Auf den Spuren der Indoeuropäer. Von den neolithischen Steppennomaden bis zu den frühen Hochkulturen
On the tracks of the Indo-Europeans: From the nomadic tribes through the Neolithic to the ancient highly developed cultures
Language: B
ulgarian

 

Table of contents

Въведение

По следите на сродните езици

От народ към раса: индоевропейци и арийци

Свастиката, арийски символ?

1. Прародината в южноруските степи (XIVIII хилядолетие пр. Хр.)

Неолитни преходи: номади скотовъдци на Изток, земеделци на Запад

Прародината Анатолия? Най-новите открития в генетиката

Природни условия в степта

Значението на коня за древните пастири номади

Пастирство и пасищно стопанство

От събирането на мед до неговия добив

Растения и животни като насока към прародината

Индоевропейски и уралски народи: ранна конвергенция

2. Индоевропейски праезик и култура (от VII хил. пр. Хр.)

Елементарни структури и свойства

Фонетична система

Граматичен строеж

Синтаксис

Имената като маркер за етническата принадлежност

Етноними

Лични имена

Видове имена в регионалните езици

Функционални разновидности на индоевропейския праезик

Митопоетичен стил

Словото при изпълнението на ритуали

Специална терминология за пасищно стопанство и култивиране на растения

3. Древните степни номади: обществени форми и мироглед (от VII хил. пр. Хр.)

Праиндоевропейски регионални култури

Елшанската култура (късното VIIIVII хил. пр. Хр.)

Самарската култура (ок. 60005000 г. пр. Хр.)

Хвалинската култура (ок. 50004500 г. пр. Хр.)

Среднестоговската култура (ок. 450003350 г. пр. Хр.)

Ямната култура (ок. 33002900 г. пр. Хр.)

Древни социални йерархии и господстващи патриархални структури

Фамилии, родове, кланове

Контурите на праиндоевропейската митология

Социалните структури през призмата на митове и легенди

Одухотворена природа: духове, мечки, речни богини

Най-древните небесни богове

Митовете за края на света и дъщерята на владетеля

4. Контакти със земеделците на Запад (V хил. пр. Хр.)

Приемането на „аграрния пакет“

Обработването на злато

Изобретяването на колелото и превозното средство на колела

Сътрудничеството между палеоевропейската и индоевропейската цивилизация в областта на транспортните технологии

Колесницата  малка културна приказка

5. Първата миграционна вълна на степните номади (от средата на V хил. пр. Хр.)

Миграцията и причините за нея

Признаци за преселеието на номадите

Жезъл с конска глава

Характеристики на „индоевропейския“ геном в Източна и Югоизтона Европа

Мотиви на скалните релефи в Евразия

Първична индоевропеизация: адаптиране към елитите и езикова асимилация

Взимането на властта в търговското средище Варна

Влиянието на индоевропейския елит върху културното развитие

Езиковата асимилация на палеоевропейското население в Югоизточна Европа

Моделът Мавриций: формирането на креолски език

6. Разпадът на индоевропейския праезик (от 4000 г. пр. Хр.)

Направление Юг: сблъсъкът с палеоевропейците

Преломни моменти и балкано-староегейски културен дрейф

Еладското заселване

Равновесие между интересите на индоевропейци и палеоевропейци

Митове и легенди в културния обмен

Занаяти и малки пластики

Приемствеността на прединдоевропейския култ към богините

Направление Изток: проучването на Централна Азия и Южен Сибир

Афанасиевската култура (ок. 35002500 г. пр. Хр.)

Андроновската култура (ок. 2300900 г. пр. Хр.)

Разпадането на езика основа

Делението кентум-сатем и изчезването на глоталните съгласни звукове

Индоевропейското малцинство в евразийската прародина

Древни ирански езици и култури: кимерийци, скити и сармати

Амазонките  мит или реалност

Индоиранските езици като макрогрупа

Арменците: ген-аутсайдер в Кавказ

7. Югоизтона Европа: възникването на елинската култура (от III хил. пр. Хр.)

Как еладите се превръщат в елини

Акрополът: елинизацията на Атинския полис

Гръцко-пеласгийската езикова интерференция

Началото на корабостроенето, мореплаването и търговията в Егейско море

Под патронажа на предгръцки богове

Атина, многостранно талантлива свръхбогиня

Дионис и произходът на винената култура

Деметра, майката на земеделието

Хефест, божественият ковач

От ритуалите към театъра

Елините и техният държавен строй

Полисът: моделът на елинския град държава

Предгръцки концепции в атинската демокрация

Микенската система за наемане на общинска земя

Гръцкият език и неговото развитие

8. Апенинският полуостров: доминация на латинския език (от II хил. пр. Хр.)

Индоевропейците в Италия

Италийската езикова култура

Да бъдеш римлянин: едно гръмко културно понятие

Индоевропейски аутсайдери: венети и месапи

Етруските: наставници на римляните

Етруско-римското съприкосновение

Налагането на етрускат култура в Древния Рим

Формиране на аристократични фамилини имена по примера на етруските

Влияните на етруския език върху латинския

Легитимацията на римската хегемония

Раждането на световен език

Латинският език: от локална към световна хегемония

Асимилационният натиск в римските провинции

Функциите на книжовния и разговорния латински

Неримското население възприема латинския език

9. Балканите: между римската и гръцката цивилизация (от II хил. пр. Хр.)

Гръцко-римската езиково културна граница

Палеобалкански племенни съюзи и царства

Македонецът: Александър Велики

Траките и тяхното злато

Илирийски племенни групи

Албанският език: резултат от езикова симбиоза

10. Централна и Западна Европа: келти и германи (от II хил. пр. Хр.)

До бреговете на Атлантическия океан: келтски култури и езици

Келтски регионални култури

Келтизация на Атлантическата периферия

Галският език и култура

Акултурация: възникването на келтиберийския език

Германски езици, култури и държавно устройство

Период на формиране на германските езици

По следите на готите и тяхното културно наследство

Древните германски империи и кралства

Кодификация на правото: закони на варварите (leges barbarorum)

Германското влияние върху балто-финските езици

11. Източна Европа: славяни и балти (от II хил. пр. Хр.)

Отделянето на славянските езици

Контакти с неславянски народи

Германо-славянски контакти

Взаимодействие между славянски и угро-фински езици

Отделянето на балтийските езици

Балто-фински контакти по бреговете на Балтийско море: на кръстопът между уседналост и мобилност

12. Мала Азия: анатолийски езици и култури (от II хил. пр. Хр.)

Хети и лувийци

Езиково деление

В контакт с автохтонните народи

Неиндоевропейски езици и култури в Анатолия

Хати и хатски език

Хурити и хуритски език

Култът към Артемида от Ефес

Фригийският език: един индоевропейски аутсайдер

13. От Централна Азия до обширното Иранско плато (от II хил. пр. Хр.)

Арийската воинска каста и царствтоо Митани

Древните царства на иранските народи

Скитите: от Алтай до Крим

Мидийците: от асирийски васали до собствено могъщо царство

Персийската империя

Партското царство

Ирански езици

Деление

Персийският език

Зороастризмът

14. Индия: дравиди и арийци (II хил. пр. Хр.)

Високоразвитата култура на дравидите

„Имиграцията“ на арийците

Заселването на арийски номадски племена

Обществото на древните арийци през призмата на Ригведа

Културни симбиози

Икономика и религия

Езикова асимилация при стародравиди и адиваси

От клан до империя

От ведически език към санскрит

Пракрит и неговите наследници

Индийски езици в Югоизточна Азия

15. Индоевропейски ген-аутсайдери в Западен Китай

Тайната на мумиите от Урумчи

Тохарски език и култура

16. Експерименти с писмеността: от Линеар Б до Огам (1700 г. пр. Хр.  500 г. сл. Хр.)

Сричкови писмености

Линеар Б в микено-гръцкото писмо

Кипърското сричково писмо за записване на гръцки в Древен Кипър

Анатолийската йероглифика

Персийската версия на клиновидното писмо

Азбучни писмености

„Гръцката“ азбука  общото дело на минойско-гръцката цивилизация

Персийската писмена система „пехлеви“

Германската руническа писменост

Огам: едно творение на островните келти

Вулфила и готската азбука

Арменската азбука и ранното християнство

Епилог. Индоевропейската глобализация

Библиография

Индекс на карти и фигури

Азбучен показалец

По следите на индоевропейците. От номадските племена през неолита до древните високоразвити култури

Details
Publisher Zaharij Stoyanov
Language Bulgarian
Pages 488
Illustrations b/w figures, maps
Binding hardback
ISBN 978-954-09-1402-2
Creation date 2020
Size 16 x 24 cm
Citation
Citation Хаарман, Харалд. По следите на индоевропейците: От номадските племена през неолита до древните високоразвити култури. София: Захарий Стоянов, 2020. ISBN 9789540914022

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset