Tsar and Century: Simeon’s Time 
Language: Bulgarian with extended summaries in English and Russian
Category: First Bulgarian Kingdom

 

Table of contents /summary/

Introduction

I. Constantinople text

II. The Symbolic wars of Simeon

III. Liudprand, Simeon, Constantinople

IV. Historical Collection of Tsar Simeon

Illustrations

 

Table of contents
Увод

1. Изследвания върху цар Симеон и неговата епоха през последните десетилетия

2. Опити за налагане на нови подходи и концепти

2.1. Обосновка на концепта Преславска цивилизация: В. Иванова-Мавродинова, Ст. Ваклинов, Ив. Божилов

2.2. Страх от своя теория. Понятийни заемки и калки

2.3. Методологически континуитет на Ягичевата славистика: издаване на писмени паметници, палеографски и езиков разбор, съставяне на речници

3. Между академизма (Р. Рашев, А. Николов, В. Вачкова, М. Лешка) и популяризацията

4. Научно-организационни и издателски приноси

5. Нова концептуализация на Симеона и времето му

5.1. Младостта  извор на възходи и падения

5.2. Имената на Византия

5.3. Названията на Симеоновата епоха

6. Златният век: културно-исторически основания и развой

6.1. Златният век в античната, средновековната и ренесансовата литератури: от Хезиод и Омир до Сервантес и Лопе де Вега

6.2. Златният век като йерархия на абсолютни метафори

7. Златото в литературните и архитектурни текстове на Симеовия свят

7.1. Златната Нова църква

7.2. Златното преславско съкровище

7.3. Злато, цар и боляри в Шестоднева на Йоан Екзарх. Византийски известия

8. Интелектуалната история

8.1. Интелектуална история и история на идеите

8.2. Национални репрезентации на интелектуалната история

8.3. „Мадлени“ и Инсталации

Първа глава. Константинополският текст

1. Град и мит

1.1. Градът от древността до XIX в.: между Светостта и Порока. Йерусалим, Вавилон, Париж, Константинопол, Москва, Преслав

1.2. Начало на изследванията за Града: Фюстел дьо Куланж

2. Санкт Петербург и проучванията на градската семиотика

2.1. Литературни шедьоври за Града: Верхарен, Джойс, Бели, Манделштам

2.2. Изследване на Душата на Града и на Петербург: Гревс, Анциферов, Добиаш-Рождественская, Бицили

2.3. Петербургски текст

3.4. Московси текст

3. Други видове текст. Текст и творба

3.1. Специфика на Текста според Ролан Барт

4. Структура на Константинополския текст: екстензивен и интезивен субстрат

4.1. Определения на понятията

4.2. Екстензивен субстрат

4.3. Интензивен текстови субстрат

5. Текстът, този Дом

Втора глава. Символните войни на цар Симеон

1. Културикономика и културистория

1.1. Пиер Бурдийо, Макс Вебер

1.2. Заемането на византийски знаци и жестове от първобългарите

2. Принцът чужденец, обучаван в Гърция и Византия

2.1. Симеон  школар в Константинол

2.2. Други знатни българи  възпитаници и заложници на Константинопол

2.3. Войните на цар Симеон

3. Символни войни на цар Симеон

3.1. Епистоларна версия на Символния инвариант на войната: преписката на Симеон с Лъв Магистър и Лъв VI Мъдри

3.2. Печатът  символът на Символните войни

3.3. Златното десетилетие на Златния век

3.4. Второто Златно десетилетие на Златния

4. Символното присвояване

4.1. Свещенният трезор: класификация и обсебване

4.2. Религиозна претрансформация на храмовото пространство

4.3. Възпроизвеждане на свещенни сгради и комплекси

4.4. Подновяване (калкиране) на религиозно-историософски идеи

5. Театър и политика в Царсимеоновия гастрол на 9 септември 924 г. Български военен парад пред Константинопол и среща на Симеон Роман Лакапин

5.1. Дихотомиите „война  мир“ и „агресия  защита“ в наративите на хронистите

5.2. Водата срещу Огъня: мирни договори насред река

5.3. Жанрът на Разказа за срещата на Симеон и Роман Лакапен

5.4. Власт и Спектакъл, Цар и Арлекин

Трета глава. Лиудпранд, Симеон, Константинопол

1. Зван дипломат и историк

2. Призван писател и моралист: Антоподозис

3. Учителят Комитас и неговият ученик

3.1. Комитас като преподавател, учен и редактор

3.2. Идея за транслитерация и идея за Пръложение кьнигъ

4. Симеон, Ахелой и неговите сетнини

4.1. Лиудпранд за битката при Ахелой

4.2. Ахелой според гръцките хронисти

5. Предания и легенди за Симеон

5.1. Прозвище и име

5.2. Столични предания и легенди

5.3. Изобретяване на полугрък

5.4. Статуя в историческа и поетическа перспектива. Пигмалионизъм

5.5. Провинциални предания и легенди

6. Дейци на „Македонското обновление“. „Библиотеката“ на Фотий. Симеон

6.1. Константинополските „енциклопедисти“. Наука, Поезия и Нищета

6.2. Домашният кръжок на Фотий

6.3. „Библиотеката“ на Фотий. Каталог на преславските й преводи

6.4. Теорията на Фотий за библейските преводи и рецепцията й в Преслав

7. От Академията до Църквата

7.1. Монахът Симеон

7.2. Кирило-Методиевите ученици и Симеон. „Протопреславска школа“ в Плиска

8. Отвъд Плиска

8.1. Новооткрити и преоткрити духовно-просветителски комплекси (Дръстър, Мурфатлар, Равна, Черноглавци, Девня, Кирека, Караач теке)

8.2. Билатералност на книжовните средища

8.3. Стрелата на времето (IXXI в.) и стрелите на пространствата (Дунавска, Черноморска и Предбалканска) в Българския североизток

9. Полуелините полувизантийци: Симеон и Юлиан

10. Склулптурно-архитектурният пример на василевсите

11. Превращенията на Боян

12. Неповторимият. Образът на Симеон и подобията му в изкуството

13. Кралят на Лакапени

Четвърта глава. Царсимеоновият Исторически сборник

1. Кратка княжеска хроника на Тудор

1.1. Младият Симеон и Историята

1.2. Послеслов на Тудор, черноризец Доксов: текст и разбор на известията

1.3. Тудор Доксов и първобългарската епиграфика

1.4. Ритуал и книга, празник и препис. Символична и реална идентификация, молитвата като посредник

2. Гробът на Покръстителя като митологически конструкт

2.1. Гробовете на княз Борис-Михаил

2.2. Други покръстители и Херои в пипалата на мита

3. Царсимеоновият исторически сборник в археографски и съдържателен дискурс

3.1. Археографско описание на преписите

3.2. Образличителни индекси на преписите и названията на Хронографа

3.3. Постатийно концептуално описание на Московски първи препис

3.4. Рим и Краят на Историята в края на Сборника

4. Хронографиконът в Архивския и Софийския препис на Царсимеоновия исторически сборник: издание на текста

5. Заемките в Хронографикона: Георги Амартол, Йоан Малала, Симеонов (Светославов) изборник

6. Космос и История: първоначалният състав на Царсимеоновия исторически сборник и на Хронографикона

6.1. Методика на композиране и липса на Александрията и История на Юдейската война в изходния състав на Сборника

6.2. Примат на Рим и папата във Вселенските църковни събори

6.3. Игнориране на българската история

7. Библиотеките на цар Симеон

7.1. Широка и тясня концепция

7.2. Походни библиотеки и книги

8. Времето на произведенията и времето на сборниците

8.1. Царсимеоновите сборници като славистичен проблем: концепции на А. А. Шахматов, В. М. Истрин, Пейо Димитров

8.2. Време на произведенията

8.3. Време на сборниците

Пета глава. Цар Симеон и кирилицата

1. Гръцки опити за направа на славянско писмо: политически и админстративни причини

2. Кирилицата като държавно-обединителна азбука

2.1. Митът за ранното налагане на кирилицата

2.2. Данните на сфрагистиката

3. Утвърждаване на кирилицата в Преслав и Българския североизток

Послеслов

Илюстрации

Използвани съкращения

Цитирана литература

Царь и век. Время Симеона (резюме)

Tsar and Century: Simeon’s Time (summary)

 

Table of contents (in Russian)

Введения

I. Констанинополский текст

II. Символьные войны царя Симеона

III. Лиудпранд, Симеон, Константинополь

IV. Царь-Симеоновскому историческому сборнику

Послеслов

Цар и век. Времето на Симеона / Царь и век. Время Симеона

 
Details
Publisher Constantine of Preslav University Press
Language Bulgarian with summaries in English and Russian
Pages 532
Illustrations b/w and color figures
Binding hardback
ISBN 978-619-00-0577-3
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset