Turkic studies today: Challenges and perspectives. Proceedings of a conference, Sofia, 1011 November 2017. Edited by Milena Yordanova and Irina SaraivanovaLanguage: Bulgarian, Turkish

 

Table of contents

Предговор

Езикознание и лингводидактика

Д. Веселинов. Турцизмите във френския език

O. Senemoğlu. Bilimsel Metinlerin Türçeye Çevirisinde Terim Sorunları: Dilbilim Örneği

М. Йорданова. Категорията интензивност при прилагателните имена в съвременния турски език

Х. Бекир. Структура, семантика и функционални характеристики на лексикално-семантичните двойки в турския език

А. Гюндоан. Проблемът за интерпретацията на някои причастни конструкции в съвременния турски език

Р. Иванова. Наименованията за части на тялото за изразяване на локации в турския език

И. Колев. Фунцкии и произхов на наставката “dir” в турския и азербайджанския език

З. Барболова. Антропоними с предполагаем прабългарски произход

С. Кендерова, Ж. Желязкова. Един ранен документ за охраната на крепостта Султанийе (дн. Чименлик в Чанаккале)

А. Стоилов. Традиция или съвременност в днешния ни книжовен език

М. Даскалова. Семантични промени при думите от френски произход в съвременния турски език

М. Аппен. Персийски речници от османско време в София и Сараево (описани в каталози на персийски ръкописи от ориенталските сбирки на НБКМ в София, на Хусрев-Беговата библиотека и Босненския институт в Сараево)

Д. Боянова. Относно съдбата на „дискриминираните езици в бългаското образователно пространство

Литература, история, култура

А. Федотов. Алегорията в средновековната корейска проза

M. Yançev. Umut Dünyası Olan Maniler

Т. Стойчева. Белгийската мантия и българския калпак

И. Чалъкова. Образ и подобие: кои са турците, открили Америка?

В. Стоянов. Дьорд Хазай в ранните години на българската университетска тюкология

Х. Мевсим. За един живот между два езика

Ц. Тодорова. От ориенталска към европейска София

S. Doganova. Mekke ve Medine için Bulgaristan’daki Osmanlı Evrakı

А. Стоилова. Дилемата за прочита Мухаммед или Мехмед в арабографични ръкописи и печати

К. Венедикова. Няколко надписа от Родопите

О. Събев. Османските вакъфски библиотеки в България и строителните им надписи  текстуални интерпретации в българската тюркология

Н. Илиев. Мюсюлмански култови сгради във Видин след 1878 година

I. Saraivanova. Cönklerdeki Dinîve Tasavvufî Metinler Üzerine

В. Янкова. Към традиционната култура на татарите от Североизточна България (по данни на ДИА  Шумен)

Р. Нейкова. Специфика на традиционанта култура сред някои тюркоговорящи народи в Северен Кавказ (балкари, карачайци, кумуци)

Т. Монова. Феноменът турски телевизионен сериал и неговата рецепция в България

Н. Граматикова. Юнус Емре и мястото му в културата на алевийско-бекташийската общност в исторически и съвременен план (по примери от българските земи и Турция)

E. Karahanova. Hamilelik, Doğum, Doğum Sonrası ve Çocuk Bakımı Gelenekleri

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, Turkish
Pages 304
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-4372-1
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset