Rila Monastery: History, Memory, Religiousness. Proceedings of a conference, 28 September  1 October 2017, Rila Monastery. In Bulgarian with summaries in English

 

Table of contents

Хр. Матанов. Рилският манастир на границата на две епохи: между християнското Средновековие и османското владичество (H. Matanov. The Rila Monastery on the border of two epochs)

С. Пириватрић. Први пренос моштију светог Ивана Рилског. Неколико запажања о историјском контексту догаћаjа (S. Pirivatrić. The first translation of the relics of St. John of Rila. Some remarks on the historical context of the events)

Д. Гонис. Приключенията около установяването на дясната ръка на св. Йоан Рилски в манастира Кехровуни на о. Тинос (D. Gonis. The circumstances of the installation of the right hand of St. John of Rila in the Monastery of Kechrovouni in Tinos)

К. Нихоритис. За просветните връзки на Рилския манастир с гръцкото училище в Мелник, с Богословската школа на о. Халки и със Светогорските центрове (K. Nichoritis. About the educational relationships of Rila Monastery with the Greek School in Melnik, Theologic School on the island of Halki and some centers on Mount Athos)

Н. Макуљевић. Ктиторска политика кнеза Милоша: дариванње звона Манaстиру Рили (N. Makuljević. Patronage politics of prince Miloš: Donation of bells to the Rila Monastery)

Е. Мусакова. Рилското А изборно евангелие (E. Musakova. The Rila A Gospel Lectionary)

В. Велинова. За някои структурни и композиционни особености на най-старото анонимно пространно житие на св. Йоан Рилски (V. Velinova. Some structural and compositional particularities of St. John Rilski’s oldest anonymous Long Life)

К. Поповски. Богослужебни особености в рилски служебници от XVI век (K. Popovski. Some liturgical peculiarities of the Rila service books from the 16th century)

М. Димитрова. Късните требници в библиотеката на Рилската света обител (M. Dimitrova. Late prayer books in the library of Rila Monastery)

А. Касабов. Авторските песнопения на отец Неофит Рилски (A. Kasabov. The author’s chants of the father Neophyte of Rila)

С. Хърков. Рилският манастир и началото на българската печатна музикална книжнина (S. Harkov. Rila Monastery and the beginning of the Bulgarian printed notated musical literature)

Б. Минчева. Фрагменти от старопечатни книги, открити в подвързията на Рилската преправка на История славянобългарска от 1825 г. (НБКМ 775) (B. Mincheva. Fragments of old printed books in the binding of “The remake of Rila”of “Istoria Slavianobolgarskaia from 1825 (НБКМ 775)

М. Урилски. Старопечатни книги за св. Йоан Рилски в НБКМ (M. Urilski. Old printed books at the National library “Sts . Cyril and Methodius” related to the life and esteem of St. John of Rila)

М. Вълкова. Технологично изследване на Рилското евангелие НБКМ 31 (M. Valkova. Technological study of the Rila Gospel НБКМ 31)

И. Гергова. Образите на св. мъченици Вяра, Надежда и Любов и майка им София в стенописите на главната църква на Рилския манастир (I. Gergova. The images of Sts. Faith, Hope and Love and their Mother Sophia in the frescoes of the main church of Rila Monastery)

С. Тъпанов. Проучване и реставрация на стенописите в главния храм на Рилската света обител (S. Tapanov. Technical and technological aspects of the research and restoration of the wall paintings in the catholicon of the Rila Monastery)

С. Куюмджиева. Неизвестен музикален книжовник от края на XVIII век: Дионисий от Велес (S. Kuyumdzhieva. Unknown musical author from the end of the 18th century: Dionisij from Veles)

И. Димитров. Гръцките текстове на музикалните рилски ръкописи (I. Dimitrov. About the Greek texts of the bilingual musical manuscripts in the library of Rila Monastery)

А. Атанасов. Музикални ръкописи от Рилския манастир извън манастирските предели (A. Atanasov. Rila musical manuscripts outside the monastery borders)

Е. Узунова. Рилските музикални ръкописи от XIX в. във фонда на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ (E. Uzunova. Rila musical manuscripts of the 19th century in the collections of the National Library “Sts. Cyril and Methodius”)

Й. Юстин. За метриката в ирмологическия вид пеене (H. Justin. About the metric in the heirmologion kind of chanting)

Е. Коцева. Палеографски бележки — addenda et corrigenda I (E. Kotseva. Palaeographic notes — addenda et corrigenda I)

Авторите в сборника (About the authors)

Рилският манастир – история, памет, духовност

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 340
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-01-0305-9
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset