The enigma of the Danube Civilization: The discovery of the oldest highly developed culture of Europe
Original title: Das Rätsel der Donauzivilisation. Die Entdeckung der ältesten Hochkultur Europas
Language: B
ulgarian

 

Table of contents

Загадката на една 7000-годишна цивилизация

1. Преходът към неолита в Европа (около 75005500 г. пр. Хр.)

Ранни земеделци в Югоизточна Европа

Фаза 1: контакти през сухоземния мост при Босфора

Фаза 2: сценарият за потопа и митовете за потопа на следващите поколения

Фаза 3: периодът на формиране на Древна Европа (VI хил. пр. Хр.)

Възникване на регионалните култури

Винча

Караново

Кукутени

Триполие

Тиса

Ленгиел

Културна хронология на Древна Европа

2. По следите на древноевропейците

Генетичната следа

Езиковите следи

Растения и животни в Древна Европа

Природни явления и географски форми

„Аграрният пакет“. Технологии и уреди

Древноевропейски словообразувателни елементи в старогръцки език

Собствени имена: селищни, лични, божески

Езикови и културни контакти

3. Стопанско и жизнено пространство

Търговски маршрути и търговски стоки

Стокообмен

Ритуална размяна на дарове

Плавателни съдове и модели на лодки

Селища и архитектура

Устройство на селата и градовете

Конструкции на къщи: планове и начини на строителство

Първите редици от долепени къщи в историята

Места за култови практики и гробове

Светилища и модели на храмове

Олтари и жертвени масички

Погребални обичаи и погребална култура

4. Занаяти и изкуство

Тъкане и производство на текстил

Тъкачни станове и принадлежности за тях

Терминология на тъкачеството

Текстил и облекло на древноевропейците

Керамика и техника на изпичане

Грънчарски диск и пещи за изпичане

Терминология на керамичното производство

Обработка на метали

Добив на мед и методи на топене

Златарство

Художествени форми и културни символи

Култови съдове

Пинтадери и печати

Разнообразие на статуетките

Орнаментални мотиви и декоративно оформление

Абстрактност и симетрия

5. Моделът на егалитарното общество

Матриархат или матрилинейност?

Семейства и родове

Обитаема земя и търговия

6. Религия и богове

Представата за света на ловците и събирачите, и на земеделците

Женски божества в Древна Европа

Бикът животински символи като атрибути на богинята

Култове и ритуали

Плодородие

Вода

Възлияния

Шествие

Митове

Маски

Музика и танц

7. Броене, измерване, регистриране

Знаци за числа и магия на числата

Календарни означения

Мерни и теглови единици

Марки на грънчари или марки за собственост

8. Изобретяването на писмото

Произход и развитие на дунавското писмо

Разпространение на писмото в Древна Европа

Материали за писане, надписи и видове текстове

Древноевропейският набор от знаци

Изобразителни знаци

Неизобразителни знаци

Писмени свидетелства от Дунавската цивилизация

Статуетки с надписи

Миниатюрни олтари

Вотивни съдове

Тъкачни принадлежности

Прочутите таблички от Търтърия

Писменост в служба на религията

Приключване на използването на писмото

9. Упадък и наследство на Дунавската цивилизация (от около 4500 г. пр. Хр.)

Резки политически и културни промени

Най-старото златно съкровище на света

Създаване на елит: степните номади

Промяна на климата и последиците от нея

Балкано-древноегейският културен модел

Великата богиня и нейните дъщери

Тайната на минойската двойна брадва

Древноевропейското наследство в егейските писмени системи

Егейско наследство? Хекзаметър и гръцки специални знаци

Минойско-кипърски контакти: егейският износ на писменост

Епилог

Библиография

Загадката на Дунавската цивилизация. Откриването на най-старата високоразвита култура в Европа

Details
Publisher Zaharij Stoyanov
Language Bulgarian
Pages 376
Illustrations b/w figures, maps
Binding hardback
ISBN 978-954-09-1398-8
Creation date 2019
Size 16 x 24 cm
Citation
Citation Хаарман, Харалд. Загадката на Дунавската цивилизация: Откриването на най-древната високоразвита цивилизация в Европа. София: Захарий Стоянов, 2019. ISBN 9789540913988

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset