History of the Ottoman Empire (14th20th century)
Language: Bulgarian

 

The book presents the history of the Ottoman Turks from the formation of their state in the 14th century to the collapse of the Ottoman Empire at the beginning of the 20th century.

 

Table of contents

От руините на Селджукския султанат към висините на новата световна империя

Селджукската държава в Мала Азия  навечерие на Османската империя

Завладяване на Балканския полуостров от османските турци

Първи османски завоевание на Балканския полуостров (13521371)

От Черномен (26 септември 1371) до Анкара (28 юли 1402)

Укрепване, териториално разширяване и възход на Османската империя (1402—1566)

Междуособици, политическа децентрализация и възход на Османската държава (14021481)

Династична борба и политическа децентрализация (14021421)

Възход на Османската империя (14211481)

Укрепване и разширяване на османските владения в Анадола и в Европа (14231443)

Опити за организиране на кръстоносни походи срещу Османскта империя (14431448)

Превземане на Константинопол

Борба със Скендербег и окончателно покоряване на Албания

Окончателно покоряване на Балканския полуостров

Венецианско-османската война (14631479). Опит на Мехмед II за завладяване на Италия

Обединяването на Мала Азия в рамктие на османската държава

Османската империя при Баязид II (14811512)

Случаят Джем

Войните на Баязид II

Финалната криза и падането на Баязид II (15111512)

Апогеят на Османската империя (15121566). Сюлейман I Великолепни (15201566)

Селим I (15121520). Походът през 1514 г. срещу Иран

Покоряване на арабсктие страни

Завоюване на Белград и остров Родос

Завоюване на Унгария. Първа обсада на Виена

Нови завоевания на Османската империя в арабските страни, на Кавказ и в Африка

Организация на османското общество (XVXVI в.)

Централна власт. Султанът  тиранин, деспот

Султанският дворец  център на властта

Централната власт и нейните органи

Армията  оръдие на властта

Административно устройство на османската държава

Провинциална власт

Финанси и държавни данъци

Съдебно-духовна организация

Османско светско законодателство

Социално-икономическата структура на империята

Аграрен режим

Градска икономика

Държавни икономически интереси

Търговия

Селско стопанство. Райониране на селскостопанските култури

Етно-религиозна мозайка

Етническият състав на османската държава през XVXVI в. и променит в състава на населението на Балканите

Система на религиозни общини в Османската империя

Религиозно-народностна и политическа дискриминация. Асимилация

Османската империя в края на XVI и началото на XVII в. — преходно време

Селим II (15661574)

Астрахански поход

Превземане на о. Кипър. Война със „Свещената лига“. Поражението при Лепанто

Начало на политическа и икономическа криза в империята (15741617)

Войни и външна политика на Османската империя при Мурад III (15741617), Мехмед III (15951603) и Ахмед I (16031617)

Война с Австрия (15931606)

Кризата на тимарската система

Положение на селячеството

Политическа криза. Деградация на висшата администрация и провинциалното управление

Социални и освободителни въстания в Османската империя през XVI и началото на XVII в.

Османската империя през XVII век — криза, стабилизация и упадък

Икономическко и финансово състояние на империята през XVII век

Политическа деградация и криза в Османската империя през първата половина на XVII век

Самостоятелно управление на Мурад IV и възстановяване на султанската власт

Деградация на централната власт (16401656)

Външна политика и войни на Османската империя през първата половина на XVII век

Османската империя при великите везири от династията Кьопрюлю

Управление на Мехмед Кьопрюлю паша (16561661)

Османската империя при Великия везир Фазъл Ахмед паша (16611676)

Управление на Великия везир Кара Мустафа паша (16761683)

Войната с Русия и поражението край Виена

Трудни години за империята (16841699)

Духовна, материална култура и занаята (XIV—XVII в.)

Поезия (XIVXVI в.)

XVII век  векът на сатиричната поезия

Възникване и развитие на Османската историография (XIVXVII в.)

Архитектура. Строителство (XIVXVII в.)

Приложни изкуства (XVXVII в.)

Керамика

Тъкачество и килимарство

Художествена обработка на метал, дърво, камък, кост, бродерия

Османо-турска живопис (XVXVII в.)

Османската империя през XVIII век

Въстание в Истанбул през 1703 г.

Войните в Истанбул през 1703 г.

Война с Русия. Прутски и Одрински мирен договор

Война на Османската империя с Австрия и Венеция. Пожаревацки мирни договори

Османо-руски договор за подялба на иранските владения в Кавказ

Османо-иранска война

Въстание на патрона Халил (1730)

Продължение на войната с Иран

Война на Османската империя с Русия и Австрия. Белградски мирен договор

Нова война между Османската империя и Иран. Установяване на „вечен мир“ между двете държави

Промени в социално-икономическия живот на държавата през XVIII век

Еволюция на аграрния режим

Занаяти и търговия през XVIII в.

Икономически натиск на европейските държави върху Османската империя  разширяване на капитулациите

Нови социални групи в управлението на османското общество

Политическият живот в Османската империя през XVIII в.

Султаните и великите везири на Османската империя (17301774)

Османо-руска война (17681774)

Изостряне на османо-руските противоречия за Кримското ханство

Вътрешно състояние на империята (17741787)

Финансово-икономическа криза

Опити за военни реформи и за укрепване на османската армия

Деградация на провинциалната власт. Сепаратистки движения

Османо-руско-австрийска война (17871791)

Османо-австрийски фронт

Османо-руски фронт

Реформи (17921798)

„Низам-и Джедид“  „Нов порядък“

Военни реформи

Нововъведения в управлението, икономиката, търговията и в политическата сфера

Френско-османска война (17981802)

Предтанзиматска и Танзиматска Турция

Вътрешнополитически проблеми в империята

Началот на националноосвободителните движения на Балканите. Първо сръбско въстание (18041806)

Нови опити на Селим III да продължи реформите. Одрински метеж

Бунтът на ямаците. Детрониране на Селим III

Мустафа паша Байрактар. „Русенските приятели“. Походът към Истанбул

Детронирането на Мустафа IV и заемане на султанския трон от Махмуд II

Борбата срещу Мустафа паша Байрактар и неговата гибел

Международно положение на империята

Османската империя и Русия (18021806)

Османо-руска война  военните действия до 1807 г.

Букурещки мирен договор

Второ сръбско въстание (1815)

Гръцката националноосвободителна революция (18211829)

Европейските сили и Гръцкият въпрос

Османо-руска война (18281829). Одрински мирен договор

Османо-египетски конфликт (18311833). Ункярискелески договор

Войната на васала срещу сюзерена и европейските държави. Споразумението в Кютахия

Ункярискелески договор

Реформаторска дейност на Махмуд II

Реформи в провинциалната и централната админстрация

Културно-просветни и битови реформи

Османската империя по време на Танзимата (18391876)

Същност на понятието „Танзимат“. Периодизация

Подготовката на Танзимата. Османските сановници, политици и мислители  инициатори и проводници на реформите

Подготовка и провъзгласяване на първи танзиматски реформен акт. Гюлхански хатишериф (3 ноември 1839 г.)

Съдържание и основни принципи на Гюлханския хатишериф

Практическото приложеие на Гюлханския хатишериф (18401854)

Турско-египетски конфликт (18391841)

Кримска война (18531856)

Начало на османо-руска война. Бойни действия (18531854)

Прерастване на османо-руската война в европейска

Хатихумаюнът от 18 февруари 1856 г.

Парижки мирен договор

Танзиматските реформи през 50-те  70-те години на XIX в.

Културно-просветни реформи през 60-те  70-те години на XIX в.

Политическа дестабилизация на Османската империя (1856875)

Националноосвободително движение на балканските народи срещу османското господство през 50-те  60-те години на XIX в.

Критското въстание (18661869)

Азиатска Турция през втория етап на Танзимата

Зараждане и развитие на турския буржоазен либерализъм. Опозиционни движения и организации през 50-те  70-те години на XIX в. „Кулелийският инцидент“ през 1859 г.

„Новите османи“

Източна криза

Османската империя през последната четвърт на XIX и първото десетилетие на XX век

Политическа ситуация на Балканите в началото на ХХ в. Младотурска революция

Победа на Младотурската революция. Установяване на младотурския режим в Османската империя

Османската култура (XVIII — началото на XX в.)

...

История на Османската империя (XIV–XX в.)

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian
Pages 368
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 954-9541-53-3
Creation date 2000
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset