Hospitality in Polish and Bulgarian culture. Collected papers
Гостоприемството в полската и българската култура
Gościnność w kulturze polskiej i bułgarskiej
Language: Polish, Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

E. Szczeglacka-Pawłowska. Gościnność i fajczenie w świetle [Pana Barona] Adama Mickiewicza
Гостоприемство и пушене с лула. Върху поемата на Адам Мицкевич („Пан Барон“)

M. Burta. Adam Mickiewicz w Burgas. Reminiscencje
Адам Мицкевич в Бургас. Реминисценции

Г. Конах. Към въпроса за междукултурната комуникация. За ранните преводи и рецепцията на няколко разказа на Йордан Йовков в полски списания през 20-те и 30-те години на ХХ век
W sprawie komunikacji międzykulturowej. O wczesnych przekładach i recepcji kilka opowiadan Jordana Jowkowa w polskich czasopismach w latach 20. I 30. XX wieku

A. Wojnarska. Amerykanka w Rosji, czyli o polskiej gościnności na Żmudzi. Refleksje wokół powieści Dewajtis Marii Rodziewiczówny
Американка в Русия или за полското гостоприемство в Жмудж. Рефлексии върху романа „Девайтис“ на Мария Роджевичувна

D. Dąbrowska. Polska (nie)gościnność we współczesnym reportażu  przybliżenia
Полското (не)гостоприемство в съвременния репортаж 
 отблизо

A. Kovacheva. Gościnność niemożliwa  praktyki wytwarzania wspólnoty w powieściach Wilhelma Macha
Невъзможното гостоприемство 
 практики на създаване на общност в романите на Вилхелм Мах

D. Kielak. O pojęciu gościnności w refleksji Aleksandra Kraushara na temat polskiego życia literackiego czasu zaborów
Разбирането за гостоприемството в размислите на Александър Краушар за полския литературен живот във времето на поделената Полша

М. Григорова, С. Бонова, A. Nowosad. Wzajemna gościnność światów. Georgi Gospodinow i Olga Tokarczuk  komunikacja twórcza w „polu kultury” Pierre’a Bourdieu
Взаимно гостоприемство на светове. Георги Господинов и Олга Токарчук 
 творческа комуникация в „културното поле“ на Пиер Бурдио

А. Христов. Станислав Пшибишевски и Елин Пелин
Stanisław Przybyszewski and Elin Pelin

W. Szwedek. Преводната рецепция на поезията на Блага Димитрова в Полша и заслугите на Вислава Шимборска
Recepcja przekładowa Blagi Dimitrowej w Polsce i wkład Wisławy Szymborskiej

J. Mleczko. Gościna w bułgarskim obrzędzie weselnym
Сватуването в българските сватбени обреди

Ж. Станчева. Гостоприемството в европейската терминология  как българските и полските здравни термини приемат английския модел
Gościnność w terminologii europejskiej czyli jak bułgarskie i polskie terminy, związane ze zdrowiem przyjmują wzór angielski

M. Małecka. Gościnność jako otwartość i dostępność w polskich hachszarach i pierwszych kibucach w Erec Israel
Гостоприемството като откритост и достъпност в полските хахшари и първите кибуци в Ерец Израел

Л. Миндова. Домът на бездомния. Софийският православен храм-паметник „Света Троица“ и бежанската криза между войните
Dom bezdomniego. Sofijska świątynia prawosławna „Święta Trójca” i kryzys przesiedleńczy między wojnami

K. Pawlicka. Kiedy obcy staje się swoim... O przesiedleńcach na Dolnym Śląsku po II Wojnie Światowej
Когато чуждият стане свой. За преселниците в Долна Силезия след Втората световна война

И. Иванов. Полша, полската история и полско-българските връзки в български изследвания и публикации след 1989 година
Polska, historia polski i polsko-bułgarskie kontakty w bułgarskich badaniach i publikacjach po r. 1989

П. Атанасов. Мисиите на българите католици в Жечпосполита през XVII век и въпросът за освобождението на България
Misje bułgarskich katolików w Rzeczpospolitej w w. XVII i sprawa wyzwolenia narodowego Bułgarii

About the authors

 

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian, Polish
Pages 256
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-208-287-1
Creation date 2022
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset