Studies in honour of prof. Veselin Traikov (Studia balcanica 24)
Editor: Pavlina Boycheva. Language: Bulgarian, French, English, Russian with summaries in English and French

 

Table of contents

Н. Кочев. По някои въпроси на богомилската космогония и социални виждания
N. Kochev. On Some Matters of Bogomil Cosmogony and Social Ideas

А. Алексиева. Книжовникът Иван Симеонов
A. Alexieva. Ivan Simeonov: A Man of Letters

Н. Драгова. Новообявеният препис на История славянобългарска  експониран в гербовата зала на Президенството
N. Dragova. The New Copy of Slav-Bulgarian History: Exhibited in the Presidency Signet Hall

Н. Дянова. Анастас Кипиловски и неговият превод на Старите и сегашните българи от Юрий Венелин на гръцки език
N. Danova. Anastas Kipilovski and His Greek Translation of Yurii Venelin’s Old and Modern Bulgarians

Р. Радкова. Посмъртните материали и промените в социалната и професионалната структура на възрожденското общество
R. Radkova. Obituary Materials and the Changes in the Social and Professional Structure of National Revival Society

В. Тонев. Изграждането и експлоатацията на първата железопътна линия в българските земи до Освобождението
V. Tonev. Construction and Operation of the First Railway on Bulgarian Territory before the Liberation

В. Хаджиниколов. Етнография на някои по-важни беломорски селища в миналото
V. Hadzhinikolov. Ethnography of Some Important Aegean Towns in the Past

А. Гиза. Македонские земли перед Илинденским восстанием
A. Giza. Macedonian Lands before the Uprising on St. Elijah’s Day

Л. Стоянов. За особеностите на генезиса и характерологията на българската национална идентичност
L. Stoyanov. On the Peculiarities of the Genesis and the Characteristic Features of the Bulgarian National Identity

--

М. Калицин. Три османски документа от XVI век относно власи и влашки имоти в Северна България
M. Kalicin. Three 16th Century Ottoman Documents on Wallachians and Wallachian Properties in Northern Bulgaria

Б. Бешевлиев, П. Бойчева. Дневник на болярите от Влахия, пратени в Цариград (1822)
B. Beshevliev, P. Boicheva. Diary of the Wallachian Boyars Sent to Constantinople (1822)

P. Shashko. Liuben Karavelov on Bulgarian-Romanian Interaction: Building Bridges to the Future over Troubled Waters

Н. Жечев. Към историята на учебното дело на българите през Възраждането
N. Zhechev. To the History of Bulgarian Education in Romania during the National Revival

М. Кузманов. За името на революционния орган в Гюргево в края на 1875 г.
M. Kuzmanov. On the Name of the Revolutionary Body in Giurgiu at the End of 1875

П. Бояджиев. Убийството на кораба „Германия“ и последиците му
P. Boyadzhiev. The Murder on the Deitschland and Its Consequences

Р. Божилова. Белград през погледа на Франьо Рачки
R. Bozhilova. Belgrade through the Eyes of Franjo Rački

D. Berindei. Le probléme de la Bessarabie aux anèes 18751878

E. Siupiur. De statut d'émigrant politique en Roumanie à celui d'agent diplomatique de la Bulgarie à Bucarest

Св. Елдъров. Българите в Румъния и освободителните борби на Македония (18781912)
S. Eldarov. The Bulgarians in Romania and the Struggles for Liberation in Macedonia (1878
1912)

А. Малиновски. Ситуация турецкого населения в Македонии во время Первой Балканской войны
A. Malinovski. The State of the Turkish Population in Macedonia during the First Balkan War

П. Кишкилова. Титу Майореску за румънската инвазия в България през юниюли 1913 г.
P. Kishkilova. Titu Maiorescu on the Romanian Invasion of Bulgaria in June
July 1913

Б. Няголов. Добруджанските българи в Румънския парламент (19191940)
B. Nyagolov. Dobrudja Bulgarians in the Romanian Parliament (1919
1940)

C. Iordan. La pacte roumano-grec (mars 1928) l'Italie, la Bulgarie et les idées de non-agression et d'arbitrage dans les relations interbalkaniques

А. Гарабедян. От колония към независимост. Политическата борба и изграждането на институциите в Република Кипър (19591960)
A. Garabedyan. From Colony to Independence. Political Struggle and Establishment of Institutions in the Republic of Cyprus (1959
1960)

--

Г. Бакалов. Към въпроса за политическите идеи в западноевропейското Средновековие
G. Bakalov. On the Matter of Political Ideas in West European Middle Ages

М. Бур. Търговци от Балканите в Буда и Пеща през XVIIXVIII век
M. Bur. Balkan Merchants in Buda and Pest in the 17th 
 18th Century

Ст. Дойнов. Едно неуспешно преселване на българи в Южна Русия
S. Doinov. An Unsuccessful Migration of Bulgarians to South Russia

О. Маждракова-Чавдарова. Отзиви за прояви на Георги Раковски и Павел Грамадов в руски дипломатически доклади от 18581863 г.
O. Madzharova-Chavdarova. Notes on Actions of Georgi Rakovski and Pavel Gramadov in 1858-1863 Russian Diplomatic Reports

А. Димитров. Българските ориентири в един чужд образ. Съединените американски щати и Българското възраждане
A. Dimitrov. Bulgarian Guidelines in an Alien Image. The United States of America and the Bulgarian National Revival

Е. Хаджиниколова. Евангелистките мисионери в българското църковно движение (60-те  70-те години на XIX век)
E. Hadzhinikolova. Eangelical Missionaries and the Bulgarian Church Movement (1860s
1870s)

П. Шопов. Джеймс Ф. Кларк  бащата на българистичните исторически иследвания в САЩ
P. Shopov. James F. Clarke 
 Father of Bulgarian Historical Studies in the USA

К. Косев. Германия и Освободителната война, 18771878 г.
K. Kosev. Germany and the War of Liberation, 1877
1878

В. Тъпкова-Заимова. Кръгът учени около Йордан Иванов и политическата атмосфера в България в междувоенния период
V. Tapkova-Zaimova. Le “cercle” de savants autour de Jordan Ivanov et l'atmosphère politique en Bulgarie dans l'entre-deux-guerres

--

В. Тодоров. „Из моето житие-битие“ (Спомени на проф. Веселин Трайков за Македония)
V. Todorov. Prof. Vesselin Traikov – “From My Life” (Some Reminiscences of Macedonia through the Years)

М. Тодорова. Спомени, биография, историография: реконструкция на животоописанието на Васил Левски
M. Todorova. Memoirs, Bibliography, Historiography: The Reconstruction of Levski’ Life Story

К. Георгиев. Теоретични аспекти на историята и историческите знания
K. Georgiev. Theoretical Aspects of History and Historical Knowledge

--

Bibliography of Prof. Vesselin Traikov

Изследвания в чест на проф. Веселин Трайков

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing
Language Bulgarian, French, English, Russian with summaries in English and French
Pages 450
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 954-430-946-2
Creation date 2003
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset