Byzance, les Balkans, l'Europe. Études en honneur du Prof. Vasilka Tăpkova-Zaimova (Studia balcanica 25)
Language: Bulgarian, French, English, Russian, German, Italian 

 

Table of contents

В. Гюзелев. Laudatio cum summa pietate post festum

V. Cândea. Madame Vasilka Tăpkova-Zaimova dans l'œuvre profonde de l'Aiesse

M. Pélékidou. Byzance et l'Europe ou Byzance en Europe?

Библиграфия на научните трудове на проф. Василка Тъпкова-Заимова

Tablula gratulatoria

Byzance, les Balkans, l'Europe. Études en honneur du Prof. Vasilka Tăpkova-Zaimova

I. History

A. Gullou. La tradition dans le temps vécu à Byzance

Ч. Бонев. За приемствеността Античност  Средновековие в светлината на неизвестен античен хидроним  APIAR

А. Чилингиров. По някои въпроси от историята на ранното християнство по нашите земи. Филипи и Филипопол

А. Велинов. Триумфални шествия и акламации при провъзгласяване на императори във Византия от средата на VII до средата на IX век

E. Malamut. Les Arméniens en Thrace et en Macédoine aux VIIIeXIIe siècles: entre l'histoire et la literature

Ж. Жеков. Византийските теми  континуитет и дисконтинуитет

T. Lounghis. The obedience of generals to the Byzantine state and foreign campaigns 8431081

М. Лешка. Образът на българския цар Борис II във византийските извори

Г. Литаврин. Мария Склирена  фаворитка Константина IX Мономаха или вдова-монахиня?

Е. Койчева. Севастократор Исаак Комнин бил ли е съвладетел на император Алексий I Комнин?

И. Петкова. Българската позиция: за или против Теофилакт Охридски, архиепископ Български

И. Илиев. Охридско-никейската „схизма“ (12201232)

А. Гарабедян. За арменското присъствие в българските земи през Средновековието

Г. Бакалов. Конфесионални и политически аспекти за отчуждението на Византия и Запада, XIXV век

З. Йончева. Династически бракове и въпросът за престолонаследието в Сърбия, XII  началото на XIV век

Р. Комсалова. Политическият елит на средновековното българско общество през XIIIXIV век

Н. Койчев. Византийската дипломация по времето на Андроник III и Анна Савойска-Палеологина и османското проникване на Балканите

В. Гюзелев. Българинът Райко, братанец на Момчил юнак и кефалия на крепостите Търлис и Броди в Сярска област през XIV век

С. Ракова, П. Данова. Едно писмо до крал Владислав III, написано в навечерието на Варненската битка (1444)

И. Попова. Енеа Силвио Пиколомини и падането на Константинопол през 1453 г.

Д. Чешмеджиев. Бележки върху историческата география на Родопите през Средновековието

В. Вачкова. Понятието „Запад“ в историческата аргументация на средновековна България

R. Paun. Les Gréco-Levantins dans let Pays Roumains: voies de penetration, étapes et strategies de maintien

Р. Заимова. Избрани страници от поствизантинизма

E. Siupiur. Du monastère à l'université

Р. Пенджекова. Екзарх Стефан I Български  Богомилите и Презвитер Козма

G. Valtchinova. La croix sous la colline: eschatology et messianisme dans les Rhodopes au XXe siècle

Й. Андреев. Мощите на св. Иларион Мъгленски в Търново

II. Sources and Philology

T. Teoteoi. L'invention de la tête da saint Jean Baptiste  valeur d'une narration hagiographique de la Chronique d'Adémar de Chabannes

К. Иванова. Агиографски и панегерични произведения за св. Димитър Солунски в южнославянските календарни сборници

Е. Статева. Отново към въпроса за произхода на Константин-Кирил и Методий

И. Медведев. К истории обнаружения на Афоне сербского и болгарского списков службы Кириллу и Мефофию

Д. Димитров. Проблемите на иконопочитателската агиография

К. Попконстантинов. Преложение кънигъ и гръцкият език в средноковна България (по епиграфски данни)

Л. Симеонова. Два латински извора за неуспешния дворцов преврат в Константинопол (945 г.)

Н. Драгова. Старобългарски „воински сказания“ в Стратегикон (XI век) на визнатийския военачалник Какавмен

Б. Мирчева. Св.Еразъм Формийски (Охридски) във Versio slavica

M. Salamon. The oldest mention of Bulgaria in a Medieval Polish chronicle. Chronica by Master Vincent

М. Бибиков. Пророческие и историко-апокалиптические тексты в Византии и на Руси

Б. Бешевлиев, В. Обрешков. Уточнения върху един извор за историческата география на Балканите (Itinerarium de Brugis)

К. Гагова. Жан Сервион и българската средновековна история

Е. Минева. Някои общи мотиви във византийската и южнославянската химнография от XIVXV век

Е. Мусакова. Паметта на св. Димитър, отразена в графичната система и текста на българските кратки изборни евангелия

Н. Панайотова. Жизненият път Григорий Цамблак и мястото на литовско-руския период в него

A. Kossova. Ol’ga, arkhondissa di Rhôsia, dalla natia Pskov alla dignità dell’altare

К. Павликянов. Един вековен спор между атонските обители Зограф, Ксенофонт и Есфигмен. Ново документално свидетелство за метосите „Св. Филип“ и Ваница от 1568 г.

E. Timotin. Une version roumaine inconnue de la Lettre du Christ tembée du ciel

A. Džurova, C. Pavlikianov. Manuscript Supplementa graeca 3 of the Dujčev Center collection  codicological description, content and history

А. Николова. Към източниците на ars versificatoria в Carmina Burana v. 5

А. Милтенова. Неизвестно историко-апокалиптично съчинение за турското нашествие в препис от XVI век (археографски и текстологични бележки)

A. Timotin. Une source byzantine d'un texte post-byzantin inédit, la Vision de Sophiani

P. Schreiner. Eine neugriechische Version der Erzählung über die vierzehn Märtyrer in Bulgarien

III. Archaeology, epigraphy, sigillography and art studies

R. Kostova. St Kliment of Ohrid and hir monastery: Some more archaeology of the written evidence

В. Нешева. Мелник при цар Самуил в края на X  началото на XI век (по археологически данни)

Д. Стоименов, Н. Овчаров. Бележки върху ранната кариера на византийския император Константин IX Мономах (10421055) според неизвестен негов моливдовул от Перперикон

И. Йорданов. Печат на Фаразман, стратег на Струмица (XI в.), от колекцията на Археологическия музей при БАН в София

К. Паскалева. Какво е открил Исаак II Ангел в Търново? (Една хипотеза)

В. Герасимова. Надписи върху потир от Мелник

V. Iliescu. Römische Vorstellungen vom Niedergang der Gesellschaft

Изследвания в чест на проф. Веселин Трайков

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian, French, English, Russian, German, Italian
Pages 664
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 978-954-91085-5-2
Creation date 2006
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset