Bulgarian lexicology and lexicography
Author: Vasilka Radeva. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

Съкращения

Лексикология

1. Лексикологията като лингвистична наука

1.1. Семантика и семасиология

1.2. Семантика и семиотика

1.3. Лексикология и прагматика

1.4. Лексикология и етнолингвистика

1.5. Лексикология и стилистика

2. Думата като основна езикова единица

2.1. Думата като езиков знак

2.2. Думата и номинационната функция на езика

2.3. Признаци на думата

2.4. Дума, реч и слово в лингвистичната терминология

3. Mетоди и принципи на изследване

3.1. Изследователски методи и подходи

3.1.1. Интроспекция

3.1.2. Наблюдение

3.1.3. Kорпусен анализ

3.1.4. Таксономия и класификация

3.1.5. Сравнение и съпоставяне

3.1.6. Парафраза и перифраза

3.1.7. Асоциативен метод

3.1.8. Лингвистичен анализ

3.2. Компонентен анализ

3.3. Концепт и кoнцептуален аспект

3.4. Идеографски принцип

3.5. Ономасиологичен подход

4. Семантична структура на думата

4.1. Значение на думата

4.2. Значение на производната дума

4.3. Вътрешна форма на думата

4.4. Многозначност на думата

4.4.1. Метафора

4.4.2. Метонимия

4.4.5. Развой и промени на лексикалното значение

5. Структура на лексикалната система

5.1. Лексико-семантична система

5.2. Лексико-семантична група

5.3. Семантично поле

5.4. Връзки и отношения между думите в лексикалната система

5.4.1. Синонимия и синоними

5.4.2. Омонимия и омоними

5.4.3. Паронимия и пароними

5.4.4. Антонимия и антоними

5.4.5. Koнверсия

5.4.6. Хиперонимия

6. Развой и промени на лексикалната система

6.1. Тенденции в развоя на езика и речниковия му състав

6.1.1. Активизация и пасивизация на думите

6.1.2. Традиционност и иновационност

6.1.3. Интернационализация и автохтонизация (национализация)

6.1.4. Интелектуализация и демократизация

6.2. Вторична номинация

6.3. Словообразуването като номинационен процес

6.3.1. Ономасиологична структура

6.3.2.Словообразувателна категория

6.3.3. Словообразувателен формант

6.3.4. Влияние на чуждоезиковата лексика

6.3.5. Универбиране

6.3.6. Структурираща функция на производната дума

6.4. Oказионализми

6.5. Заемане на чуждоезикова лексика

7. Речников състав

7.1. Речников състав и лексикална система

7.2. Думите като словесни знаци

7.3. Фразеологизмите като речникови единици

7.3.1. Фразеологична единица и словосъчетание

7.3.2. Възпроизводимост на фразеологичните единици

7.3.3. „Дублираща“ функция на фразеологизмите

7.3.4. Структура на фразеологичните единици

7.3.5. Семантични отношения и връзки на фразеологизмите

7.3.6. Произход и създаване на фразеологични единици

7.4. Антропонимите като речникови единици

7.5. Топонимите като речникови единици

7.6. Термини и терминология

8. Активен и пасивен речник

8.1. Обновяване на лексиката, неологизми

8.2. Архаизация на лексиката

8.2.1. Историзми

8.2.2. Архаизми

8.3. Старобългарска и църковнославянска лексика

9. Териториална и социална диференциация на речниковия състав

9.1. Общоупотребима лексика

9.2. Диалектна лексика

9.3. Професионално-терминологична лексика

9.3.1. Терминологична лексика

9.3.2. Професионални говори

9.3.3. Жаргонна лексика

9.4. Групови говори

10. Състав на българския речник според произхода на думите

10.1. Езикови контакти и заемане на лексика

10.2. Тракийски субстрат в българската лексика

10.3. Праславянска лексика

10.4. Лексика от езика на Аспаруховите българи

10.5. Църковнославянска лексика

10.6. Чуждоезикова лексика

10.6.1. Думи с гръцки произход

10.6.2. Думи с латински произход

10.6.3. Думи с еврейски произход

10.6.4. Думи от турски език

10.6.5. Думи от руски език

10.6.6. Думи от френски език

10.6.7. Думи от италиански език

10.6.8. Англоезична лексика

10.6.9. Немскоезична лексика

10.6.10. Адаптация и асимилация на чуждоезичната лексика

11. Стилистична диференциация на лексиката

11.1. Стилистична (стилооформяща) функция на думата

11.1.1. Стилистичен смисъл

11.1.2. Общостилова и стилистично оцветена лексика

11.1.3. Стилистична номинация

11.1.4. Емоционално-експресивна лексика

11.1.5. Устна и писмена форма на функционалните стилове

11.2. Стилът като функционална разновидност на книжовния език

11.2.1. Лексикални особености на разговорния стил

11.2.2. Лексикални особености на научния стил

11.2.3. Лексикални особености на публицистичния стил

11.2.4. Лексикални особености на официално-деловия стил

11.2.5. Лексикални особености на художествения стил

Лексикография

1. Лексикографска теория и практика

1.1. Семантичен език

1.2. Тълкувателна дефиниция

1.3. Предназначение на речника

1.4. Хронологични граници

1.5. Нормативност на тълковния речник

1.6. Лексикална норма

1.7. Обхват на словника

2. Речникът като лексикографско изследване

2.1. Енциклопедични и лингвистични речници

2.2. Тълковни речници

2.3. Български тълковни речници

2.4. Енциклопедично-тълковни речници

2.5. Идеографски речници

2.6. Специализирани и диференциални речници

2.7. Исторически речници

2.8. Диалектни речници

2.9. Речници на системните отношения между думите

2.10. Фразеологични речници

2.11. Ономастични речници

2.12. Речници на новите думи

2.13. Правоговорни и правописни речници

Библиография

Приложения

Терминологичен показалец

 

Василка Радева. Българска лексикология и лексикография

Details
Publisher East-West Publishing
Language Bulgarian
Pages 432
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-152-985-8
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset