Istoriki, vol. 3: Collected papers in occasion of the 60th anniversary of assoc. prof. Stoyan Vitlyanov
Language: Bulgarian with summaries in English

 

Table of contents

Предговор

И. Карайотов. В лоното на Средновековна България

Т. Тотев. Доц. д-р Стоян Витлянов в златната връзраст за археолога

К. Константинов. Curriculum vitae на доц. д-р Стоян Витлянов и подбрана научна библиография

Archaeology

Р. Рашев. Още за християнския смисъл на някои „прабългарски“ знаци
R. Rashev. Something else on the Christian meaning of some “Protobulgarian” signs (summary)

Т. Тотев. Още за един кръст-енколпион от Велики Преслав
T. Totev on a rare enkolpion cross from Veliki Preslav (summary)

Х. Мамзер. От гледна точка на метаархеологията
H. Mamzer. From metaarcheological point of view (summary)

С. Бонев. От „района на южната порта“ до „южната част на царския дворец“ във Велики Преслав. Развитие на идеята
S. Bonev. From “the region of the south city gate” to “the southern section of the royal palace” in Veliki Preslav: The development of the idea (summary)

К. Тотев. Оловен медальон с изображения на св. Теодор
K. Totev. A lead medallion with images of St. Theodor (summary)

С. Дончева. Матрица за релефни икони от крепостта Овеч, Провадийско
S. Doncheva. A mould for relief icons from the Ovech fortress, Provadia region (summary)

К. Константинов. Понятията „бит“ и „битова култура“ в западноевропейските и българските научни среди
K. Konstantinov. The terms “daily use” and “daily use culture” in the Western European and Bulgarian scientific environment (summary)

Е. Еюб. Проучване на землените укрепления чрез геофизичните методи  възможности и граници
E. Eyub. Untersuchung von Erdschutzwällen durch geophysische Verfahren (Zusammenfassung)

К. Кръстев. Емпориони и антични селища в град Бургас и близкия район
K. Krustev. Emporia and ancient settlements in the town of Bourgas and its region (summary)

I. Karayotov. The bronze coinage of Mesambria in the period of the Roman empire

И. Йорданов. Печати на двама византийски търговци (ІХХ в.), намерени в българската столица Велики Преслав
I. Jordanov. Seals of two Byzantine merchants (9th
10th c.) found in the Bulgarian capital Veliki Preslav (summary)

Ж. Жекова. Походът на Исак II Ангел в България от 1190 година. Опит за нумизматична реконструкция според данните от колективните монетни находки
Z. Zhekova. The military campaign of Isaac II in Bulgaria from 1190: An attempt for numismatical reconstruction according to the hoards (summary)

П. Караилиев. Ранновизантийски изделия от кост от ранновизантийската крепост в местността „Алеков баир, край с. Знаменосец, Радневска община
P. Karailiev. Early Byzantine bone objects from fortress at Alekov bair near village of Znamenosetz, municipality or Radnevo (summary)

Ethnology

Р. Попов. Демоничните персонификации на времето в календарния цикъл на българите
R. Popov. The demonic personifications of the time in the calendar cycle of the Bulgarians (summary)

Д. Радойнова. Традиционни семейни модели на черноморските гърци  в миналото и днес. Етноразграничителни функции
D. Radoynova. Les modèles familials tradicionells des grecs de mer Noir-au passé et aujourd
'hui (résumé) 

В. Янкова. Районът на Плиска (бележки към записаната и към устната му история)
V. Yankova. The region of Pliska (Information on its written and oral history) 
(summary)

И. Витлянова. Преглед на проучванията на традиционното облекло от Провадийския Сърт
I. Vitlyanova. Review of the researches into the traditional costumes from the Provadia heights 
(summary)

History

Л. Огнянов. Организацията на обединените нации и принудителният труд в България (19491956)
l. Ognyanov. United Nations organization and the forced labor in Bulgaria (1949
1956) (summary)

Р. Мишев. Дипломатическото дело на австро-унгария 18671918 г. Институционални аспекти
R. Mischev. Diplomasy of Austria-Hungary (1867
1918): Institutional aspects (summary)

Д. Игнатовски. Климент Браницки и Търновски през погледа на екзарх Йосиф I
D. Ignatovski. Kliment Branitski and Tarnovski through the eyes of exarch Yosif I 
(summary)

Н. Неделчев. Асирийската конфедерация
N. Nedelchev. Die assyrische konföderation (
Zusammenfassung)

С. Танев. Българите мюсюлмани  вечни мъченици на чужда държава и на своята родина
S. Tanev the bulgarian muslims: Life long martyrs of a foreign country and of their own 
(summary)

Р. Ангелова. Частно писмо  универсална картина на североизточните български земи през 60-те години на XIX век
R. Angelova. A private letter: A universal picture of the Northeastern Bulgarian lands during the 60's of the 19th century 
(summary)

Т. Тодоров. Вътрешнодинастичният проблем в България от края на 20-те  началото на 30-те години на X век
T. Todorov. The internal dynastic problem in Bulgaria in the late 920s and the early 930s 
(summary)

С. Минков. Някои аспекти на гръцката политика спрямо България след Първата световна война (края на 19181920 г.)
S. Minkov. Certain aspects of the Greek policy towards Bulgaria after WWI (late 1918
1920)

В. Параскевов. Българо-съветските отношения в контекста на външнополитическите възгледи на БЗНС „Никола Петков“ 19451947 г.
V. Paraskevov. Soviet-Bulgarian relations and the Bulgarian Agrarian National Union (BANU) “Nikola Petkov”, 1945
1947 (summary)

Н. Кънев. Мястото и ролята на ромейския василевс спрямо цялостния византийски йерархичен модел от IXXI в.
N. Kanev. The place and the role of the Byzantin basileus in relation to the Byzantine hierarchical model of 9th
11th century (summary)

Д. Петров. Религиозни култове от римската крепост Абритус IIII век
D. Petrov. Religious cults in the Roman fortress Abritus in the 1st
3rd centuries (summary)

Т. Симеонова. БългароЮгославски отношения през 19291932 година на страниците на българския печат
T. Simeonova. Bulgarian
Yugoslav relations during 19291932 on pages of the Bulgarian periodical press (summary)

Н. Николов. Отношенията на митрополит Григорий с вилаетските власти в Русе
N. Nokolov. The relationship of metropolitan bishop Grigorius with the authporities in the vilayet of Russe 
(summary)

Linguistics and philosophy

И. Тот. Славянско влияние върху праунгарския език
I. Tom. The Slavonic influence on the Protohungarian language 
(summary)

Х. Трендафилов. Описание петербургских списков Хроники Георгия Синкелла
H. Trendafilov. A description of the petersburg lists of George Sinkel’s Chronicles 
(summary)

В. Панайотов. Уникален (глаголически?) Превод на канон за петдесетница със спазване на византийския акростих
V. Panayotov. Unique (Glagolitic?) translation of a pentecost canon with regard to the Byzantine acrostic 
(summary)

М. Виздал, Н. Николов. За изготвянето на първия българско-словашки/словашко-български археологически речник
M. Vizdal, N. Nikolov. On the working out of the first Bulgarian-Slovak/Slovak-Bulgarian archeological dictionary 
(summary)

Д. Киров. Отношение между сакралния и светския аспект на религията и културата
D. Kirov. The relationship between the sacred and the mundane aspects of religion and culture 
(summary)

Г. Йорданова. Към въпроса за личността в християнството
G. Yordanova. On the question of the personality in Christianity (summary)

Историкии. Том 3

Details
Publisher The University of Shumen Press
Language Bulgarian, English, Russian with summaries in English, German and French
Pages 408
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-577-493-5
Creation date 2008
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset