Proceedings for the 85th anniversary of prof. Maria Čičikova

 

Table of contents

Bibliography

З. Гочева. Селища и население по южното крайбрежие на Черно море (Според Аргонавтиката  на Аполоний Родоски)
Z. Gočeva. Habitats et population du Littoral Meridional de la Mer Noire (D’après les Argonautiques d’Apollonios de Rhodes) (Summary)

И. Маразов. Метафората на „Любовното преследване“
I. Marazov. Mythologeme of the “Eroticum Pursiut” (Summary)

П. Димитров. Лемноските жени в Аргонавтиката на Аполоний Родоски: тракийски или елински?
P. Dimitrov. Lemnian Women in Appoloniois of Rhodes’ Argonautika: Thracians or Hellenes? (Summary)

Х. Харизанов, Р. Гюров, Р. Берберова. Археологическият обект „Камъка“ при Малко Търново – тракийско светилище или него друго?
H. Harisanov, R. Gyurov, R. Berberova. The Archaeological Site “Kamakat” (the Stone) at Malko Trunovo – a Thracian Sanctuary of Something else? (Summary)

Т. Шалганова. Меч от колекцията Васил Божков. Преходът към ранножелязната епоха
T. Shalganova. Eni Schwert aus der Sammlung Vassil Bozhkov. Der Übergang zur frühen Eisenzeit (Summary)

М. Алексиева. Изображенията на Орфей като мистагог в южноиталийската вазопис
M. Alexieva. Orpheus als Mystagoge in der Vasenmalerei aus Süditalien (Summary)

Г. Георгиева. Атическа чернофигурна керамика от „Гяурската могила“ край Карнобат
R. Georgieva. Attic Black-Glazed Ceramics from the “Gyaurska Tumulus” near Karnobat (Summary)

В. Герасимова. Към култа на Бендида в Атика
V. Gerasimova. On the Cult of Bendis in Attica (Summary)

Д. Ботева. Семиотичен поглед към тракийските вотивни релефи
D. Boteva. The Thracian Votive Reliefs: a Semiotic View (Summary)

В. Попова. Портрет на тетрарх от Илинденци
V. Popova. A Portrait of a Tetrach from Illindentsi (Summary)

Ю. Вълева. Галерий, Константин и императорският дворец в Сердика (Състояние на проучванията)
J. Valeva. Galerius, Constatine and the Imperial Palace in Serdica (State of the Researches) (Summary)

К. Димитров. Антични и ранновизантийски монети от сектор XI (Principia) в Нове (Долна и Втора Мизия)
K. Dimitrov. Ancient and Early-Byzantine Coins from Sector XI (Principia) in Novae (Lower Moesia and Moesia Secunda) (Summary)

С. Зарева. Хунската експанзия в диоцез Тракия (IV-V в.) и екологичните последици от нея
S. Zareva. The Hun Expansion in the Diocese of Thracia (4th-5th Century AD) and its Ecological Consequences (Summary)

Р. Стойчев. Анализ на растителния орнамент, използван при декорацията на фиалите от Тракия
R. Stoychev. An Analysis of the Floral Motifs Used to Decorate the Phialae from Ancient Thrace (Summary)

М. Мескин. Конят, конникът и колесницата в етруската стенна живопис
M. Mèskin. The Horse, the Rider and the Chariot in the Etruscan Wall Paintings (Summary)

А. Хаджимишева. Изображенията от тракийската гробница край Александрово – могилата „Рошава чука“
A. Hadjimisheva. The Mural Paintings of the Thracian Tomb near the Village of Alexandrovo – the Mound of “Roshava Chuka” (Summary)

Я. Иванов. Кучешката глава – зооморфен код в тракийската обредност (от началото на I хил. пр. Хр. до III в. пр. Хр.)
Y. Ivanov. The Dog’s Head – a Zoomorphic Code in the Thracian Rite (from the Early 1st Mill. BC to 3rd Century BC) (Summary)

К. Стефанова-Георгиева. Средновековните накити от Казанлъшкия район (XII-XIV в.)
K. Stefanova-Georgieva. Die mittelalterliche Schmück aus Region Kazanlak (XII-XIV Jahrhundert) (Summary)

М. Малинова. Погребалната система от епохата на късен Шан (1300-1050 г. пр. Хр.)
M. Malinova. The Funeral System in the Late Shan Age (1300-1050 BC) (Summary)

М. Попова. От разбираемостта през разпознаването до разбирането (Мястото на количествените медоти в семиотиката)
M. Popova. The Qualitative Methods in Semiotics (Summary)

В. Ганева. Назад към началото
V. Ganeva. Zurück zum Ursprünglichen (Summary)

С. Грънчарова. Възможности за културен туризъм в България – участие на читалищата
S. Grancharova. Möglichkeiten für Kulturtourismus in Bulgarien – Teilnahme der Kulturheime (Summary)

Д. Алексова. Магията на Родопите, изразена във възрожденската архитектура, живите традиции и пъстрия фолклор на Широка Лъка
D. Alexova. The Magic of the Rhodopes Expressed in the Architecture, the Living Traditions and the Colorful Folklore of Shiroka Laka during the Period of Bulgarian Renaissance (Summary)

Details
Publisher Prof. Marin Drinov academic publishing house
Language Bulgarian with a summary in English, German, French
Pages 304
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-322-414-2
Creation date 2011
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset