Musarum semper amator. Proceedings of the conference dedicated to the 60th anniversary of prof. Dimitar Boyadzhiev. Sofia, 8 November 2009.

 

Table of contents

П. Янева. Слово за Димитър Бояджиев

М. Минкoва. Morieris numquam, Magister. In memoriam Professoris Demetrii Boyadzhiev in lucio docentis / Никога няма да си отидеш, учителю. В спомен за професор Димитър Бояджиев като гимназиален преподавател

Н. Радева. Dis Manubis Demetrii Pictoris

Езикознание

А. Авгинова-Николова. Някои метафорични модели на "душата" в български, гръцки и руски език, свързани със семантичните полета "мъка" и "радост"

И. Ангелова, И. Николова. Термини от гръцко-латински произход в българската медицинска лексика

А. Василева. За обидата

Б. Вунчев. Наблюдения върху морфологията на глаголния вид в новогръцкия език

Е. Џукеска. Микенското лично име Su-ke-re

М. Димитрова. Вариране при адаптиране на гръцки и латински имена от среден род в български: исторически щрихи

N. Dimitrova. On the meaning of ERUBESCO in Vinodolanda tablet No. 343

И. Икономова. Идиоматизиране на сложни клинични и патлогични термини от старогръцки произход

Д. Илиев. За филолога мръсни думи няма, или ритуалната етимология на обсценното

Т. Илиева. Транскрипция и правопис на думите от чужд произход ш ръкопис F.I.461 от Руската национална библиотека – Санкт Петербург (Върху материал от книгите Пророчество Иеремиино, Варух, Плач Иеремиин, Послание и Житие на пророк Иеремия)

Л. Лесничкова. За „бащиния език“ на унгарците

Б. Михайлова. Относно два проблема на историческата гръцка фонетика

Д. Мънчева. „Разговорникът“ на Алберт Пипано: още едно доказателство за ползата от изучаване на мъртви езици

Б. Парашкевов. По следите на лат. Facere в български (Един етимологично-деривационен етюд)

С. Пороманска. Новогръцкият език на Балканите минало, настояще, бъдеще

М. Радичева. Родителен падеж при отрицание в старочешки

Л. Радулова. За езика на гладиаторските надписи от Долна Мизия и Тракия

Г. Русева. По въпроса за възвратните местоимения във ведийския език

М. Славова. Долинта на Средна Струма в римско време среща на култури (и култура на срещите)

А. Фалилеев. Някои келтски имена в латинските и гръцки надписи от България

Н. Шаранков. Нови тракийски имена

С. Янакиева. Едно ново тракийско селищно име

П. Янева, С. Иванов. „Какво е начало? Първата причина на втората причина“

Литература и рецепция

А. Ангелов. „На една лампа“ от Едуард Мьорике: автономност и хетерогенност на „класическата“ форма.

Д. Вълчева. Скрита рецепция на Плутарх в българската учебникарска книжнина през Възраждането

В. Ганчева. Античната култура – модел за скандинавската

С. Георгиева. Разграничаване и смесване на термините epistola и liber в кореспонденцията на свети Августин

В. Герджикова. „Сатирикон“ на Фелини през погледа на критици и класици

Д. Димитриjевиħ. Аутоцитати и Цицероновим беседама

Д. Димитров. Из византийската еротика: писмата на Теофилакт Симоката

В. Димовска. Средновековниот владетел Скендербег како антички хероj (предизвиците на преведувањето)

М. Ивайлова. Един езически текст в християнската проповед. Семантични и езикови промени

В. Калфина. Съревнованието на Миневра и Арахна според „Метаморфози“ VI, 1-145

М. Кодстова. Любимите стихове на Димитър Бояджиев

Е. Маринова. Декор и природа в любовните оди на Хораций

А. Николова. Musa medięvalis. Opusculum de octo vitiis principalibus на Херман от Райхенау

Н. Панова. Кратил, или за античния и за модерния филолог и антифилолог

К. Протохристова. За пасторала и модерните му реактуализации

Й. Сиракова. Благочестив ли е Еней?

Д. Табакова. „Жените в Народното събрание“ на Мариус Куркински: реабилитиране на политическия театър

Л. Табакова. Хорхе Луис Борхес носталгии по античността

В. Томовска. Пиндар ретор

М. Христова. За писането „върху“ мит и подземни царства

С. Черпокова. Изида от Плутарх до Немския романтизъм (Догадки върху траекториите на едно изречение)

История и култура

О. Александров. За значението на епиграфските паметници при изучаване религията на римската армия в провинция Долна Мизия

М. Алексиева. За северната граница на ахейската епика

Х. Буюклиев, М. Камишева. Новооткрит посветителен надпис от Августа Траяна

П. Владкова. Към Проблема за етническия състав на населението в Никополис ад Иструм и неговата административна територия през II-IV век (По епиграфски и археологически данни)

K. Dimitrov. The Bishop Complex in Novae, Moesia Secunda (AD 395-615): Numismatic evidence and historical considerations

И. Еленков. Неосъщественият „Национален научно-методически център за подготовка и усъвършенстване на кадри по древни езици и култури“ в контекста на несбъднатите проекти на Людмила Живкова

М. Иванов. От култа към Асклепий към култа към светците лечители Панталеймон и Козма и Дамян: някои предположения за културно-историческата приемственост в днешните български земи

Р. Иванов, Ив. Христов. Посветителен надпис на Фортуна от Рациария

М. Jовановиħ. Сава Илиħ Доброплодни у Карловачкоj гимназиjи

Г. Кабакчиева. Новооткрив надгробен паметник с надпис от антична Монтана

Ив. Карайотов. Култът към Атина в Месамбрия Понтика (По нумизматични, археологически и епиграфски данни)

Д. Котова. Античните текстове и конструирането на социалния пол (джендър) в тракийските общества

А. Лазарова. Молба, молитва, дар: от античните посветителни надписи до съвременните писмени молби към светци

Цв. Лазова. Създаване на микенската епоха: значения и употреби

В. Лозанова-Станчева. Зевксип Хелиос и Септимий Север

П. Лунгарова. NUMEN (По епиграфски свидетелства от провинция Долна Мизия)

А. Орачев. „Έπαυλιστάς“ от ред 12 на „Пистироската клетва“ (IGBulg V, 5557, ter), „έπαύλια“, „αύλια“, „αύλιν“ и „αύλή“ в българските земи

К. Павликянов. Славянското монашеско присъствие в Светата гора Атонска от X до XVI век

П. Петков. Политически отношения между Антигонидите и съюзниците им бастарни (гети) през първата половина на II в. пр. Хр.

К. Попконстантинов. За два надписа на гръцки около благославящата Божия десница и Св. Богородица в Боянската църква

К. Порожанов. Одриското царство и атинските трибутни листи 454/453-406/405 г. пр. Хр. (Методологически бележки)

А. Порталски. Финей, аргонавтите и проникването на елините в Понта

Хр. Прешленов. Административна комуникация в полисите по Югозападното Черноморие (I-III в. сл. Хр.)

П. Рогалски. Граматичните правила на теологията според Алан от Лил

Л. Симеонова. Преосмисляне на античното скулптурно наследство на Константинопол: няколко примера

Т. Спиридонов. Pisia/Pizia тракийско селище и паметници край Венчан

В. Тъпкова-Заимова. Отново за цар Калоян и св. Димитър

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian - English - Serbian
Pages 640
Illustrations b&w photographs, drawings, maps
Binding hardback
ISBN 978-954-07-3033-2
Creation date 2011
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset