Bulgaria and Serbia in the context of the Byzantine civilization. Proceedings of the Second Bulgaro-Serbian Medieval symposium. Sofia, 1416 September, 2003
Language: Bulgarian, Serbian

 

Table of contents

Уводни думи

History

Љ. Максимовић. Србиjа и Византийско царство

В. Гюзелев. България и Византийската империя

М. Благоjевић. Византиjска хиjерархиjа владара у светлости српских извора (ХІІХV век)

Т. Живковић. Владарска идеологиjа и њен утицаj на српско-бугарске односе у раном средњем веку

С. Пириватрић. Дукља, Бугарска и Византиjа на Jужном Jадрану краjем 10. и почетком 11. века

Г. Николов. Сепаратизмът в Българския северозапад и Сръбското кралство в края на XIII в.

С. Душанич. Комплексът от грамоти за манастира Св. Никола Мрачки в Орехово. Принос към сръбската и българската дипломатика

Р. Радић. Срби и бугари у „Хроници о турским султанима“

С. Ракова. България, Сърбия, Византия  историческите записи за XV век на Балканите

Д. Поповић. Реликвите свете Петке: gloria Bulgariae  gloria Serviae

Art studies and archaeology

Е. Бакалова. Рилската чудотворна икона-реликварий, Константинопол и Мара Бранкович

М. Попович. Некрополът на църквата св. Никола в Станичене

А. Джурова. Какво е донесъл патриарх Сава Сръбски от Ерусалим?

Г. Геров. Стенописите от югозападния дял на Земенския храм

Е. Тончева. Етнонимите „сръбско“ и „българско“ в късновизантийските музикални ръкописи

Literary stydies

В. Тъпкова, А. Милтенова. Византийските пророчества на Лъв Мъдри в българската и в сръбската книжнина

К. Иванова. Хилендарски чети-минеи на монах Аверкие от XVII в.

Ђ. Трифуновић. Чуло мириса код старих српских писаца

Т. Голубовић. Утицаj преноса моштиjу св. Петке у Деспотовину на развоj њеног култа у српскоj средини

Е. Томова. Из литературната история на култа към южнославянските светци през XVI и XVII в.

И. Шпадиjер. Теодосиjева служба Сави у бугарским рукописним збиркама

Н. Гагова. Южнославянските владетелски сборници в огледалото на православния владетел:
концепцията и функцията на Симеоновия сборник, отразен в изборника от 1073 г.

Н. Радошевић. Византиjски козмолошки чланци у словенском преводу позног средњег века

А. Стойкова. Произведенията за св. Георги в балканските кирилски ръкописи

Р. Станкова. Старобългарското книжовно наследство в сръбски преписи от XIII и началото на XIV в.

България и Сърбия в контекста на византийската цивилизация

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian, Serbian
Pages 448
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 954-322-087-5
Creation date 2005
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset