Numismatics, Sphragistics & Epigraphy 2019, 15
Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 2019, 15
Language: Bulgarian with summaries in English

 

Table of contents

Numismatics

Б. Русева. Кому принадлежи емисията нискономинален бронз с типовете кон в галоп надясно/кипселе  на жителите на Бизанте или на „владетеля на приморските области“ Севт II?
B. Russeva. To whom belongs the emission of small denomination bronze of the types of galloping horse to right/kypsele
: To the inhabitants of Bizante or to the “the ruler of the costal regions” Seuthes II?

Б. Русева. Златните и сребърни александровки, сечени в гард Кара, Северна Месопотамия, под контрола на Филип III Аридей, Антигон Монофталм и Деметрий Полиоркет
B. Russeva. Golden and silver Alexanders struck in the town of Carrhae 
 Northern Mesopotamia under the control of Philip III Archidaeus, Antigonus Monophtalmus and Demetrius Poliorcetes

Д. Аладжова. Ранните монети в голямото сребърно съкровище от Сердика
D. Aladzhova. The early coins of the large silver hoard from Serdica

М. Доткова. Монетно съкровище (IIIII в.) от Старо село, Сливенско
M. Dotkova. Coin hoard (2nd
3rd c.) from Staro Selo, Sliven region

К. Дочев. Неизвестни медни български монети от края на XIV в.
K. Dochev. Unknown Bulgarian copper coins from the late 14th century

В. Овчаров. Контрамаркираните грошове в монетната циркулация на Добруджанското деспотство
V. Ovcharov. Countermarked groshen in money circulation of the Despotate of Dobrudzha

Н. Митев, Д. Георгиев. Куартинг на Сигизмунд I Люксембургски (13871437) от района на Провадия
N. Mitev, D. Georgiev. Quarting of Sigismund I of Luxembourg (1387
1437) from the region Provadia

В. Пенчев. Част от колективна находка с турски акчета от XV  началото на XVI в., намерена в землището на с. Душево, Севлиевско
V. Penchev. Portion of a hoard containing Turkish akçe from the 15th 
 early 16th c. found in the area of Dushevo village, Sevlievo region

В. Пенчев. Част от колективна находка със сребърни западноевропейски флорини (гулдени) от XVII в., от фонда на Националния исторически музей  София
V. Penchev. Portion of a hoard containing silver Western European florins (guldens) from the 17th c. from the depot of the National Museum of History 
 Sofia

В. Пенчев. Част от съкровище със златни монети от втората половина на XIX  началото на XX век, намерено в околностите на Рилския манастир
V. Penchev. Portion of a golden coin hoard from the second half of the 19th 
— early 20th c. found in the vicinities of Rila Monastery

Sigillography

Ж. Жекова. Варварските нашествия в провинция Втора Мизия според данните на сфрагистиката
Z. Zhekova. The Barbarian raids to the province of Moesia Secunda according to sphragistic data

Ж. Аладжов. Залезът на крепостта Маркели по сфрагистични данни
Z. Aladzhov. Decline of the Markeli Fortress on sphragistic data

Ф. Петрунов. Оловен печат на Ирина Палеологина от средновековния град Лютица
P. Petrunov. Lead seal of Irene Palaiologan from the Medieval town of Lyutitsa

Epigraphy

M. Manov, G. Talmațchi, G. Custurea. New lead sling bullets with inscriptions ΣΤΡΑΤΗ|ΑΛΕΞΑΝ and ΒΑΣΙΛΕ|ΑΛΕΞΑΝ found in Dobrudja (in Romania and Bulgaria)

К. Карадимитрова. Посветителен надпис, намерен близо до с. Бресте, Плевенско
K. Karadimitrova. Dedicative inscription found in region of the Breste village, Pleven region

К. Венедикожа. Изображение на ръка в епиграфските паметници
K. Venedikova. Images of a hand on the epigraphic monuments

Varia

К. Кръстев. Отново за полските монети от 3 гроша и техните подражания или имитации (право на отговор)
K. Krastev. Again about the 3 grosh coins and their imitations (right of reply)

Б. Томова. Реликвиар от Възраждането във фонда на Националния археологически институт с музей
B. Tomova. Reliquary from the Revival Period from the depot of the National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)

И. Петракиев. Капачета за териак на венецианската аптека “Alli que mori” („При двамата маври“) от България
I. Petrakiev. Lids for teriac of the Venetian pharmacy of  “Alli que mori” (“At the two Moors”) from Bulgaria

Ж. Жекова. XII Международен симпозиум по византийска сигилография 2930 май 2019 г., Санкт-Петербург, Русия
Z. Zhekova. 12th International symposium on Byzantine sigillography, 29
30 May 2019, Saint Petersburg, Russia

М. Доткова. Книгопис на българската нумизматика и сфрагистика 20152018
M. Dotkova. Bibliography of the Bulgarian numismatics and sigillography 2015
2018

Reviews

Ж. Жекова. Васил Хараланов. Един живот в писма (Писмата на д-р Васил Хараланов до проф. Тодор Герасимов)
Z. Zhekova. Vassil Haralanov: A life in letters (Letters of Dr Vassil Haralanov to Prof. T. Gerassimov)

Illustrations

 

 

Details
Publisher National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 240
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISSN 1312-5532
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset