Preslav Literary School. Volume 15: Proceedings of an international symposium "Christianity and literature", 24—25 October, 2014, Shumen, Bulgaria
Language: Bulgarian, Russian with summaries in English

 

Table of contents

Linguistics

П. Пенкова. Текстът на Второто слово против арианите от Атанасий Александрийски в ръкопис Пог. 968 и преводът, извършен от Константин Преславски в 906 г.
P. Penkova. The text of Athanasius of Alexandrias’ Oratio II against the Arians in msc. Pog. 968 and its translation by Konstantin of Preslav (summary)

Н. Николов. Съществителни на -ьство в старобългарския превод на огласителните слова на свети кирил йерусалимски (гим, син. 478)
N. Nikolov. Nouns with the suffix -ьство in the Old Bulgarian translation of St. Cyril of Jerusalem’s Cathechism (gim, syn. 478) (summary)

Ц. Янакиева. Нормативен модул на употреба на безпредложен приглаголен локатив в старобългарската писменост
T. Yanakieva. Normative module of the use of non-prepositional preverbal locative in the Old Bulgarian  writing (summary)

Ц. Досева. Паримиите в Службата за пророк Илия в южнославянски минеи (лексикален аспект)
T. Doseva. The paroemias in the Slavic service of the Prophet Elijah (A lexical aspect) (summary)

А. Тихова. За употребата на повелително и условно наклонение в славянския превод на „История на Юдейската война от Йосиф Флавий според Архивския хронограф
A. Marinova. On the use of imperative and conditional mood on the Slavonic translation of Josephus Flavius’s History of the Judaic War according to the Archaic chronograph (summary)

Р. Станков. Из наблюдений над лексикой древнеболгарского перевода Хроники Георгия Амартола: мнимые русизмы
R. Stankov. Out of observations on vocabulary of the Old Bulgarian translation of the George Hamartolos’ Chronicon: Imaginery Russicisms (summary)

Е. Мирчева. Старобългарските преводи и редакции на Чудото в Хоня със св. Арх. Михаил
E. Mircheva. Old Bulgarian translations and versions of “The Chonae miracle with Arhangel Michael” (summary)

Т. Илиева. Теолого-философската терминологична лексика в старобългарската книжнина и нейните континуанти в съвременния ни език
T. Ilieva. The Old Bulgarian terminological lexis and its continuants in the Modern Bulgarian language (summary)

М. Цибранска. За лексиката на юридическата компилация Nomos Mosaicos според южнославянската Кормчая с тълкования
M. Tsibranska. About the lexis of the juridical compilation Nomos Mosaicos according to the Southern Slavonic Krmčaja with interpretations (summary)

Literature and Theology

Х. Трендафилов. Стрелата на времето и стрелите на пространствата в Българския Североизток през IXXI век
H. Trendafilov. The arrow of time and the arrows of spaces in the Bulgarian Northeast during 9th
10th century (summary)

Е. Статева. Князът-монах Михаил и царството-скиния (888/9907)
E. Stateva. The knyaz-monk Michael and the Kingdom Skinia (888/9
907) (summary)

Т. Строковская. Научное издание христианских памятников болгарской письменности: эволюция концепции
T. Strokovskaya. Scientific publications in the Christian monuments on Bulgarian literature: Evolution of the concept (summary)

А. Буюклиева. Петър Черноризец като проповедник  композиционни особености на Слово на Петър Някой за различната неправда
A. Buyuklieva. Petar Chernorizets as the preacher 
 Composition particularities of Sermon about the different injustice (summary)

Т. Георгиева. Заключителните молитвени славословия на календарните четива в Сборника тържественик от XII век
T. Georgieva. The final doxological formulae in Тarzhestvenik from XII century (summary)

М. Томова. Представата на средновековния българин за греховността според оригиналните слова в сборника Златоструй от XII век
M. Tomova. The concept of Medieval Bulgarian for sinfulness according to the original writings in the twelfth century Zlatostruy collection (summary)

Г. Стоянова. Призренски препис на Църковното сказание
G. Stoyanova. Prizren transcript of the Church saga (summary)

И. Рашева. Концептът за  участието на  св. Кирил и св. Методий в българското покръстване във възрожденската ни историография (XVIII в.)
I. Rasheva. The concept of the participation of St Cyril and St Methodius in the Bulgarian baptizing in our Renaissance historiography (18 century) (summary)

В. Панайотов. Третата новооткрита средновековна българска  поетеса  Томирис
V. Panayotov. The third newly discovered Bulgarian Medieval poetess 
 Tomiris (summary)

Т. Герчева. Азбучни акростихове в старопечатен миней за януари (1876 г.)
T. Gercheva. Alphabetical akrostics in old printed liturgical book for January (1876) (summary)

П. Трендафилова. Отражение на християнската култура в български и руски паремии
P. Trendafilova. Reflection of the Christian culture in Bulgarian and Russian proverbs (summary)

С. Аризанова. Християнските ценности в българските средновековни жития на св. Йоан Рилски
S. Arizanova. The Christian values ​​in the Bulgarian Medieval lives of St Ioan Rilski (summary)

С. Ангелова. Християнските духовници през погледа на българското и румънското народно мирозрение
S. Angelova. The Cristian clerics through theeyes of the Bulgarian and Romanian national worldview (summary)

О. Пърличева. Кирило-методиевските традиции и християнският код в ораторската проза на Григор Пърличев с фокус върху две слова: „За светите Кирил и Методий и за „Св. Климент Охридски
O. Parlicheva. The Cyrillo-Methodian traditions and the Christian code in the oratorical prose of Grigor Parlichev on two orations: “For the saints Cyril and Methodius” and For Saint Kliment of Ohrid” (summary)

Я. Мороз. Образът на Бог в устните разкази на циганите евангелисти
Y. Moroz. The image of God in the narratives of the Еvangelical gypsies (summary)

Ю. Великов. Фронто и целс за ранното християнство в риторическа и философска перспектива
Y. Velikov. Fronto and celsus on the Early Christianity in rhetorical and philosophical perspective (summary)

А. Кръстев. Учредяване на поместна българска църква и йерархия
A. Krastev. Establishment of local Bulgarian church and hierarchy (summary)

Р. Малчева. Културотворната сила на християнството в Първото българско царство
R. Malcheva. The cultural power of Christianity in the First Bulgarian Kingdom (summary)

Archaeology and history

П. Георгиев. Монашеският печат на княз Борис като исторически източник
P. Georgiev. The monk seal of Prince Boris as a historical source (To the Bulgarian political and cultural history form the end of the 9th century) (summary)

С. Дончева. Късносредновековна бронзова матрица с изображение на архангел Гавраил 
S. Doncheva. Late Medieval bronze die with image of the Archangel Gabriel (summary)

Cultural studies and Library studies

З. Ждраков. Бустрофедонното писане при прабългарите
Z. Zhdrakov. Proto-bulgarian boustrophedon writing (summary)

Р. Тодорова. От слово към образ: коя е първата исихастка Мандорла?
R. Todorova. From word to image: Which one is the first Hesychastic Mandorla? (summary)

Й. Москова. Старопечатни, редки и ценни издания в библиотеката на Шуменския университет
Y. Moskova. Incunabular, rare and valuable publications in the library of Shumen University (summary)

Д. Георгиев. Регионалната библиотека и представянето ѝ в дигиталния свят
D. Georgiev. Regional library and its presentation in the digital world (summary)

Преславска книжовна школа. Том 15

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian, Russian with summaries in English
Pages 486
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-00-0338-0
Creation date 2015
Size 16 х 24 cm
Citation
Citation Преславска книжовна школа. София: Марин Дринов, 2015.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset