Murals in the Catholicon of Rila Monastery
Language: Bulgarian with a summary in English

 

Table of contents

Увод

Извори

История

I. Рилският манастир до XIX век

1. Историята на манастира от основаването му до XIV век

2. Манастирът по времето на Хрельо

3. Съдбата на манастира след 1342 година

4. Подновяване на сръбското влияние в манастира през XV век

5. Рилският манастир през XVI и XVII век

6. Промените в Рилския манастир през XVIII век

II. Рилският манастир през XIX век

1. Популярността на манастира във връзка с развитието на култа към св. Йоан Рилски

2. Приносът на таксидиотите и поклонничеството за разцвета на манастира

3. Предистория на изграждането на новия католикон

Архитектура

I. История на изграждането на новата главна църква

1. Един незабелязан парадокс

2. История на строежа

II. Майстор Павел

III. Архитектурният вид на църквата през погледа на изследователите

IV. Архитектурният произход на църквата

Стенописи

I. Извори и историография

II. Обща характеристика на католикона в контекста на времето на създаване на стенописната програма

III. Зографи. Ктитори. Монаси

1. Зографи, участвали в изписването на църквата

2. Ктитори

3. Монаси, ръководили изписването на църквата

3.1. Йеромонах Йосиф

3.2. Неофит Рилски

3.3. Епитроп Теодосий и Теодосий Джико

3.4. Скевофилакс Йосиф

3.5. Йеромонах Серафим

3.6. Йеромонах Самуил

4. Списък на манастирското ръководство между 18321847 година

IV. Изборът на зографите

1. Едно пътуване на Неофит Рилски

2. Димитър Молеров и причините за поканата към самоковските майстори

3. Ролята на светските ктитори при избора на зографите

4. Решаващата роля на монашеското братство

5. Зограф Михаил от Самарина

V. Атрибуция и етапи на изписване на църквата

1. Датиране и атрибуция на стенописите в параклиса „Св. Йоан Рилски“

2. Датиране и атрибуция на стенописите в параклиса „Св. Никола“

3. Датиране и атрибуция на стенописите в олтара

4. Работата на Димитър и Захарий Христови през 1842 година

5. Работата на зографите през 1843 година

6. Завършване на стенописите в наоса през 1844 година

7. Приключване на работата на Захарий Зограф в църквата

8. Заключителните работи на Димитър Христов в манастира

9. Участието на Зафир (Станислав Доспевски)

10. Късни намеси в стенописната украса на църквата

11. Ктиторски портрети

VI. Иконографска програма на стенописите

1. Архитектурни, функционални и художествени предпоставки за създаване на иконографската програма на стенописите

2. Принципи на съставяне на иконографската програма

VII. Стенописна програма в наоса

1. Олтар

2. Идеен замисъл на стенописната програма в куполите

3. Стенописна програма на Певницата

3.1. Темата за Боговъплъщението

3.2. Цикълът по Деянията и Чудесата на Христос

4. Стенописна програма на Полунощницата

4.1. Темата за изкупителната жертва на Христос и Страстния цикъл

4.2. Есхатологичната тема в средната част на храма

5. Стенописна програма на Повечерието

5.1. Богородичен Акатист

5.2. Евангелските притчи

5.3. Цикълът на Поствъзкресните явявания на Христос

5.4. Южнославянските светци и Стематографията на Хр. Жефарович

6. Цикълът на Великите празници

7. Антитези в стенописната програма на наоса

7.1. „Рождество Христово“ - „Възнесение Христово“

7.2. „Оплакване на Христос“ - „Възкресение Христово“

VIII. Стенописна програма на външната галерия

1. Обща характеристика на пространството

2. Значение на ритуала за стенописната програма. Изнасяне на Чудотворната икона на Богородица и ритуалът на водосвета

2.1. Чудотворната икона

2.2. Значението на ритуала и отражението му в стенописта

2.3. Композицията Богородица Живоносен източник и връзката й с ритуала

2.4. Фиалата

2.5. Водата и вярата

3. Стенописната програма в южната част на галерията

3.1. Водосветният цикъл

3.2. „Свише пророци“

3.3. Дърво Йесеево

3.4. Вселенските събори

3.5. Дидактични теми от южната нартика

3.6. Ходене при врачката за цяр. Праведно и Грешно изповядване

3.7. Смъртта на праведния

3.8. Митарствата на душата

4. Стенописната програма в северната част на галерията

4.1. Символът на вярата и Водосветният цикъл

4.2. Състав и иконография на Символа на вярата

4.3. Достойно ест и чудесата на Богородица

4.4. Цикъл по историята на Адам и Ева

4.5. Състав и иконографски модели за цикъла по историята на Адам и Ева

4.6. Избиване на младенците

4.7. Страшният съд

4.8. Апотропейни есхатолотични теми по северната стена на нартиката

5. Стенописната програма в западната част на галерията

5.1. Апокалипсис

5.2. Псалми Давидови

5.3. Притча за работниците на лозето

6. Ролята на зографите при изписването на източната фасада на галерията

6.1. Слизане на Богородица в Ада

6.2. Архангел Михаил взима душата на богатия

6.3. Раят

IX. Стенописна програма на страничните параклиси

1. Стенописна програма на параклиса „Св. Йоан Рилски“

1.1. Обща характеристика

1.2. Житийният цикъл на Св. Йоан Рилски и връзката му с ритуала

1.3. История, състав и иконографски модели за житийния цикъл

2. Стенописна програма на параклиса „Св. Никола“

2.1. Обща характеристика

2.2. Посвещаване на параклиса

2.3. Състав и иконографски модел на житийния цикъл на св. Никола

X. Иконографски изводи

XI. Съставители на стенописната програма

Заключение

Ктиторски надписи от рилския манастир

I. Надписи от главната църква

1. Надписи от Повечерието

2. Надписи от Полунощницата

3. Надписи от Певницата

4. Надпис от олтара на църквата

5. Надпис от параклиса „Св. Йоан Рилски“

6. Надпис от параклиса „Св. Никола“

7. Надписи от откритата галерия - южна част

8. Надписи от откритата галерия - западна част

9. Надписи от откритата галерия - северна част

10. Надпис от малкия сляп купол до южната врата на олтара

11. Надпис за изписването на църквата от Захарий Зограф

12. Надпис за изписването на параклиса „Св. Йоан Рилски“

13. Поменици

14. Надписи за строежа на църквата

15. Надписи по колоните и пода на църквата

II. Надписи от други манастирски църкви

III. Надписи от църквата при метоха „Орлица“

IV. Надпис от Хрельовата църква

Фотограметрия

Схеми на разпределение на стенописите в църквата

Съкращения

Библиография

Резюме

Стенописите в главната църква на Рилския манастир

Details
Publisher Institute of Art Studies (Bulgarian Academy of Sciences)
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 500
Illustrations color figures
Binding hardback
ISBN 978-954-322-577-4
Creation date 2015
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset