PliskaPreslav. Volume 13. Collected papers in memory of Prof. Totyo Totev (19302015)
Language: Bulgarian with summaries in English and German

 

Table of contents

За проф. Тотю Тотев, археологът (1930—2015): Pro gloriae et memoriae

П. Георгиев. Плиска — езическото средище на България през IX век
P. Georgiev. Pliska: The Pagan Centre of Bulgaria during the 9th Century (summary)

Н. Хрисимов. Наблюдения върху личността на Енравота и кръстовидната сграда под Голямата базилика в Плиска
N. Hrisimov. Observations about Enravota and the Cross-Shaped Edifice Under the Great Basilica in Pliska (summary)

Ю. Савев. Печат на Григорий, комеркиарий на Девелт от манастира при Голямата базилика в Плиска
Y. Savev. A Seal of Gregorios Kommerkiarios of Develtos from the Great Basilica Monastery in Pliska (summary)

Я. Димитров, Л. Нинов. За използването на костени кънки в Средновековна България (по повод на „колективна“ находка от цитаделата в Плиска)
Y. Dimitrov, L. Ninov. About the Use of Bone Skates in Medieval Bulgaria (On the Occasion of a “Collective” Find of the Pliska Citadel) (summary)

М. Инкова. Златна висулка от вътрешния град на Плиска
M. Inkova. Gold Pendant from the Inner City of Pliska (summary)

В. Григоров, Л. Тодорова. Изгоряла сграда от обект „Дворцов център-изток“ в Плиска
V. Grigorov, L. Todorova. A Burned Building from the Site „Palace Center-East“ in Pliska (summary)

М. Пенкова. Керамика от жилищата в изкоп XXI на обект „Малко дървено укрепление“
M. Penkova. Ceramics from the Dwellings in Trench XXI of the Site „Small Wooden Fortification” in Pliska (Pre-release) (summary)

Д. Йосифов. Изследванео на сферокунусен съд от Плиска с остатъци от съдържимото
D. Yosifov. Research on Spheroconic Vessel from Pliska with Residue (summary)

С. Бонев. Втора, предпоследна, публикация на дворцовата сграда в югозападната част на Големия царски дворец във Велики Преслав
S. Bonev. Sеcond and Penultimate Publication on the Royal Building in the Southwestern Part of the Big Palace in Veliki Preslav (summary)

Г. Йосифова. Триизмерна обемно-пространствена реконструкция на храмовите базиликални постройки от Преслав
G. Yosifova. Voluminous and Spatial Reconstruction of the Temple Basilica Buildings from Medieval Preslav (summary)

Ж. Аладжов. Кръстове от Велики Преслав — обект „Средновековна улица“ южно от Патриаршията
Z. Aladzhov. Crosses of Veliki Preslav 
 Site “Medieval Street” to the South of the Patriarchate (summary)

И. Йорданов. Преслав 1053—1087 г. приносът на сфрагистиката
I. Yordanov. Preslav (1053
1087). Contrubution of the Sigillоgraphy (summary)

Ж. Жекова. Монетите на обект „Дворцов център“ във Велики Преслав (археологически сезони 2005—2011 г.)
Z. Zhekova. Coins from the “Palace Centar” Site in Veliki Preslav. Archaeological seasons 2005
2011 (summary)

М. Войкова. Археологически данни за живота във вътрешната крепост на Велики Преслав в следстоличния период
M. Voykova. Archaeological Evidences of the Habitation in the Inner Fortress of Veliki Preslav after the End of the 10th Century (summary)

С. Дончева, И. Пенев, Г. Цекова и кол. Елементен състав на предмети с християнска символика от ранното българско средновековие (материали от производствените центрове на художествен метал в околностите на Преслав и Североизточна България)
S. Doncheva, I. Penev, G. Tsekova et al. Elemental Composition of Objects with Christian Symbolism of the Early Bulgarian Middle Ages (Finds of Production Centers of Metal Art around Preslav and Nordeastern Bulgaria) (summary)

С. Иванов. Пещи за строителна керамика при с. Ловец, Шуменско
S. Ivanov. Furnaces for Building Ceramics near the Village of Lovets, Shumen Area (summary)

Д. Момчилов, С. Бакърджиев, Я. Русев. Старобългарското селища в местността „Карач дере“ край с. Лозенец, Ямболско
D. Momchilov, S. Bakurdzhiev, Y. Rusev. Old Bulgarian Settlement in the Area „Kara Ach Dere” near the Village of Lozenets, Yambol Area (summary)

П. Караилиев. Стопански постройки в средновековни селища на територията на община Раднево
P. Karailiev. Mеdieval Barns found in Municipality of Radnevo (summary)

Г. Атанасов. Златен пръстен със старобългарски знак от IX в. в подножието на крепостта до с. Скала, Силистренско
G. Atanasov. Golden Ring with a Proto-Bulgarian Sign Dated 9th Century in the Foot of the Fortress near the Village Skala, Silistra Area (summary)

Н. Марков. Бележки за манастирски слънчев часовник от края на IX — началото на X в. от Североизточна България
N. Markov. Notes on a Late 9th 
 Early 10th Century Monastery Sundial from Northeastern Bulgaria (summary)

Н. Митев. Византийски медни монети (IX—XII век) от Шуменско
N. Mitev. Byzantine Copper Coins (IX
XII Century) from the Region of Shumen (summary)

Н. Кънев, М. Николов. Непубликувани ранносредновековни оловни печати от крепостта Русокастро и прилежащия й район
N. Kunev, M. Nikolov. Unpublished Early Medieval Lead Seals from the Fortress of Rusokastro and Its Vicinity (summary)

К. Рау. Рисувани стъклени гривни (краят на X—XI век)
K. Rauh. Painted Glass Bracelets (The End of 10th and 11th c.) (summary)

Д. Рабовянов. Средновековно рицарско въоръжение — меч и кинжал от крепостта Кастрици до Варна
D. Rabovyanov. Medieval Knightly Arms 
 Sword and Dagger, from Kastrici Fortress near Varna (summary)

Н. Ботева, К. Тотев. Седмо правило на Седмия Вселенски събор или за дългия път на една християнска реликва
N. Boteva, K. Totev. Seventh Rule of the Seventh Ecumenical Council or the Long Road of a Christian Relic (summary)

Д. Аладжова. Печат от времето на тетрархията
D. Aladzhova. A Seal From Age of Tetrarchy (summary)

В. Йотов, А. Минчев. ΚΎΡΙΕ ΒΌΗΘΕΙ... надписи от късноантичния град на нов Свети Атанас край Бяла, Варненско
V. Yotov, A. Minchev. ΚΎΡΙΕ ΒΌΗΘΕΙ... Inscriptions from Late Antique Town at Saint Atanas Cape in Byala, Varna Region (summary)

Р. Колева, Ч. Кирилов. Мнимият прабългарски вал в Балчик
R. Koleva, C. Kirilov. The Alleged Proto-Bulgarian Dike in Balchik (summary)

Е. Казаков. Към проблема за етнокултурната принадлежност на Новинковския тип паметници
E. Kazakova. To the Problem of Ethnocultural Attribution of Novinkovski Type of Archaeological Sites (summary)

E. Corbu. Historical and archaeological arguments regarding Early Medieval defensive system from Vlădeni—Popina Blagodeasca (Ialomitza County, Romania)

С. Рябцева. О великоморавском и подунайском влиянии на формирования древнорусского ювелирного убора X — начала XI вв.
S. Ryabtseva. On the Great Moravian and Danube Influence on the Formation of Old Rus’ Jewelry Dress of 10th 
 the Beginning of 11th C. (summary)

Х. Трендафилов. Изобретяване на полугрък
H. Trendafilov. The Invention of a Half-Greek (summary)

Г. Николов. Мечтата на българите за завладяването на Цариград през Средновековието
G. Nikolov. Der Traum der Bulgaren von der eroberung Konstantinopels im Mittelalter (summary)

И. Илиев. Свети Наум Мизийско-Охридски и българите
I. Iliev. Saint Nahum of Moesia (Or Nahum of Ohrid) and the Bulgarians (summary)

Abbreviations

References for Authors

Плиска – Преслав. Том 13

Details
Publisher National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)
Language Bulgarian with summaries in English and German
Pages 538
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-9472-63-9
ISSN 2603-4212
Creation date 2015
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset