Preslav. Volume 8. Collection of essays
Language: 
Bulgarian, English

 

Table of contents

Предговор
Preface

П. Георгиев. Цар Симеон Лабас (893—927). Войнолюбец или миротворец
P. Georgiev. Tzar Simeon Labas (893
927): A warlord or a peacemaker

Г. Атанасов. Поглед към цитаделата на Дръстър (Мъдра — Мундрага) — надеждна защита на цар Симеон и армията му при маджарското нахлуване през 894/5 г.
G. Atanassov. A Look at the Drastar Citadel (Mǎdra 
 Mundraga): А reliable defence of Tzar Simeon and his army during the Magyar invasion in 894/5

С. Бонев. Декоративна скулптура от жилищния дворец на Преславската владетелска династия през Х в.
S. Bonev. The decorative plastic arts from the Residential Palace of Preslav’s Royal dynasty in the 10th century

К. Тотев, М. Николов. Новооткрита икона от слонова кост от крепостта Русокастро
K. Totev, M. Nikolov. An ivory triptych from the Rusokastro forteress

Т. Балабанов, П. Славов. Нови данни за ранния Преславски аул
T. Balabanov, P. Slavov. New information about the early Preslav aul

Д. Рабовянов. Ранносредновековните български саби от езическия период (VII—IX в.)
D. Rabovyanov . Early Medieval Bulgarian sabres from Pagan period (7th
9th c.)

Г. Майсторски, П. Славов. Нови данни за устройството на външната крепостна стена на Велики Преслав
G. Maystorsky, P. Slavov. New information for the structure of the external fortress wallof Veliki Preslav

Р. Георгиева, Т. Михайлова. Некрополът, северно от Южната порта на Вътрешния град във Велики Преслав. Проучвания през 1981 г.
R. Georgieva, T. Mihaylova. The necropolis, north of the South gate of the Inner town in Veliki Preslav: Researches in 1981

И. Йорданов, Ж. Жекова. Ахелой 917 г. На Победоносния Василевс — многая лета. Печати на участници в битката
I. Jordanov, Z. Zhekova. Achelos 917: To the Peacemaking Basileus, many years! Seals of participants in the battle

Ж. Аладжов. Отражението от войната върху паметници от Велики Преслав (Обект „Улица“)
Z. Aladzhov. The impact of war on artefacts of Veliki Preslav (“Ulitsa Site”)

П. Славов, Д. Димитров. Печат на цар Петър I (927—969)
P. Slavov, D. Dimitrov. Lead seal of Tzar Petar I (927
969)

С. Михайлов. Колективна монетна находка от ХІІІ век от Велики Преслав, обект „Манастир на Мостич“
S. Mihaylov. Collective coin find from the 13th century from Veliki Preslav, archaeological site “Monastery of Mostich”

К. Стоева. Североизточният ъгъл на палисадата в аула на кан Омуртаг до с. Хан Крум, община Велики Преслав (резултати от проучванията през 2008—2011 г.)
K. Stoeva. Northeastern corner of the palisade to the fort of khan Omurtag near the village of Khan Krum, Veliki Preslav district (Results of excavations from 2008
2011)

С. Дончева. Метални покрития върху бронзови изделия от производствените центрове в околностите на Преслав
S. Doncheva. Metal coatings on bronze products of production centersin the vicinity of Preslav

E. Corbu. How to establish cultural and chronological data of a stronghold with ditches from Vlădeni  Popina Blagodeasca (Ialomitza county)?

Д. Момчилов. Проблемите в старобългарската отбранителна система по Източна Стара планина при византийските военни кампании през Първото българско царство
D. Momchilov. The problems in the Old Bulgarian defense system in Eastern Balkan Mountain at Byzantine military campaigns in the First Bulgarian kingdom

C. Talmațchi. Again about an Early Medieval linear fortification in Dobrudja: The stone vallum

Г. Дзанев. Укрепителна система на ранносредновековната крепост върху развалините на Абритус
G. Dzanev. Early Medieval fortress fortification system over the remains of the ancient Abritus

C. Talmaţchi, C. Şova. Research results from the Early Medieval Settlement from Oltina: Archaeological evidence

А. Аладжов. Глазирана керамика от кръглата каменна площадка в Плиска
A. Aladzhov. Glazed ceramics from round stone place in Pliska

Т. Тихов. Амулет с апокрифна молитва от Плиска
T. Tihov. Amulet with apocrypha prayer from Pliska

К. Константинов. Новооткрито капаче за териак от Плиска
K. Konstantinov. New-found lid of theriac from Pliska

П. Караилиев. Късно номадско погребение край град Кермен
P. Karailiev. Late nomad burial near Kermen

С. Иванов. Белоглинена керамика от крепостта Порос край Бургас
S. Ivanov. White-clay ceramics in the Poros fortress near the city of Burgas

Преслав. Том 8

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian, English with summaries in English and Bulgarian
Pages 496
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-619-00-0992-4
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset