Bulgarian language and the science of it: Selected linguistic works
Original title: 
Българският език и науката за него
Language: Bulgarian, German, Russian, Polish
Category: lingustics

 

    The texts, included in the collection, reflect the linguist's responsibility not only to research and explain linguistic facts and processes, but to work actively for building and enriching the linguistic culture. The present studies are connected with the history and development of the Bulgarian language, with the fate of its bearers. The researches are driven by the idea that language cannot be separated from the culture and history of the community it originates from.

 

Table of contents

В. Миланов. Предговор

Т. Славова. Професор Василка Радева, доктор на филологическите науки

Българският език

Българският език и науката за него

Българският книжовен език  класически и съвременен

Славянските езици и славистиката днес

Славянските езици в обединена Европа

Лексикология

Наблюдения върху новите думи в българския език

Die semantische Struktur des bulgarischen Verbs давам unter Berücksichtigung seiner Äquivalente im Deutschen

Zur semantic von Zusammengesetzten Adjektuven im Bulgarischen und Deutschen

Die Wechelwirkung zwischen extra- und intralinguistischen Faktoren bei der Sprachentwicklung

Между многозначността и омонимията

Производната дума като структурираща единица на лексикалната система

Системные отношения и связи производного слова

Развойните тенденции в отношението им към вътрешноезиковите антиномии

Универбирането в отношението му към антиномията текст : код

Език и реч в инернет общуването

Заета лексика и словообразувателни тенденции в славянските езици

Лексикография

Към лексикографската интерпретация на думата

Към лексикографската интерпретация на производната дума

Тълковният речник  традиции и развойни тенденции в лексикографията

Словообразуване

Към значението на производната дума

Влияние на немската славистика при изграждане на теоретичните основи на словообразувателните изследвания в славянските езици

Оказионалност в словообразуването

Мотивираност на производната дума

Семантична структура на десубстантивните глаголи в българския и немския език

Роля на сравнението при изграждане на словообразувателното значение

Функция сложных формантов при деноминальных глаголах

Деривационный потенциал имен прилагательных  общность и многообразие

Семейно-родственная лексика  общность и нациоальная специфика в славянском словообразовании

Словообразовательные инновации в славянских языках, обусловленные иноязычной лексики

Мир слов. Мир в словах

Деривационните процеси в славянските езици в отношението им към езиковата икономия

Умалителните имена в отношението им към категорията деминутивност

Диалектология. Ареална лингвистика

Проучване на българската диалектна лексика

Славянските езици и техните диалекти  научно изследване и „ненаучно“ интерпретиране

Die bulgarischen Sprachinselnd auf dem Balkan  Durchbrechung und Frestigung der räumlichen Kontinuität der Balkansprachen

Die bulgarischen Dialekte in der Arbeiten von G. Weigand

Проучването на Ст. Стойков „Банатският говор“ и значението му за българската диалектология

Ideograficzny słownik gwar języka bułgarskiego  koncepcja i struktura

Общославянска лексика в българските диалекти

Фонетика

Основните правописни принципи и фонетичните закони в съвменния български книжовен език

Редуване на корелативните звучни и беззвучни съгласни в съвременния български книжовен език

Наблюдения върху метатезата в българските говори

Езикова култура

Александър Теодоров-Балан и общественото мнение за езика

С тревога за езика и езиковата култура

Професор Моско Москов за езиковата култура

Езиковата култура и речта на медиите

Някои въпроси около езиковата ни култура

За отговорността пред родния език

За българския език  с уважение и отговорност

Българското словно богатство в речта на пресата

Речевата изява  израз на езиковата култура

Библиография на проф. Василка Радева, доктор на филологическите науки

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, German, Russian, Polish
Pages 534
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4867-2
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset