Table of contents

Георги Кузманов на 70 години

Избрана библиография на Георги Кузманов

Редакционен предговор

Д. Попов. Тракийският цap Резос
D. Popov. The Thracian King Rhesus (Summary)

Б. Русева. Уникален бронз с името на Филип Македонски и инициалите на диадоха Лизимах
B. Russeva. Unique Bronze with the Name of Philip of Macedonia and the Initials of Diadochos Lysimachus 
(Summary)

А. Божкова, П. Кияшкина. Цистови гробове от елинистическия некропол на Месамбрия на Черно море
A. Bozhkova, P. Kiyashkina. Cist Graves from the Hellenistic Necropolis of Mesambria on the Black Sea 
(Summary)

Д. Байраков. Орнаментирана есхара от м. Градишето край с. Долно Дряново (община Гърмен)
D. Bayrakov. Ornamented Eshara from Gradishteto Site near Dolno Dryanovo Village, Municipality of Garmen 
(Summary)

М. Василева. Фибули от късножелязната епоха от светилището при Бабяк, Западни Родопи
M. Vassileva. Late Iron Age Fibulae from the Sanctuary at Babyak, Western Rhodopes 
(Summary)

З. Димитров, Н. Русев. Антична керамика от Читашка могила, общ. Братя Даскалови, Чирпанско
Z. Dimitrov, N. Rusev. Antique Ceramics from Chitashka Mogila, Bratya Daskalov Municipality, Chirpan Region 
(Summary)

М. Иванов. Terra sigillata от Сердика
M. Ivanov. Terra Sigillata from Serdica 
(Summary)

П. Владкова. Глинени лампи от античния производствен цeнтър при Павликени (Долна Мизия)
P. Vladkova. Ceramic Lamps from the Antique Production Centre at Pavlikeni (Moesia Inferior) 
(Summary)

Е. Генчева. Метални находки от разкопките на агората на Никополис ад Иструм
E. Gencheva. Metal Artifacts from the Excavations of the Agora in Nicopolis ad Istrum 
(Summary)

В. Динчев. Северната крепост на Serdica (Serdica II). История и актуално състояние на проучванията
V. Dintchev. The Northern Fortress of Serdica (Serdica II). History and Current State of Research 
(Summary)

Б. Борисов. Късноантичната грънчарска работилница край с. Караново, Новозагорско, и намерената в нея керамика
B. Borisov. Late Antiquity Potter's Workshop near Karanovo Village, Nova Zagora Region and the Pottery Found There 
(Summary)

Г. Кузманов, И. Грудев. Късноантична керамика от Рациария (Крайбрежна Дакия)|
G. Kuzmanov, I. Grudev. Late Antiquity Pottery from Ratiaria (Dacia Ripensis) 
(Summary)

Г. Кабакчиева. Северноафриканска фина керамика в дионезите Тракия и Дакия (III-VII в.)
G. Kabakchieva. North African Fine Pottery in the Dioceses of Thracia and Dacia (3rd 
 7th C.)

Ю. Вълева. За епископските резиденции през късната античност
J. Valeva. On the Episcopal Residences during the Late Antiquity 
(Summary)

В. Динчев. Notitiae episcopatuum, Theophylactus Simocatta и S. Olteanu. Zikideva и Долното Подунавие в края на VI  началото на VII в
V. Dinhchev. Notitiae episcopatuum, Theophylactus Simocatta and S. Olteanu. Zikideva and the Lower Danube in the Late 6th 
 Early 7th c. (Summary)   

П. Георгиев. Големият дървен строеж в резиденнията на Плиска  предназначение и хронология
P. Georgiev. The Big Wooden Construction in the Residence of Pliska 
 Function and Chronology (Summary) 

И. Йорданов. Относно притежателя на сребърния сервиз от Величково, Пазарджишко
I. Yordanov. On the Owner of the Silver Set from Velichkovo, Pazardzhik Reigon 
(Summary)

К. Дочев. Медни монети на княжество Молдова (XVv.) от района на средновековния Търнов
C. Dochev. Copper Coins of Principality of Moldova (15th C.) from the Region of the Medieval Tarnov 
(Summary)

In honorem professoris Георги Кузманов (Известия на Националния археологически институт, 2013, XLI)

Details
Publisher National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)
Language Bulgarian (with summary in English)
Pages 546
Illustrations b&w photographs, drawings, maps
Binding paperback
ISSN 0323-9535
Creation date 2013
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset