Preslav. Volume 6: Proceedings of a national conference Culture of Veliki Preslav 9th14th century, 2930 May 2003, Veliki Preslav, Bulgaria
Language: 
Bulgarian with summaries in English, German and French

 

Table of contents

С. Бонев, Р. Рашев, Н. Русев. Селище около езическия храм при Румска река в Преслав
S. Bonew, R. Raschew, N. Rusew. Siedlung um den heidnischen Tempel bei Rumfluss in Preslav (summary)

С. Витлянов. Проучвания на източната крепостна стрена на Вътрешния град на Велики Преслав (19821989)
S. Vitlyanov. Excavations of the eastern fortress wall of the Interior city of Veliki Preslav 
(19821989) (summary)

Т. Михайлова. „Административна“ сграда в Преслав през IX в.
T. Mihaylova. The “administrative” building in Preslav during the 9th century (summary)

Т. Тотев. Базилика в Стамбол йолу на Велики Преслав
T. Totev. The basilica in Stamboul Yolu near Veliki Preslav (summary)

П. Георгиев, Я. Димитров. Разкопки при базиликата „Гебе клисе“ през 1995 г.
P. Georgiev, Y. Dimitrov. Excavation of the Gebe Klise basilica in 1995 (summary)

Д. Овчаров, С. Дончева. Монументалните преславски базилики  генезис, архитектурен тип, развитие
D. Ovcharov, S. Doncheva. The monumental basilicas in Preslav 
 genesis, architectural type and development (summary)

П. Георгиев. Църквите в Тузлалъка  анализ на данните
P. Georgiev. The churches in the Tuzlaluka: Data analysis (summary)

Р. Костова. „Манастирската болница“ в местността Аврадака, Преслав, в светлината на византийските типици
R. Kostova. Once again about the presumed monastic hospital at Avradaka, Preslav (summary)

С. Бояджиев. Отново за втората крепостна стена в очертанията на дворцовото укрепление на Велики Преслав
S. Boyadjiev. De nouveau 
à propos de la seconde enceinte du fort palatin de Preslav la Grande (summary)

С. Иванов. Градеж на преславските базилики
S. Ivanov. Construction of the Preslav basilicas (summary)

К. Тотев. Двусттранна оловна иконка с Богоридца Кикоитиса и разцъфнал кръст от Преслав
K. Totev. A small bilateral lead icon with Mother of God Kikkoitisa and a flowering cross from Preslav (summary)

Ж. Аладжов. Два оловни паметника от Велики Преслав
Z. Aladzhov. Two lead tesserae from Veliki Preslav (summary)

С. Станилов. Принос към проучването на преславската рисувана керамика
S. Stanilow. Beitrag zum Studium der bemalten Keramik aus Preslav (summary)

М. Инкова. Проблемът за коланите с вертикални ремъци през християнския период на Първото българско царство
M. Inkova. The problem of the belts with vertical straps during the Christian period of the First Bulgarian Kingdom (summary)

С. Дончева. За един вид орнаментална украса в ранносредновековната българска металопластика
S. Doncheva. About one type of ornamental decoration in the Early Medieval Bulgarian toreutics (summary)

В. Плетньов. Производството на коланни гарнитури в ранносредновековна България
V. Pletnyov. Production of belt sets in Early Medieval Bulgaria (summary)

В. Йотов. За някои паметници от Велики Преслав
V. Yotov. On some monuments in Veliki Preslav (summary)

Р. Рашев. Още нещо за „Преславската цивилизация“
R. Rashev. More about “The Preslav civilization” (summary)

Д. Момчилов. Пластичен орнамент преславски тип от Маркели
D. Momtschiliow. Plastisches Ornament Preslavski Typ von Markeli (summary)

Г. Майсторски. Костни пуансони от Велики Преслав
G. Maystorski. Poanson matrices from Veliki Preslav (summary)

К. Константинов. Прибори за хранене от Велики Преслав
K. Konstantinov. A set of cutlery from Veliki Preslav (summary)

Р. Василев. Керамика на Х век от Голямото кале край град Завет, Исперихско и Велики Преслав
R. Vasilev. 9th century ceramics from the Golyamto Kale fortress near the town of Zavet and Veliki Preslav (summary)

С. Венелинова. Сравнителна характеристика на руническите паметници от Велики Преслав
S. Venelinova. A comparative characterization of the runic monuments from Veliki Preslav (summary)

Е. Коцева. За църквата „Св. Петър в Бугарех“ (тезиси)
E. Kotseva. On the church St. Peter v Bougareh (summary)

Н. Николов. Префиксални глаголни модели в старобългарския пълен превод на огласителните слова на св. Кирил Йерусалимски (ГИМ, СИН 478)
N. Nikolov. Prefix verb pattern in the Old Bulgarian complete translation of St. Cyril of Jerusalem’s catechisms (GIM, SYN, 487) (summary)

Г. Атанасов. Църковната организация в Североизточна България и Добруджа между 971 и 1020 г.
G. Atanasov. The church organization in Northeastern Bulgaria and Dobroudzha (summary)

Н. Овчаров, Д. Стоименов. Архивите на стратегия Велики Преслав и областният център Перперикон – сравнителен анализ по сфрагистични данни
N. Ovcharov, D. Stoimenov. The archives of the Veliki Preslav strategy and the regional centre of Perperikon: A comparative analysis according to sigillographic evidence (summary)

Ж. Жекова. За Преслав след въстанието на Асеневци
Z. Zhekova. About Preslav after the uprising of Assenevtsi (summary)

Л. Нинов. Остеологични проучвания на материали от Дворцовия комплекс във Велики Преслав
L. Ninov. Osteologische Untersuchungen der Materialien vom Schosskomplex in Veliki Preslav (summary)

Т. Балабанов. Непознатият Йордан Господинов
T. Balabanov. The unknown Yordan Gospodinov (summary)

К. Стоева. Неизвестни писма от личния архив на Йордан Господинов
K. Stoeva. Unknown letters from the personal archives of Yordan Gospodinov (summary)

Abbreviations

Преслав. Том 6. Културата на Велики Преслав IX-XIV век

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian with summaries in English, German and French
Pages 404
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 954-322-022-6
Creation date 2004
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset