Numismatics, Sphragistics & Epigraphy 2016, 12
Language: Bulgarian with summaries in English

 

Table of contents

Numismatics

Б. Русева. Кой от одриските владетели  династът Севт I (424  ок. 405) или парадинастът Севт II (ок. 405  ок. 378), сече династичносто сребро с надписи ΣΕΥΘΑ ΑΡΓΥΡΙΟΝ и ΣΕΥΘΑ ΚΟΜΜΑ?
B. Russeva. Who of the Odrysian rulers  the Dynast Seuthes (424  ca. 405) or the Paradynast Seuthes II (ca. 405  ca. 378) struck the dynastic silver coins with the legends of ΣΕΥΘΑ ΑΡΓΥΡΙΟΝ and ΣΕΥΘΑ ΚΟΜΜΑ? (summary)

Д. Драганов. Първото скитско царство в Добруджа. Монетосеченето на Атей
D. Draganov. First Scythian Kingdom in Dobrudja. The coinage of Ateas (summary)

Св. Йорданов. Драхма на Август и Реметалк I
S. Yordanov. Drachm of Augustus and Roimetalkas I (summary)

Б. Божкова. Иконография на Афродита в монетосеченто на римските провинции Долна Мизия и Тракия
B. Bozhkova. Iconography of Aphrodite in the coinage in the Roman provinces of Moesia Inferior and Thrace (summary)

В. Върбанов, Ст. Иванов. Находка от денари от с. Трескавец, Търговищко
V. Varbanov, S. Ivanov. Hoard of denarii from Treskavets village, Targovishte region (summary)

М. Доткова. Непубликувани монети на Марцианопол
M. Dotkova. Unpublished coins from Marcianopolis (summary)

Р. Гущераклиев, М. Марков. Мерки за тежест, съхранявани в Регионален исторически музей  Монтана
R. Gushterakliev, M. Markov. Weight measures from the Regional Museum of History 
 Montana (summary)

К. Дочев. Нов тип медна латинска имитация (20-те г. на XIII в.) от фонда на НАИМБАН
K. Dochev. New type of copper Latin imitation (1220-ies) from the depot of NIAM
BAS (summary)  

К. Дочев. Нов вариант сребърна монета на Андроник II с Михаил IX (12951320) от „скалния град Перперикон“ (област Кърджали)
K. Dochev. New variant of a silver coin of Andronikos II with Michael IX (1295
1320) from “the rock town of Perperikon”, Kardzhali region (summary)

Ж. Жекова. Напубликувано съкровище от с. Хан Крум, Шуменско (XIV в.)
Z. Zhekova. Unpublished hoard from Khan Krum village, Shumen region (14th c.) (summary)

Вл. Пенчев. Част от колективна находка със сребърни франски монети от XV век, намерена в България
V. Penchev. Part of a hoard of French silver coins from the 15fh c. found in Bulgaria (summary)

М. Класнаков. Пет рядко в българските земи късносредновековни монети (XVIXVII в.) от състава на Ахтополското съкровище
M. Klasnakov. Five Late Medieval coins (16th
17th c.) rare in the Bulgarian territories from the composition of the Ahtopol Tresure (summary)

Кр. Кръстев, Н. Митев, Др. Георгиев. Колективна монетна находка от XVII век от с. Овчага, Провадийско
K. Krastev, N. Mitev, D. Georgiev. 17th c. coin hoard from the Ovchaga village, Provadia region (summary)

Кр. Кръстев. Дубровнишки монети (XVIXVIII в.) от фонда на ИМ „Искра“  Казанлък
K. Krastev. Dubrovnik coins (16th
18th c.) from the depot of “Iskra” Museum of History  Kazanlak (summary)

Sigillography

Вл. Пенчев. Нови постъпления на сфрагистични паметници от Североизточна България във фонда на Националния исторически музей  София
V. Penchev. New sphragistic pieces from the Northeastern Bulgaria in the depot of the National Musem of History (summary)

Вл. Пенчев. Интересен византийски моливдовул от XI век, намерен при археологически разкопки в Плиска
V. Penchev. Interesting Byzantine molybdobulla from the 11th c. found during archaeological research in Pliska (summary)

Ив. Йорданов. Непубликувани византийски печати от района на Първомай
I. Yordanov. Unpublished Byzantine lead seals from the region of Parvomay (summary)

Epigraphy

М. Манов, М. Марков. Нов надпис с име на декурион от Монтана
M. Manov, M. Markov. New inscription with the name of a Decurion from Montana (summary)

Г. Сенгалевич. Воденският надпис на цар Самуил  между мистификацията и автентичността
G. SEngalevich. The Voden (Edessa) inscription of Tsar Samuel: between forgery and authenticity (summary)

К. Венедикова. Няколко надписа от османско време от град Пловдив
K. Venedikova. Some inscriptions from the Ottoman Age from Plovdiv (summary)

Varia

И. Петракиев. Неизвестен вид капаче за териак от Ахтопол
I. Petrakiev. Unknown kind of a lid for teriac from Ahtopol (summary)

Reviews

Б. Русева. The Coinage of the Scythian Kings in the West Pontic Area. Sofia, 2015, 309 p. text and catalogue, ISBN 978-954-9460-05-6 (D. Draganov)

Ив. Йорданов. Sceaux de la collection George Zakos au Musée d’art et d’histoire de Genevè, 2016, ISBN 978-88-7439-707-5 (M. Campagnolo-Pothitou, J.-C. Cheynet)

Нумизматика, сфрагистика и епиграфика 2016, 12

Details
Publisher National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 274
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISSN 1312-5532
Creation date 2017
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset