V. Tapkova-Zaimova, D. Dimitrov, P. Pavlov. Byzantine and the Byzantine World

 

Table of contents

Предговор

Политическа и социално-икономическа история

Византийският свят

Континуитет и дисконтинуитет: формиране на византийската цивилизация

Географски рамки и приходни условия

Византийският император и семейството на народите

Държава и Църква във Византия

Утвърждаване на християнството

Ранни ереси

Нови христологични борби и ереси

Отношения между Източната и Западната църква

Византийското мисионерство

Охридската автокефална църква и Константинополската патриаршия

Ролята на исихазма в късна Византия

Ранновизантийски период. Преход към ново устройство на империята

Наследниците на Константин Велики

Източната Римска империя при Теодосиевата династия

Византия от средата на V до началото на VI век

Времето на Юстиниан I Велики

Източната Римска империя при Теодосиеватат династия

Византия от средата на V до началото на VI век

Времето на Юстиниан I Велики (527565)

Империята при наследниците на Юстиниан

Варварската периферия: готи, хуни, авари и славяни в Европа

Социални и етнодемографски промени след варварските нашествия

Византия през VII в.  преломно време

Съдбата на Юстиниановото наследство

Управление на император Ираклий (610641)

Под знака на Ираклидите

Иконоборчески период

Ранните години на император Лъв III

Начало на иконоборството

Законодателство на Сирийската династия

Управление на Константин V (741755)

Наследниците на Константин V. Седми Вселенски събор

Политическа криза

Император Никифор I Геник (802811)

Втори период на иконоборството (815843)

Възход на Византия при Македонската династия (8671025)

Император Михаил III (842867) и неговото обкръжение. Начало на възхода

Византия при ранните Македонци

Законодателство на Македонската династия

Конфликти и мир с България

Динати и антидинатско” законодателство

Краят на Лакапинидите. Константин VII Профирогенет (945959)

Византийският ред  йерархия на длъжностите и титлите

Начало на славната византийска епопея. Роман II (959963)

Император Никифор II Фока (963969)

Управление на Йоан Цимисхи (969976)

Управление на Василий II Българоубиец (9761025)

Империята между бюрокрацията и военните (10251081)

Византия преди последните Македонци

Труден баланс между статуквото и краха. Династията Дука

Византия при Комнините и Ангелите (10811203)

Алексей I Комнин (10811118)

Йоан II Комнин (11181143)

Мануил I Комнин (11431180)

Алексей II и Андроник I: краят на Комнините (11801185)

По спиралата на упадъка: Византия при Ангелите (11851203)

Византийските земи (12041282)

Четвъртият кръстоносен поход (12021204)

Падане на Централна Гърция и начало на епирската държава

Латино-български войни (12041207)

Образуване на трапезундската и Никейската империя

Събитията на Балканите и разцветът на Епир (120712030)

Укрепване на Никейската империя. Йоан III Дука Ватаци (12221254)

Възстановяване на Византийската импераия (1261). Михаил VIII Палеолог (12591282)

Византия  второстепенна политическа сила (12821341)

Управление на Андроник II Палеолог (12821322) до края на XIII век

Начало на турската експанция

Войната между Андроник Стари и Андроник Млади (13211328)

Управление на Андроник III (13281341)

Византия в своя залез (13411453) 

Гражданската война през (13411347)

Нова гражданска война (13521354)

Опити за създаване на антиосмански съюз (13551371)

Битката при Черномен (1371). Византия — зависима държава

Битката при Анкара (1402). Размирици в османската държава

Йоан VIII, или Византийския залез (14251448)

Ново сближение със Запада. Флорентинската уния (1439) и последиците от нея

Константин XI (XII) Палеолог и гибелта на империята (14491453)

Византийска култура

Култура и общество

Византийският град

Константинопол  Царицата на градовете

Византийското село

Византийският човек в обществото: етнодемографска картина

Брак и семейство. Византийската жена

Празници и развлечения

Храна и напитки

Облекло и аксесоари

Императорска иконография и дворцови церемонии

Книги, школи и образование

Византийските интелектуалци

Научни знания

Литература и историография

Агиография

Епос

Роман

Парентична литература

Лексикография

Тактики

Ретори и ораторска проза

Епистолография

Епиграми и други стихотворни форми

Сатира

Пророческа и есхатологична литература. Гадателни книги

Историография

Късновизантийската култура (XIIIXV в.)

Архитектура и изкуство 

Ранновизантийска архитектура и изкуство (IVVI в.). Златният век на Юстиниан Велики

Тъмните векове" (602843)

Македонският ренесанс (IXX в)

Византийското изкуство през XI-XII век

Архитектура и изкуство на империята в изгнание (12021261)

Късновизантийското изкуство. Палеологов ренесанс

Византия и нейните съседи

Сасанидска Персия и Задкавказието

Организация на Сасадинската империя

Политическа история и духовна култура на Персия

Грузия

Армения и Кавказка Албания

Византия и ислямската цивилизация 

Природни условия и обществен живот на полуостров Арабия

Предислямски държавни образувания

Възникване на исляма: нова религия, реформация или маргинална революция

Времето на праведните халифи

Сунизъм и шиизъм. Начало на ислямското богословие

Омаядски халифат

Абасидски халифат

Стопанска инфраструктура и търговска експанзия на Абасидския халифат

Ислямската писмена култура (религиозно-философски синтез)

Ислямско изкуство

Империята и България

Отношения с древните българи

Византия и Първото Българско царство (6801018)

България под византийска власт (10181185)

Второто Българско царство (XIIXIV в.)

Търговски връзки и взаимни влияния

Църковно-религиозни връзки

Българи във Византия (VIIXV в.)

Византия и Балканите

Заселване на сърби и хървати на Балканите

Сърбите и Византия през VIIXII век

Византия и сръбската държава (XIIXV в.)

Средновековна Босна

Средновековният Дубровник

Албания и Византия. Векът на Скендербег

Влахия и Молдова  самостоятелни държави

Византия и средновековните руси

...

В. Тъпкова-Заимова, Д. Димитров, Пл. Павлов. Византия и византийският свят

Details
Publisher Prosveta
Language Bulgarian
Pages 476
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-01-2427-8
Creation date 2011
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset