Common word richness and the semi-communication of the Slavic languages. Second revised edition. Author: Angel Angelov. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

Въведение

1. Псевдонаучните етимологизации

2. Терминът „словно богатство“

3. Началото на речта

4. Словесните таксономии

5. Диалектните континууми

Първа глава. Проуванията на славянския речников фонд

6. Славянската съкровищница

7. Миклошич

8. Леков

9. Етимологичните речници

Втора глава. Славянската генеалогия и вътрешните лингвистични взаимодействия

10. Праезик или лингва франка

11. Интерезик или плурицентрични езици

12. Славянският като предгръцки

13. Праславянски и санскрит

14. Славяни, траки, прабългари

15. Славянската лингва сакра

16. Първо и второ югозападно влияние на изток

17. Североизточно влияние на юг

18. Русистиката в България и българистиката в Русия

Трета глава. Методи на семантичните и лексико-статистическите изследвания

19. Структурна лексикология

20. Лексикостатистика

21. Когнитивна наука в лексикологията

22. Ментален лексикон

23. Лексическо картографиране

24. Езикова картина на света

25. Лексикология и социолингвистика

26. ЕвроКом

Четвърта глава. Семантичните промени

27. Семантика в синхронния и в диахрония

28. Към психология на думите

29. „Примитивното“ мислене

30. Триъгълникът и семантичните изменения

31. Метонимизация и метафоризация

32. Видове аналогия

33. Аналогия по форма

34. Аналогия по функция

35. Аналогия по причина и следствие

36. Аналогия по противопоставяне

37. Аналогия по цвят, мирис и сетивност

38. Аналогия по звуков образ

39. Народна етимология

40. Народна дезамбигуация

41. Семантични разширения

42. Семантични стеснявания

43. Калкиране

44. Портманто, универбати, мултивербати

Пета глава. Семантичните отношения

45. Релациите  последица от процесите

46. Хипонимия и хиперонимия

47. Междуезикова синонимия

48. Междуезикова омонимия

49. Междуезикова полисемия

50. Фоносементични смесвания

51. Междуезикова паронимия

52. Междуезикова антонимия

Шеста глава. Семикомуникацията и промените в менталния лексикон

53. Терминът „семикомуникация“

54. Лексическите лакуни

55. Методът на седемте сита

56. Словообразувателни асиметрии

57. Преосмисляне на класическия език

58. Антиципация и метатези

59. Семантичните изоглоси на Европа

60. Емпатията и споделената многозначност

Приложения

Библиография

Списък на фигурите и на таблиците

Преметен показалец

Именен показалец

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 280
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-4220-5
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset