Polska i Polacy w nowej historii bułgarskiej (poł. XIX w.  poł. XX w.). Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej przeprowadzonej w dniach 2021 marca 2014 w Sofii / Poland and the Poles in Modern Bulgarian History (Mid 19th  Mid 20th Century). Papers from the International Scientific Conference Held on March 2021, 2014 in Sofia, Bulgaria (Proceedings of Institute for Historical Studies, Volume ХХХІI)

 

Table of contents

Powitania uczestników

Referaty plenarne

L. Moroz-Grzelak. Determinanty polskobułgarskich i bułgarsko-polskich kontaktów kulturalno-naukowych

K. Kosew. Motywy wypowiedzenia wojny Turcji w 1877 r. przez imperatora Aleksandra II

Wyzwolenie bułgarów i wojny w XX wieku

A. Złatanow. Kozacy sułtańscy Sadyka Paszy

St. Wiech, J. Legieć. Udział żołnierzy polskich (poborowych z Królestwa Polskiego) w walkach o wyzwolenie Bułgarii i echa wojny rosyjsko-tureckiej 1877–1878 r. na ziemiach polskich

W. Jóźwiak. Polacy o wojnie rosyjsko-tureckiej 1877–1878  relacja z Odrin o. Pawła Smolikowskiego CR

R. Wataszki. Metropolita Metody Kusew i polscy zmartwychwstańcy w Starej Zagorze

J. Rubacha Polscy ochotnicy w wojnach bałkańskich  na przykładzie Józefa Lipkowskiego

E. Znamierowska-Rakk. Polsko-bułgarskie stosunki w pierwszych latach II Rzeczypospolitej

W. Czakow. Losy polskich uchodźców w Bał- cziku w latach 1939–1940

N. Koczankow. Konflikt polsko-niemiecki a bułgarska dyplomacja (marzec–sierpień 1939)

I. Baewa. Wizerunek Polski i Polaków w Bułgarii przed drugą wojną światową i w latach wojny

Współpraca naukowa i kulturowa

D. Atanasowa. Dziennik podróży Michała Czajki-Czajkowskiego jako dokument na temat ludności w Macedonii Wschodniej

J. Geszewa. Współpraca kulturowa i naukowa Bułgarskiego Towarzystwa Literackiego z polskimi instytucjami i Polakami

G. Wapcarowa, D. Ilijewa. Bułgarsko-polskie kontakty kulturowe i naukowe w XIX–XX wieku na podstawie źródeł dokumentalnych z Archiwum Naukowego BAN

L. Georgijew. Kontakty kulturowe między Bułgarami i Polakami na podstawie dokumentów braci Stefana i Nikoły Bobczew przechowywanych w Bułgarskim Archiwum Historycznym Biblioteki Narodowej im. św. Cyryla i Metodego

Cw. Weliczkowa. Znaczenie nagród Funduszu im. Kesjakowa Bułgarskiej Akademii Nauk dla wzajemnego poznania i zbliżenia między polskim a bułgarskim narodem

D. Atanasowa, N. Kazanski, P. Pyrwanow. Wybitni Polacy w życiu kulturowym i duchowym Bułgarii w latach 1850–1944

K. Michajłowa. Prof. Petar Dinekow na Uniwersytecie Warszawskim (lata 1934–1935)

Ż. Nazyrska. Anastasja Ganczewa-Zografowa w polsko-bułgarskiej komunikacji międzykulturowej

J. Spasowa. Przegląd źródeł archiwalnych Archiwum Państwowego w m. Smolan nt. relacji polsko-bułgarskich (koniec XIX wieku  lata 50. XX wieku)

B. Charałanowa. Polskie kino w mieście Szumen (lata 20.  40. XX wieku)

Bł. Iwanowa. Dziewiętnastowieczni malarze Polscy w kolekcjach bułgarskich muzeów narodowych

St. Stojczewa. Bułgaria i Imperium Osmańskie w pierwszych dekadach XX wieku w karykaturach Georgesa d’Ostoyi (Jerzego Soszyńskiego)

See also

Полша и поляците в новата българска история (средата на ХIХ – средата на ХХ век)

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian, Polish
Pages 374
Illustrations
Binding paperback
ISSN 2367-5187
Creation date 2015
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset