Ancient literature
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Няколко встъпителни думи

Глава първа. Старогръцка митология

Мит и митология

Определения за мит

Характеристики на мита

Митология

Обособени групи митове

Приказка и мит

Сказание

Предание

Легенда

Сага

Развитие на древните представи за облика на божествените същества

Теогония (раждане на боговете) по Хезиод

По-важни божества в старогръцката митология

Уранични (небесни) божества

Морски божества

Хтонични (подземни) божества

Глава втора. Сукцесия на литературните родове

Синкретизъм на словесността

Сукцесия на литературните родове

Що е сукцесия

Сукцесия на литературните родове в старогръцката литература

Поезия

Проза

Глава трета. Старогръцки епос

Епос. Видове епос

Що е епос

Видове старогръцки епос

Особености на Омировия епически стил

Епически герои

Основни черти на епическите герои

Физическа и социална мощ

Физическа и духовна красота

Висока нравственост

Етика на героя

Житейската му цел е борбата за слава

Героят трябва да е доблестен

Героят притежава чувство за воинска чест

„Айдос“

Крайности в поведението на героите

Как са обрисувани героите в епоса

Идеализирани

Липса на психологизъм

Постоянни епитети

Стихосложение и структура на епическата песен

Стихотворни стъпки  

Хекзаметър

Глава четвърта. Троянски митологичен цикъл

Митове за Троянската война

Раждането на Елена

Сватбата на Пелей и Тетида

Раждането на Парис

Сватбата на Менелай и Елена

Отвличане на Елена

Начало на войната

Край на войната

Съдбата на победените

Завръщане на ахейските герои

Поеми за Троянската война (подредени според хронологията на събитията)

Глава пета. „Илиада“

История на творбата

Сюжет

Тема

Структура на поемата

Схема на действието

Основни групи персонажи в поемата

Ахейци

Троянци

Богове

Идеята за съдбата в „Илиада“

Симетрия на поемата

Глава шеста. „Илиада“ — песен първа

Основни персонажи (по реда на появяването)

Структура на песента

Симетрия в песента

Глава седма. „Илиада“ — песен втора

сновни персонажи (по реда на появяването)

Сюжетен ход

Терсит — антигероичният образец

Идейна и структурна роля на епизода с Терсит

Близост между словата на Ахил и Терсит

Терсит — преобърнат образ на епическия герой

Терсит — антигерой и аутсайдер

Терсит и културният архетип на шута

Симетрия в песента

Глава осма. „Илиада“ — песен шеста

Основни персонажи (по реда на появяването)

Структура на песента

Симетрия в песента

Глава девета. „Илиада“ — песен осемнадесета

Основни персонажи (по реда на появяването)

труктура на песента

Сюжетно-тематични особености

Структурна роля на епизода с изковаването на Ахиловия щит

Епическото в изображението на щита на Ахил

Изображенията на щита

Тройственост в художествената визия

Щитът — миторитуален контекст

Ритуално-магическата семантика на въоръжението на Омировия герой.

Хефест — божественият ковач

Щитът като културен символ

Семантика на изображението на щита на Ахил

Глава десета. „Илиада“ — песен двадесет и втора

Основни персонажи (по реда на появяването)

Структура на песента

Ахил и Хектор — двете лица на героизма

Симетрия в песента

Глава единадесета. „Илиада“ — песен двадесет и четвърта

Основни персонажи (по реда на появяването)

Структура на песента

Проблемни аспекти на помирението между Ахил и цар Приам

Симетрия в песента

 Глава дванадесета. Старогръцка лирика

Поява и обща характеристика

Поява и разцвет

Обща характеристика

Класификация на лириката

Декламативна лирика

Елегия

Ямб

Песенна лирика (мелика)

Солова лирика

Хорова лирика

Глава тринадесета. Старогръцка драма

Произход на старогръцката драма

Характеристика на понятието „празник“

Старогръцките празници

Мистериални празници

Немистериални празници

Митът за Дионис в контекста на старогръцката празничност

Характер на драматическото състезание

Архитектурно устройство на античния театър

Сценична техника

Актьорско облекло и сценична игра

Сценична игра

Глава четиринадесета. Старогръцка (атическа) трагедия

Постановка на трагедията

Хор

Актьори

Структура на трагедията

Особености на театралното общуване

Представяне на човека в трагедията

Трагичното като естетическа категория

Персонажна схема

Сюжет на трагедията

Трагедията като фабула

Основна проблематика на сюжета

Структура на сюжета като ситуация

Правило за „трите единства“ в трагедията

Естетика на старогръцката трагедия

Аристотел за трагедията

Зрителско възприятие на трагедията

Глава петнадесета. „Прикованият Прометей“ от Есхил

Светогледът на Есхил

Особености на Есхиловата драматургия

История на творбата

Прометей и митологичният архетип на културния герой

Културният герой

Митът за Прометей и трактовките му в контекста на старогръцкото схващане за човешката история

Жанрова и стилистична характеристика

Особености на драматическото действие

Сюжетен ход

Роля на Хора

Характери в трагедията

Глава шестнадесета. „Антигона“ от Софокъл

Идейно-философски възгледи на Софокъл

Особености на Софокловата драматургия

Черти на Софокловите трагедии

Митологична основа

Жанрова и стилистична характеристика

Сюжетен ход

Роля на Хора

Характери в трагедията

Принцип на изграждане на характерите

Образът на Антигона

Същност на основния драматичен конфликт

Социалнополитическа основа на „Антигона“

Креон и Антигона (Сравнителна характеристика)

Някои идейни изводи

Глава седемнадесета. „Едип цар“ от Софокъл

Митологична основа

Жанрова и стилистична характеристика

Сюжетен ход

Роля на Хора

Характери в трагедията

Образът на Едип

Едип цар и Едип тиран

Същност на основния драматичски конфликт

Идеята за слепотата и просветлението

Глава осемнадесета. „Вакханки“ от Еврипид

Идейно-философски възгледи на Еврипид

Особености на Еврипидовата драматургия

Сюжетен ход

Роля на Хора

Характери в трагедията

Вакханки“ — общо интерпретационно поле

Глава деветнадесета. Старогръцка комедия

Произход на старата атическа комедия

Постановка на старата комедия

Структура на старата комедия

Стилистика на старата комедия

Средна атическа комедия

Нова атическа комедия

Мим

Глава двадесета. „Конниците“ от Аристофан

Мирогледът на Аристофан

Идеен смисъл на комедиите на Аристофан

Стилистични и жанрови характеристики на Аристофановите комедии

Три периода в творчеството на Аристофан (по Алексей Лосев и Богдан Богданов)

„Конниците“ — история на творбата

Особености на драматическото действие

Характери в комедията

„Конниците“ — социално послание

Глава двадесет и първа. Елинизъм

Що е елинизъм

Периодизация на елинизма

Елинистическият човек

Философията през елинизма

Религиозен живот

Литература на елинизма

Основни характеристики

Драмата през елинизма

Елинистичният театър

Влиянието на Еврипид върху драматичните жанрове

Малки поетически форми

Епос

Учена поезия

Елинистична проза

Глава двадесет и втора. Римска литература

Периодизация

Долитературен период (от V в. до 240 г. пр. Хр.)

Древната римска словесност

Поезия

Драма

Епос

Проза

Ранна римска литература (240—81 г. пр. Хр.)

Културно развитие

Литературно развитие

Златен век (81 пр. Хр. — 14 г. сл. Хр.)

Културни тенденции

Време на Цицерон (81—43 г. пр. Хр.)

Време на Октавиан Август (43 пр. Хр. — 14 г. сл. Хр.)

Сребърен век (14—117 г. сл. Хр.)

Културно развитие

Литературно развитие

Късна римска литература от епохата на Империята (117 г. — III в. сл. Хр.)

Културно развитие

итературно развитие

Период на Късната античност (IV—VI в.)

Приложения

Речник на имената и термините

Библиография

Интернет връзки

Антична литература

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 248
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-321-841-7
Creation date 2011
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset