Krastina Panayotova (ed.). In memoriam Theophili Ivanov: Collected papers (Bulletin of the National Archaeological Institute, vol. 48)
Languages: Bulgarian, English, German, Russian with summaries in English and Bulgarian
Category: Roman archaeology

 

Contents

Р. Иванов. 100 години от рождението на проф. Теофил Кръстев Иванов
R. Ivanov. 100 years since the birth of Prof. Theophil Krastev Ivanov

Библиография на трудовете на проф. Теофил Иванов
Bibliography of the publications of Prof. Theophil Ivanov

К. Рабаджиев. Принципи в украсата на елинския храм
K. Rabadjiev. Principles in the decoration of the Greek temple

Х. Прешленов. Теменосите на Зевс в Месамбрия – топография и архитектура
H. Preshlenov. The themenoi of Zeus in Mesambria: Topography and architecture

Ю. Вълева. Украса на тракийските гробници през класическата и елинистическата епохи
J. Valeva. Decoration of the Thracian tombs during the Classical and Hellenistic periods

Л. Стайкова-Александрова. Бронзов намордник от могилния гроб при село Долна Козница, обл. Кюстендил (IV – III в. пр. Хр.)
L. Staikova-Aleksandrova. Bronze hackamore from the tumular burial near the village of Dolna Koznitsa, Kyustendil region (4th–3rd C. BC)

И. Тодоров .Краят на династията на Антигонидите – цар Персей и неговите синове
I. Todorov. The end of the dynasty of the Antigonids: King Perseus and his sons

А. Орачев. O римской инвазии в Придунавье, Овидий (Tristia 5.10.35-42) и одном болгарском поведенческом стереотипе у гетов
А. Орачев. Римската инвазия в Подунавието, Овидий (Tristia 5.10.35-42) и един български поведенчески стереотип у гетите

К. Чакъров. Наблюдения относно тракийските стратегии, Флавиевата романизация, интерпретацията на надписи ILBulg 428 – 440 и връзката им с територията на Никополис ад Иструм
K. Chakarov. Notes on the Thracian strategies, the Flavian romanization, the interpretation of inscriptions ILBulg 428 – 440 and their relation to the territory of Nicopolis ad Istrum

С. Торбатов. Посветителен надпис на Диана Regina от Южна Добруджа
S. Torbatov. A dedication to Diana Regina from South Dobroudja

А. Хараламбиева. Археологически сведения за изработването на фибули в днешна Североизточна България
A. Haralambieva. Archäologische angaben über die herstellung von fibeln aus frührömischer zeit in Untermösien

М. Колева. Бележки върху предназначението на римски каменни мебели и съдове от България
M. Koleva. Notes on the function of some Roman stone furniture and vessels from Bulgaria

А. Минчев. Мраморна скулптура на Тракийския бог конник в Археологически музей – Варна (края на II – началото на III в.)
A. Minchev. A marble sculpture of the Thracian god – Horseman in the Archaeological Museum – Varna (late 2nd – early 3rd c. AD)

С. Иванов. Понтийски червенолакови подноси с релефен медальон от Анхиало
S. Ivanov. Pontic red-slip trays with relief medallion from Anchialus

А. Харизанов. Керамичен поднос c апликирано фигурално изображение от Сердика?
A. Harizanov. Ceramic tray with applied figural decoration from Serdica

П. Владкова. Nicopolis ad Istrum: за функциите на някои сгради и помещения, разположени на форума на града
P. Vladkova. Nicopolis ad Istrum: About the functions of certain buildings and premises located at the central part of the city

P. Dyczek. The gods in the Centurion’s House on beliefs cultivated in the fortress of the I Italica Legion in Novae
П. Дичек. Боговете от дома на центуриона. По въпроса за вярванията в крепостта на I Италийски легион в Нове

Т. Ковачева. Стопански комплекс към villa rustica край Плевен (Storgosia)
T. Kovacheva. Production complex at villa rustica near Pleven (Storgosia)

В. Митева. Едиктът на император Деций Траян от 249 г. и отразяването му от раннохристиянските автори
V. Miteva. The decree of Decius in 249 according to the early Christian writers

S. Konrad. Die grabstelle für Tiberius Claudius Valens und Corinis a Iatrus. Zu den grabdenkmälernmit reiterdarstellungen im niedermösischen binnenland
С. Конpaд. Надгробната стела на Tiberius Claudius Valens и Corinis от Iatrus. Към надгробните паметници изображения на конници от вътрешните райони в Долна Мизия

М. Маджаров. Нови данни за градоустройството на Diocletianopolis
M. Madzharov. New data on the urban planning of Diocletianopolis

Г. Атанасов, С. Ганчева. Къде е бил лагерът на Milites IIII Constantiani (Notitia Dignitatum, V, 86 – 87) Durostorum (Силистра)
G. Atanasov, S. Gancheva. Where was the camp of Milites IIII Constantiani (Notitia Dignitatum, V, 86 – 87) in Durostorum (Silistra)

В. Динчев. Днешната българска територия през Късната античност
V. Dintchev. The present-day Bulgarian territory in Late Antiquity

J. Valeva. Serdica, a city in transition: Pagan cults and early Christianity
Ю. Вълева. Сердика в преход: езически култове и ранно християнство

С. Христева, К. Станев. Вкопана структура (мазе?) от края на XII – началото на XIII в., открита при проучването на Небет тепе в Пловдив през 2016 г.
S. Hristeva, K. Stanev. A structure cut into the ground (cellar?) dated back between the late 12th and the early 13th century discovered in 2016 during the archaeological excavations at Nebet Tepe in Plovdiv

 

Details
Publisher National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)
Language Bulgarian, English, German, Russian with summaries in English and Bulgarian
Pages 360
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-619-254-004-3
ISSN 0323-9535
Creation date 2021
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset