

К. Рау. Корона или „палмови клонки“. За стилизираните мотиви върху една част от реликварните кръстове с изображения на Богородица Оранта
K. Rauh. Crown or „Palm Branches “: About the Stylized Motifs on a Part of the Reliquary Crosses Depicting the Mother of God Orans (summary)

С. Дончева. Реконструкция на коланни гарнитури по материали от ранносредновековния център за металопластика при с. Златар, Преславско
S. Doncheva. A Reconstruction of Belt Sets Based on Materials from the Early Mediaeval Metal Plastic Center near Zlatar, Preslav Region (summary)

С. Рябцева. О балканских связах населения Пруто-Днестровского региона. По материалам находок предметов цветной металлообработки
S. Ryabtseva. About the Balkan Relations of the Population from Prut-Dniester Region According to Finds of the Non-Ferrous Metal Work (summary)

А. Конаклиев. Инструмент от работилница за металообработка край село Надарево, Търговищко
A. Konakliev. Implement from a Metal Workshop near Nadarevo, Targovishe Region (summary)

К. Константинов. Комплект занаятчийски инструменти от старобългарското селище при с. Хърсово, община Никола Козлево
K. Konstantinov. A Set of Craft Tools from the 
Old Bulgarian Village Site by the Village of Harsovo, Nikola Kozlevo Municipality (summary)

P. Lecaque. Notes on the Iconography of the Paintings of the St Demetrius Church in Patalenica, Bulgaria

Ц. Бонева. Нoви находки керамика със сграфито украса от Преслав
T. Boneva. New Finds of Pottery with Sgraffito Ornaments in Preslav (summary)

М. Манолова-Войкова. Стъклени гривни от владетелската църква на Велики Преслав
M. Manolova-Voykova. Glass Bracelets from the Royal Church of Veliki Preslav (summary)

С. Сорочан. Об эволюции торгово-экономической политики Византии в нижнем Подунавье в VIIX вв.
S. Sorochan. About the Evolution of Byzantine Trade and Economic Policy in the Lower Danube in 7th
10th Centuries (summary)

Н. Николов. Нов моливдовул на цар Петър I (927969) с кирилски надпис
N. Nikolov. A New Lead Seal of King Peter I (927
969) with a Cyrillic Inscription (summary)

Д. Димитров. Непубликувани печати на Симеон (893927) и Петър I (927969) от фонда на АМ „Велики Преслав“
D. Dimitrov. Unpublished Seals of Bulgarian Rulers Simeon 
(893927) and Petar (927969) from Veliki Preslav Archaeological Museum (summary)

И. Йорданов. Византийското присъствие в Преслав (971986). Приносът на сфрагистиката
I. Yordanov. The Byzantine Presence in Preslav (971
986): The Contribution of Sphragistics (summary)

Ж. Жекова. Велики Преслав през втората половина на ХІІІ в. Залезът на един царстващ град (По нумизатични данни)
Z. Zhekova. Veliki Preslav in the Second Half of 13th Century. The Wane of a Kingly Town (According to Numismatic Evidence) (summary)

Г. Дзанев. Колективна монетна находка от землището на град Цар Калоян, Разградско
G. Dzanev. Coin Hoard from Town of Tsar Kaloyan, Razgrad district (summary)

Ю. Могаричев. Крым и Нижнедунайский регион: проблема локализации позднеантичных и раннесредневековых историко-географических областей в российской, советской и украинской историографии
Y. Mogarichеv. The Crimea and the Lower Danube Region: The Problem of Location of Late Ancient and Early Mediaeval Historico-Geographical Areas According to Russian, Soviet and Ukrainian Scholarship (summary)

К. Стоева. Гробна находка от времето на Великото преселение на народите от раннохристиянска църква № 1 в аула до с. Хан Крум, община Велики Преслав
K. Stoeva. Grave Finding from the Migration Period from Church №1 in the Fort near Village of Han Krum, Veliki Preslav District (summary)

М. Христов, К. Стоева. Съдове от антична пещ за битова керамика до раннохристиянска църква № 1 в аула до с. Хан Крум, община Преслав
M. Hristov, K. Stoeva. Vessels from Ancient Pottery Kiln up to Church №1 in the Fort near Village of Han Krum, Veliki Preslav District (summary)

Д. Момчилов. Коланни украси VVІІ в. от Археологическия фонд на Карнобатския музей
D. Momchilov. Belt Decorations 5th
7th c. from the Archaeological Fund of Karnobat Museum (summary)

Преслав. Том 7

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian, English, Russian with summaries in English and Bulgarian
Pages 404
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-400-946-5
Creation date 2013
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:





Panel Tool

Reset