Dubrovnik's documents about the history of Bulgaria and the Bulgarians in 13th15th century. Volume 2 (14071505)
Дубровнишки документи за историята на България и българите през XIII—XV век. Том ІI (1407—1505 г.)
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Уводни думи

Български проучвания и публикации на дубровнишки документи от XV век

Издание, превод и коментар на документи

№1. Писмо на дубровнишката управа до унгарския крал със сведения за размириците в Османската империя (14 юни 1407 г.)

№2. Писмо на дубровнишката управа до крал Сигизмунд относно негово пратеничество при турците (23 юни 1407 г.)

№3. Писмо до крал Сигизмунд със сведения за Византия и турската междуособица (30 май 1410 г.)

№4. Разпореждане на ректора и съдиите на Дубровник относно имуществото на търговец, починал в българските предели (23 март 1411 г.)

№5. Две писма на дубровнишката управа до унгарския крал за събития в българските земи (11 и 23 август 1411 г.)

№6. Писмо на дубровнишката управа до крал Сигизмунд за действията на Муса Челеби в Овчеполието и Всилева клисура (14 юли 1413 г.)

№7. Писмо до крал Сигизмунд с известие за гибелта на Муса Челеби в битка край Искъра (юли 1413 г.)

№8. Писмо на дубровнишката управа до унгарската кралица със сведение за действия на брата на султан Мехмед I (28 ноември 1413 г.)

№9. Писмо до крал Сигизмунд с известия за действията на турците на Балканите (28 юни 1415 г.)

№10. Писмо до крал Сигизмунд с известие за турски военни действия в България (18 август 1415 г.)

№11. Писмо до крал Сигизмунд с новини за военните приготовления на турския сулатан (1 октомври 1415 г.)

№12. Из писмо до крал Сигизмунд за военни действия на претендента за турския трон Мустафа заедно с влашкия воевода Мирчо в Царство България (12 октомври 1416 г.)

№13. Из писмо до крал Сигизмунд със сведения за действия срещу претендента за турския трон Мустафа (25 декември 1417 г.)

№14. Из сметководната книга „Надзорници за разходите“ (1419, 1421, 1429, 1430, 1436, 1442 г.)

№15. Споразумение за превозване на пратеника на византийския император Теодор Асен от Дубровник до Плевля (13 април 1423 г.)

№16. Писмо до император Сигизмунд с известие за похода му в България и Трансилвания (25 октомври 1423 г.)

№17. Из писмо до крал Сигизмунд с известие за удържани победи от него, византийския император и датския крал (31 август 1424 г.)

№18. Из писмо до крал Сигизмунд със сведение за действията на Пипо Спано и власите срещу турците (20 октомври 1425 г.)

№19. Из писмо до император Сигизмунд със сведение за отношенията между турците и Босненското кралство (6 август 1426 г.)

№20. Из указания на ректора на Дубровник и неговия съвет за пратеници до босненските властели Сандал и Радосав с упоменаване на царете на България (2 май 1429 г.)

№21. Из писмено напътствие на дубровнишката управа към пратеника до босненския войвода Сандал (22 ноември 1430 г.)

№22. Писмо на дубровнишката управа до пратениците й при турския султан, намиращи се в Пловдив (22 ноември 1430 г.)

№23. Привилегия на султан Мурад II за правата в търговската дейност на дубровчаните по всички земи, градове и области на държавата му (6 декември 1430 г.)

№24. Из писмо на дубровнишката управа до пратениците й при турския султан, намиращи се в Пловдив (2 юни 1432 г.)

№25. Дубровнишката управа известява крал Сигизмунд I Люксембургски за действията на султан Мурад II и неговата войска на Балканите (31 юли 1432 г.)

№26. Из сметководната книга (14321440) на Михаил Лукари

№27. Писмо до император Сигизмунд с известия за триумф на турците в Албания и пребиваване на султана в София (24 март 1435 г.)

№28. Из писмо на дубровнишката управа до комита на Братислава с известие за мисията на княз Фружин в Албания (7 май 1435 г.)

№29. Решения на дубровнишката управа относно пребиваването на княз Фружин в Дубровник и пътуването му до Албания (19 и 20 май 1435 г.)

№30. Решение на Големия съвет за отпускане на средства на княз Фружин при пристигането му в Дубровник (21 май 1435 г.)

№31. Решение на дубровнишката управа за придружителя на княз Фружин при пътуването му в Албания (23 май 1435 г.) и за завръщането му (21 юни 1435 г.)

№32. Писмо на дубровнишката управа до император Сигизмунд I Люксембургски във връзка с мисията на княз Фружин в Албания (28 май 1435 г.)

№33. Решения на дубровнишката управа във връзка с изпращането на княз Фружин (30 юни  1 юли 1435 г.)

№34. Решения на Големия съвет във връзка с изпращането на княз Фружин и за дошлите с него албански благородници (2 юли 1435 г.)

№35. Решения на дубровнишката управа относно албански веломожи, сина на турския султан Дауд Челеби и дарение за турския велможа Исак, взети през 1435, 1436 и 1437 г.

№36. Указания на дубровнишката управа към нейния пратеник за посрещането в Сени на турския претендент за трона Дауд Челеби (5 май 1436 г.)

№37. Из писмо на дубровнишката управа до пратениците при херцег Степан Вукчич с упоменаването на владетелите на България (4 май 1440 г.)

№38. Избор в Големия съвет на пратеничеството до турския султан Мурад II (2028 септември 1440 г.)

№39. Наемане  на Николай де Стела за писар и канцеларий по славянски език (10 септември 1440 г., 24 август 1441 г.)

№40. Решение на Големия съвет за сключване на договор и споразумение с турския султан и бейлербея на Романия (23 септември 1441 г.)

№41. Из заръката на дубровнишката управа до пратеника й при турския султан и пашата на Романия за придобиване на дарствена грамота (повеля) за търговия в земите на Склавония, Романия, Анатолия, Албания, Босна, България и Влахия (2 октомври 1441 г.)

№42. Привилегия на султан Мурад II за правата на дубровчани в търговията с Анатолия, Романия, Българската и Влашката земя, Сърбия, Албания и Босна според Търговския закон в Одрин, Пловдив и Кратово (февруари 1442 г.)

№43. Решения на Големия съвет във връзка с дубровнишки търговци и идващи от Босна, Сърбия, Зета и области, владени от турците (24 и 31 март 1442 г.)

№44. Споменаване за сребро, взето от дубровнишки търговци във Видин (2 юли 1445 г.)

№45. Повеля на войводата Иса Бег в полза на дубровчани (14 ноември 1454 г.)

№46. Писмо на дубровнишката управа до управителя на Унгария във връзка с превземането на Ново бърдо от турците (11 юни 1455 г.)

№47. Свидетелство за ограбването на дубровнишки търговци от турския воевода на Пирот (12 декември 1455 г.)

№48. Решение на Съвета на упълномощените (Сената) за отпускане на парична сума за отбелязване на християнска победа над турците (2 септември 1456 г.)

№49. Известия за секвестиране на сребрпо, пречистен и „Загорски восък“ и платове от дубровчани (18 ноември 1456 г.)

№50. Оплакване за изземване на пари и вещи от дубровчанка (17 януари 1457 г.)

№51. Завещание на Саракино Томазо де Бона, починал в българските земи (3 юни 1457 г.)

№52. Две нотариални свидетелства за освобождаването на дубровчани от турски плен в Одрин (17 август 1457 г.)

№53. Из писмо на дубровнишката управа до унгарския крал със сведения за пребиваване на турския султан в Пловдив и на пашата на Романия в Ниш (14 ноември 1457 г.)

№54. Писмо на деспот Лазар до дубровнишката управа със споменаване на Пловдив и Одрин (22 декември 1457 г.)

№55. Писмо на дубровнишката управа до отец Якоб от Маркия със споменаване на Пловдив (7 евруари 1458 г.)

№56. Писмо на дубровнишката управа до краля на Унгария с известие за турска армия начело с пашата на Романия, съсредоточена в Скопие (1 октомври 1458 г.)

№57. Привилегия на султан Мехмед II, издадена в Скопие в полза на дубровчаните, с право за търговия в Романия, Анатолия, Българската и Влашката земя, Сърбия, Албания и Босна и според Търговския закон в Одрин, Пловдив и Кратово (23 октомври 1458 г.)

№58. Решение на Големия съвет за доминикански монах, участвал в пратеничество до Турция (24 януари 1459 г.)

№59. Италиански превод на привилегията на султан Мехмед II, дадена на дубровчани (7 март 1459 г.)

№60.  Привилегия на султан Мехмед II, дадена на дубровчаните за свободнаа търговия в Романия, Анатолия, Българската земя, Сърбия, Влашката земя, Босна и всички градове на царството, и според Търговския закон в Одрин, Пловдив и Кратово (след 1459 г.)

№61. Оплакване за неизплатено възнаграждение при търговия в Скопие (1 април 1460 г.)

№62. Оплакване срещу слуга, избягал в Кратово с дадени му за продажба платове и стоки (5 април 1460 г.)

№63. Оплаквания за ограбвания в Скопие и Сяр (17 юни 1461 г.)

№64. Оплакване на дубровнишки търговец срещу намеса на турския кадия в правораздаването със споменаване на София като търговско средище (8 октомври 1461 г.)

№65. Привилегия на султан Мехмед II, дадена на дубровчани за свободна търговия в Романия, Анатолия, Българската и Влашката земя, Сърбия, Албания и Босна, и според търговския закон в Одрин, Пловдив и Кратово (10 ноември 1462 г.)

№66. Жалба на дубровнишки търговци срещу ограбване при пътуване от Кратово към Скутари със списък на вещи (12 април 1462 г.)

№67. Договор за продажба на платове по пътя от Дубровник до София (10 декември 1463 г.)

№68. Потвърдителна грамота-разписка на херцег Влатко Вукчич, написана от Владислав Граматик (22 ноември 1466 г.)

№69. Оплакване на продаден в робство дубровнишки търговец, разкриващ своята одисея през 14651467 г. в различни градове  Скопие, Пловдив, Цариград (4 ноември 1467 г.)

...

Дубровнишки документи за историята на българия и българите през XIII—XV век. Том ІI (1407—1505 г.)

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 304
Illustrations b/w and color figures
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4601-2
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset