Titles of Honour and Rank Hierarchy in Byzantium in the 9th11th Centuries
Титли и рангова йерархия във Византия през IX—XI век
Language: Bulgarian with a summary in English
Category: Byzantine Studies

 

Table of contents

ПРЕДГОВОР

УВОД

ГЛАВА I. ВИЗАНТИЙСКИЯТ ЙЕРАРХИЧЕН МОДЕЛ ОТ IXXI В. И МЯСТОТО НА ПОЧЕТНИТЕ РАНГОВИ ТИТЛИ В НЕГО

1.1. Общ вид на системата на византийската рангова йерархия през IXXI в. Видове йерархии във Византия  църковна и светска йерархия, йерархия на титлите и йерархия на длъжностите. Йерархичната концепция за „семейството на владетелите“

1.2. Мястото и ролята на ромейския василевс спрямо цялостния византийски йерархичен модел от IXXI в.

1.3. Византийската система на рангово предимство в епохата на тактиконите и ролята и мястото на йерархията на титлите в нея. Същност и значение на титулните достойнства във Византия

1.4. Разграничение и взаимообвързаност между йерархията на „брадатите“ и йерархията на евнусите

1.5. Еволюция на византийската титулна йерархия през IXXI в. Поява на нови титулни достойнства

1.6. Реформиране на йерархията при Алексий I Комнин и създаване на нов йерархичен модел на империята при династията на Комнините  край на класическата система на рангово предимство на средновизантийския период

ГЛАВА II. ВИСШИ ПОЧЕТНИ ТИТЛИ ВЪВ ВИЗАНТИЯ ПРЕЗ IXXI в.

2.1. Кесар

2.2. Протоновелисим и новелисим

2.3. Протокуропалат и куропалат

2.4. Патрикия-зости

ГЛАВА III. ПЪРВОРАЗРЕДНИ ПОЧЕТНИ ТИТЛИ ВЪВ ВИЗАНТИЯ ПРЕЗ IXXI в.

3.1. Протопроедър и проедър

3.2. Магистър

3.3. Протовестарх и вестарх

3.4. Протовест и вест

3.5 Протоантипат и антипат

3.6 Патрикий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Кесари през IXXI в., засвидетелствани по сфрагистични данни

Приложение 2. Списък на протоновелисимите и новелисимите през периода IXXI в., засвидетелствани по сфрагистични данни

Приложение 3. Списък на протокуропалатите и куропалатите през периода IXXI в., засвидетелствани по сфрагистични данни

Приложение 4. Куропалати извън Византия през IXXI в.

Приложение 5. Патрикии-зости, засвидетелствани по сфрагистични данни

Приложение 6. Списък на протопроедрите и на проедрите през XXI в., засвидетелствани по сфрагистични данни

Приложение 7. Списък на магистрите през IXXI в., засвидетелствани по сфрагистични данни

Приложение 8. Списък на протовестарсите и вестарсите през XXI в., засвидетелствани по сфрагистични данни

Приложение 9. Списък на протовестите и вестите през XXI в., засвидетелствани по сфрагистични данни

Приложение 10. Списък на протоантипатите и антипатите през периода IXXI в., засвидетелствани по сфрагистични данни

Приложение 11. Списък на патрикиите през периода IXXI в., засвидетелствани по сфрагистични данни

БИБЛИОГРАФИЯ

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

SUMMARY

 

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 652
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-208-347-2
Creation date 2023
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset