Preslav Literary School. Volume 16: Proceedings of an international symposium The epoch of tsar Petur I of Bulgaria (927969): Cultures and subcultures, 13—14 November, 2015, Shumen, Bulgaria
Language: Bulgarian with summaries in English

 

Table of contents

Linguistics

Н. Николов. Естественонаучна лексика в старобългарския превод на Огласителните слова на свети Kирил йерусалимски (ГИМ, син. 478)
N. Nikolov. Sciences vocabulary in the Old Bulgarian translation of St. Cyril of Jerusalem’s Cathechism (GIM, sin. 478) (summary)

Ж. Жикова. Композитата в Учително евангелие на Константин Преславски (предварителни наблюдения)
Z. Zhikova. Composite in Didactic gospel of Constantine of Preslav (preliminary observations) (summary)

Ц. Досева. Стихирите за св. Пророк илия
T. Doseva. The stichera to St. Prophеt Elijah (summary)

М. Томова. За оригиналните слова в Златоструй от ХІІ век
M. Tomova. The original words of Zlatostruy of the 12th century (summary)

Т. Георгиева. Тържественикът от XII век и старобългарските хомилиари
T. Georgieva. Tarzhestvenik of the 12th century and Old Bulgarian homilies (summary)

Р. Станков. Из наблюдений над лексикой древнеболгарского перевода Хроники Георгия Амартола: мнимые русизмы (2)
R. Stankov. Out of observations on vocabulary of the Old Bulgarian translation of the George Hamartolos’ Chronicon: Imaginery russicisms (2) (summary)

А. Тихова. За някои форми на имперфекта в славянския превод на История на Юдейската война от Йосиф Флавий (въз основа на Архивския хронограф в сравнение със Свилненския хронограф)
A. Tihova. On some form of the imperfect in the Slavonic translation of The history of the Jewish War by Josephus Flavius (Based on the Archival Chronograph in comparison with the Svilnen Chronograph) (summary)

Т. Илиева. Към въпроса за лексикографското описание на книжовното наследство на Петър Черноризец
T. Ilieva. To the question of lexicographical description of the literary heritage of Petar Tszernorizets (summary)

Literature and theology

Т. Герчева. Три неизвестни химнографски творби на св. Климент Охридски
T. Gercheva. Three unknown hymnographic works of St. Kliment Ohridski (summary)

Е. Статева. Българо-византийските войни в Последните времена: есхатологизация на военните конфликти в края на IX и X век
E. Stateva. Bulgarian-Byzantine wars in Recent times: Eschatologation of the military conflicts in the end of 9th-10th centuries (summary)

Х. Трендафилов. Трите смърти на цар Петър
H. Trendafilov. The three deaths of King Peter (summary)

А. Буюклиева. Ораторското майсторство и ролята на библейските цитати в Поученията на Петър Черноризец
A. Buyuklieva. Oratorical mastership and the role of Biblical citations in Teachings by Petar chernorizets (summary)

Г. Стоянова. Слово на Петър Черноризец върху Сказанието на Златоуст за поста към неизвестен монах
G. Stoyanova. Peter Chernorizetz’s Oraition on John Shrysostom’s Story about fasting to an unknown monk (summary)

Р. Малчева. Лечителската дейност на св. Йоан Рилски
R. Malcheva. St. Joan Rilski‘s healing activity (summary)

А. Мустафова. Слово на светите отци за таксиота от Ретковия сборник  част от дуалистичното наследство на богомилите?
A. Mustafova. Oratio of the Church Fathers about the taxiotes from Codex Suprasliensis: Part of the Bogomils’ dualistic heritage? (summary)

Н. Георгиева. Притчата за тримата приятели и нейният възможен дуалистичен прочит (в препис на Повест за Варлаам и Йоасаф от библиотеката на Рилски манастир)
N. Georgieva. The Parable of the three friends and its possible dualistic reading (In transcript of story for the barlaam and joasaph in the library of rila monastery) (summary)

Д. Георгиев. Молитвата против нежит  апокрифен, богомилски или просто неортодоксален текст
D. Georgiev. Prayer against Nezhit: Apocryphal, Bogomil or just unorthodox text (summary)

И. Рашева. Подновеният възрожденски анахронизъм за покръстването на Борис I в два разказа от поредицата на художествена библиотека „Древна България”
I. Rasheva. The renewed anachronism during the National Revival period about the baptizing of Boris I in two tales of the literature series “Ancient Bulgaria” (summary)

Archaeology and Cultural studies

З. Ждраков. Потирите от Новгород в автографски контекст
Z. Zhdrakov. The chalices from Novgorod in an autographic context (summary)

С. Дончева. Оловна икона (евлогия) с Благовещение
S. Doncheva. Lead icon (evlogiа) with Annunciation (summary)

В. Панайотов, Д. Иванова. Рицарят в богомилските стечки
V. Panayotov, D. Ivanova. The knight in the Bogomils’ tombstones (summary)

Преславска книжовна школа. Том 16. Епохата на цар Петър І (927-969 г.): култури и субкултури

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian, Russian with summaries in English
Pages 296
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-00-0570-4
Creation date 2016
Size 16 х 24 cm
Citation
Citation Преславска книжовна школа. София: Марин Дринов, 2016.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset