Approaches in the Study of Early Islam (7th8th century): Methods and History
Подходи към изучаването на ранния ислям VII—VIII в.
Author: Pavel Pavlovich. Language: Bulgarian
Category: Arabian Studies

 

Table of contents

Библиография

УВОД: ЗА СКЕПТИЦИТЕ, ОПИТИМИСТИТЕ И МЕТОДА

ПЪРВА ГЛАВА. ИСТОРИЧЕСКИЯТ ТЕКСТ

1.1. Начало на мюсюлманската историография

1.1.1. Уруа ибн аз-Зубайр

1.1.2. Абан ибн ‘Усман ибн ‘Аффан

1.1.3. ‘Асим ибн ‘Умар ибн Катада аз-Зафарй

1.1.4. ‘Абд Аллах ибн Абй Бакр ибн Мухаммад ал-Ансарй

1.1.5. Уахб ибн Мунаббих

1.1.6. Шурахбйл ибн Са‘д

1.1.7. Ибн Шихаб аз-Зухрй

1.1.8. Mÿcâ ибн ‘Укба

1.1.9. Други ранни съставители на биографични произведения за Пророка

1.1.10. Ибн Исхак, ал-Уакидй и зараждането на историческия разказ 

1.1.11. Ахбарйтите - първите професионални историци в исляма

1.1.12. Юристи в полето на историята

1.2. Заключение: Устно разпространение, откъслечносг на сведенията и компилативносг на изворите

ВТОРА ГЛАВА. ТЕКСТ И МЕТОД

II.1. Библейска критика и кораничен анализ

II.2. Възникване и развитие на „ревизионистичната школа“

II.2.1. Обобщение: особености на ревизионисткия метод

II. 3. Граници на приложимостта на ревизионисткия метод

II.3.1. Обобщение: Какво дължим на ревизионисткия метод

II.4. Неоскептични подходи в ислямознанието

II.4.1. Обобщение: Какво дължим на неоскептицизма

II.5. Хадйсна критика и иснйден анализ

II.5.1. Игнац Голдциер и праведният импулс към фалшификация

II.5.2. Учението на Шахт: ретроспективно разрастване и умножаване на иснадите

II.5.3. Западната наука за хадисите след Шахт: „проучване на опората и съдържанието“

II.6. Методологични изводи. Историчност и автентичност на преданията

ТРЕТА ГЛАВА. ИСТОРИЯ И МЕТОД: КЪМ ПОЗНАНИЕТО НА ПЪРВОТО ИСЛЯМСКО СТОЛЕТИЕ

III.1. Епиграфски и нумизматични паметници

III.1.1. Описание на епиграфските и нумизматичните паметници

III.2. Значимост на епиграфските и нумизматичните паметници за историческата реконструкция на първото ислямско столетие

III.2.1. Закрилниците и техният повелител

III.2.2. Арабската ера

III.2.3. Единобожната вяра

III.2.4. Благословеният божи пратеник

III.2.5. Мухаммадун и надписите на Скалния купол

III.2.6. Религиозният ритуал

III.2.7. Свещеното писание

III.З. Заключение: Ярката тъма на първото столетие

Абревиатури

Библиография

Извори

Монографии и студии

Индекс

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 324
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-4286-3
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset