The Albanian variety spoken in the village of Mandritsa (South-Eastern Bulgaria) on the basis of the research of Dimiter Shuterski and Mahir Domi on the occasion of their 101th anniversary. In Bulgarian

 

Table of contents

Албанският говор в село Мàндрица

Албанското село в Бъглария  Мандрица. Изследване и текстове

Фонетика

Морфология

Съществителни имена (си)

               Род

               Образуване на множествено число

               Членуване на съществителните имена

               Членуване на си в ед. число

               Членуване на си в мн. число

               Членуване на съществителни собствени имена

               Особености при названията на дните на седмицата

               Словообразуване

Прилагателни имена

Числително име

Местоимения

               Лични местоимения

               Възвратни местоимения

               Показателни местоимения

               Притежателни местоимения

               Въпросителни местоимения

               Относителни местоимения

               Неопределителни местоимения

Глаголни форми

               Изявителни наклонение

                              Сегашно време

                              Минало несвършено време

                              Минало свършено време (аорист)

                              Образуване на причастия        

                              Образуване на съществителни имена от причастия

                              Минало неопределено време

                              Бъдеще време

                              Бъдеще време в миналото

               Подчинително наклонение

               Условно наклонение

               Удивително наклонение

               Повелително наклонение

Модални глаголи

Спрежение на глаголи

               Наречия

               Предлози

               Частица

               Съюзи

Синтаксис

Място на определението

Словосъчетания

Словосъчетания в различни функции

               Употреба на предлози при такива словосъчетания

               Образуване ан изречения за цел („за да  изречения“)

               Образуване на изречения за причина

               Подчинено подложно изречение

Устни предания за историята на Мандрица

Песни

Приказки

Лицата, които ни разказаха песните, приказките и др.

Анекдоти

Поговорки

Клетви

Пожелания

Гатанки

Примери с изречения от разговорния език

Албанският говор в Мандрица  речник

Литература

Живот и творчество на Димитър Шутерики

Живот и творчество на Махир Доми

Факсимилие на писмо от Мюнвер Шутерики  съпруга на Димитър Шутерики

Превод на писмото

Details
Publisher University of National and World Economy University Press
Language Bulgarian
Pages 250
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-644-905-4
Creation date 2016
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset