Prof. Totyu Totev and the capital of Veliki Preslav: Collected papers in honour of prof. Totyu Totev on the occasion of his 75th anniversary.

 

Table of contents

Archaeology, History, Art

П. Георгиев. Две рисунки от Велики Преслав и представите за цар Симеон през Х в.
P. Georgiev. Two drawings from Veliki Preslav and images of Tsar Simeon I in the 10th century (abstract)

Р. Рашев. Реминисценция на Химера в Преславското съкровище
R. Rashev. Reminiscence of a Chimera in the Preslav Treasure (abstract)

S. Vitlyanov. On the spatial model of the old capitals Pliska and Veliki Preslav

В. Пуцко. Преславская расписная керамика и декор древнейших славянских книг
V. Putsko. Painted ceramics from Preslav and the decoration of the Old Slavonic books (abstract)

Е. Статева. Зодиакалните знаци в Симеоновия сборнк  Светославов препис от 1073 г. (към един нош прочит на Именника на българските ханове)
E. Stateva. The zodiac signs in the Miscellany of Simeon I 
 Svetoslav Copy of 1073 (Towards a new reading of the Name List of the Bulgarian Khans) (abstract)

С. Бонев, К. Константинов. Фрагмент от рисувана керамична икона с надпис от Преслав
S. Bonev, K. Konstantinov. A gragment of painted ceramic icon with an inscription found in Preslav (abstract)

Г. Майсторски. Малък бронзов съд от Преслав
G. Maistorski. A small bronze vessel from Preslav (abstract)

K. Rauh. Die Ohr und Schläfenringe auf bildlichen Darstellungen vom 11. bis 15. Jh. In Bulgarien und seinen Nachbarländern

А. Романчук. К вопросу о „строительном буме“ в Херсонесе во второй половине VI  первой половине VII в.
A. Romanchuk. On the topic of the “Building boom” in Chersones during the second half of the 6th and the first half of the 7th century (abstract)

С. Дончевa. Оловен медалион с изображение на св. Константин и св. Елена от Североизточна България
S. Doncheva. A lead medallion with an image of St. Constantine and Helen from Northeastern Bulgaria (abstract)

Г. Владимиров. Златно украшение с космогоничен сюжет от Волжска България (история, разпространение, херменевтика)
G. Vladimirov. A gold adornment with a cosmogenic theme of Volga Bulgaria (History, Distribution, Hermeneutic) (abstract)

Г. Свистун. Основы метрологической системы Хазарского каганата (первый строительный период Саркела)
G. Svitstun. Bases of metrological system of the Khazar State (first building period of the Sarkel) (abstract)

И. Илиев. Ромейска законност и варварско беззаконие в актите на Охридската архиепископия от началото на XIII век
I. Iliev. Byzantine lawfulness and Barbarian lawlessness in the acts of the Okhrid Archbishopric from the Early 13th century (abstract)

М. Раев. Бележки към произведението на Йоан Геометър Είς τούς Βουλγάρους
M. Raev. Notes of john Geometres’ work Είς τούς Βουλγάρους (abstract)

В. Шандровская. К изображению Богоматери Агиосоритиссы на византийских печатях
V. Shandrovskaya. Zur Darstellung der Gottesmutter-Hagiosoritissa auf den byzantinischen Bleisiegeln (abstract)

И. Йорданов. Византийски печзати от територията на днешна България с изображение на Свети Георги Купериотис
I. Yordanov. Byzantine seals from the territory or present-day Bulgaria featuring St. George Kouperiotis (abstract)

В. Залесская. Три византийские свинцовые иконки из собрания Государственного Эрмитажа
V. Zaleskaya. Three Byzantine lead small icons in the Hermitage Collection (abstract)

В. Степаненко. Иконка с изображениями Богоматери и Святых Воинов
V. Stepanenko. An icon with images of Virgin Mary and Warrior Saint (abstract)

К. Тотев. За идентификацията на образите върху солунската ампула от Ермитажа
K. Totev. On the identification of images from Thessaloniki ampoule in the Hermitage Museum (abstract)

Д. Косева. Оловна иконка-евлогия с изображения а св. Богородица Елеуса и разцъфнал кръст
D. Koseva. Lead icon-eulogy with images of Mother of God-Eleousa and the “blooming cross” (abstract)

P. Lecaque. Quelques remarques sur le programme iconographique l'église effondrée à Ivanovo près de Roussé

С. Паскалевски. П. Флоренски за пространството и генезиса на неговата сакрална и художествена същност
S. Paskalevski. Fr. Pavel Floresnki on the space and the genesis of its sacral and artistic nature (abstract)

Theology, Philology

Р. Поптодоров. За архетипа на печатната „Кормчая книга“ и евентуалния ѝ съставител
R. Poptodorov. On the archetype of the old printed “Kormachayia book” and its probable complier (abstract)

Т. Събев. Зографският манастир в негоия разцвет и неговите изпитания
T. Subev. The Zograph monastery in its heyday and tribulations (abstract)

Ц. Янакиева. Псалтир с последования  славянски ръкопис от XV век от сбирката на библиотека „Добри Войников“ в Шумен
T. Yanakieva. A psalter with additions 
 a Slavonic manuscript from the 15th century from collection of the Dobri Voinikov library in Shoumen (abstract)

С. Сивриев. Ханаанската зема в „Краткая священная история и священных катихизис“ на архимандрит Неофит Хилендарски (Бозвели)
S. Sivriev. The land of Canaan in the Short sacred history and sacred catechesis by archimandrite Neophyte of Hilendar (abstract)

А. Кръстев. Втори Ватикански събор. Надежди и разочарования
A. Krustev. Vaticanum II. Hoffnungen und Enttäuschungen (abstract)

И. Тот. Свети Константин  защитникът на славянските книги
I. Tot. St. Constantine 
 the defender of Slavonic books (abstract)

Г. Стоянова Преводаческото изкуство в църковното сказание
G. Stoyanova. The art of translation in the church narrative (abstract)

G. Koleva. The Lord’s name in the Great Isaiah scroll and other Qumran scrolls

Я. Драгомирова. Външният вид на херувимите в Стария Завет
Y. Dragomirova. Das Aussehen der Heruwimer im Alten Testament (abstract)

С. Стефанов. За социалната мисия на Църквата през Апостолския век
S. Stefanov. On the social mission of the Church during the Apostolic Age (abstract)

M. Tikhova. The Chernoglavtsi inscription of 18th September 6463 (954/955 AD)?

В. Панайотов. Два акростиха в рядко старопечатно издание
V. Panayotov. Two acrostics from the 17th century (abstract)

К. Кабакчиев. Търновските книжовници за историята на старозаветния превод на елински и славянски
K. Kabakchiev. Die Schriftsteller auf Tarnovo über die Geschichte der Alttestamentarischen Überzetzung ins Hellenische und Slawiche (abstract)

Н. Николов. Апофатиката в огласителните слова на свети Кирил Йерусалимски и изграждането на богословката терминология в старобългарския книжовен език
N. Nikolov. Apophatics in the catechumenical homilies of St. Cyril of Jerusalem and theological terminology of the Old Bulgarian literary language (abstract)

Х. Трендафилов. „Център“ и „периферия“ като метаезикови универсалии в средновековните преславски текстове
H. Trendafilov. “Centre” and “Periphery” and metalinguistic universalia in Old Bulgarian literature of the 9th-10th century) (abstract)

V. Yankova. Le miracle  entre l'agiographie et le folklore

Details
Publisher Bulgarski pisatel
Language Bulgarian, English, German, French, Russian with summaries in English, German and Bulgarian
Pages 428
Illustrations b/w figures, maps
Binding hardback
ISBN 978-954-443-608-7
Creation date 2006
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset