Semiotics and a critique of culture: Barthes, Lotman, Eco
Language: Bulgarian

 

Table of contents     

За книгата

Първа част. Семиотика и идеология. Историко-методологически размишления

Семиотичната критика на идеологията като антиидеология

 Възникването на алтернативни изследователски полета и научни общности

Към началото на Парижката семиология и Тартуско-Московските моделиращи знакови системи

Битките на Ролан Барт срещу монопола на интерпретацията

Битките на Юрий Лотман с традиционализма и историческия материализъм

Към една семиотична идеология?

Новият консерватизъми семиотиката на Лотман

Неидеологическите убеждаващи дискурси на Барт и Лотман

Семиотичният утопизъм

Умберто Еко: идеологията като семиотична процедура

Втора част. Ролан Барт и семиотика на изкуството. Кино, фотография, литература

Общи принципи на Бартовата семиология

Интересът към киното на ранния Барт

Ролан Барт и филмологията

Относно „съпротивата“ на киното

Барт и семиотика на киното

Отклонение през фотографията

Отново за семиотиката на киното

Предварителна равносметка

Фотография и кино, или за нефотографската природа на киното

„S/Z“ и поврат към семиотиката на текста

Отклонение през теорията за рецепцията като творчески акт

„Третият смисъл“  за характера на филмовото

Между фотографията и киното: една теория на фотограмата

Към една обща съдържателна теория на изобразяването

Удоволствието от четенето и от гледането

Още една равносметка

Логиката на „изместването“, или отдалечаване от строгостта на метода и принудите на идеологията

Трета част. Семиотиката като епистемология. Опит за философско идентифициране на Ролан Барт

Класова структура и масово общество

Предмети и знаци

Означаващият човек

Семиотика, идеология, митология

Епистемата на постмодерното и семиотиката

Формулата на контраидеологическата критика и нейното износване

Опит за философско идентифициране на Барт

Значението на минималното познание

Четвърта част. Семиотиката на Юрий Лотман  между интертекста и контекста

Семиотичен прочит на семиотичния дискурс

Лотман и неговият интертекст

Семиотиката  постмодерна наука

Социокултурни предпоставки на семиотиката на Лотман

Значението на идеята за моделиращата роля на структурата за семиотичната еволюция

Между творбата и текста

От текстовия анализ към културна типология

Културни типологии и културна динамика

Културна типология и семиотична прагматика

Пета част. Обсесията за границите на семиотиката

Вариации около Умберто Еко

Семиотиката  липсата на дисциплина

В търсене на теоретичния обект  за границите на семиотиката

Проблемът за класификациите на семиотиките

Семиотиката  eдна възможна философия?

Семиотиката в отношение към частните науки: научни кооперации

Проблемът за референта. Вътрешносемиотични напрежения и свързвания

Граници на нарушаване на границите на семиотиката

Още един път за границите на семиотиката. Субектът на семиотиката, субектът в семиотиката

Шеста част. Романизиране на семиотиката или семиотизиране на романА. Умберто Еко и „Името на розата“

Романът като семиотичен праг

Умберто Еко инеговият роман

Жанр и структура на романа

Ниво на детективската интрига

Ниво на историческото повествование

Ниво на езика: знак, книга, текст

Семиотични демонстрации

Деонтологизираща критика на структурализма

Ниво на семиотичната практика

Отново за структурата на романа

Романът като културен праг

От семиотика към роман

Еко и идеята за постмодерното

В какъв смисъл „Името на розата“ е художествено произведение

За един семиотичен реализъм

Ниво на осъвременяване

Рецепцията на романа

Перспективите за нов културен синтез

P.S. Едно по-късно допълнение

Библиография

Семиотика и критика на културата

Details
Publisher Ciela
Language Bulgarian
Pages 456
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-28-2882-2
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset