Proceedings for the 80th anniversary of prof. Maria Čičikova

 

Table of contents

M. Dimcheva, M. Gaytandzhiev. Bibliography of Maria Čičikova's works

В. Николов. Обредни структури през неолита в българските земи
V. Nikolov. Ritual structures during the Neolithic period in Bulgarian lands (summary)

Ф. Михайлов. Нови данни за най-ранния добив и обработка на мед в долината на Горна Струма
P. Mihaylov. New evidence for the earliest copper yelding and processing in the Upper Struma valey (summary)

Л. Николова. Към развитието на балканската културсно-хронологическа схема на неолита и медната епоха
L. Nikolova. Toward the development of the Balkan cultural-chronological scheme of the Neolithic and Copper age (summary)

Н. Неделчев. Произходът на царската институция в Шумер
N. Nedeltschev. Der Ursprung der königlichen Institution in Sumer (summary)

A. Fol. Orphica Magica: The Seventh Day One

К. Рабаджиев. Антроподемонът в Тракия
K. Rabajiev. The Anthropodaimon in Thrace (summary)

К. Порожанов. Тракийско морско светилище на Западното Черноморие при Яйлата над Калиакра
K. Porozhanov. Thracian maritime sanctuary on the western Black Sea coast at Yailata over Kaliakra (summary)

М. Кузманов. Троя и траките. Проучвания на керамичния материал от ранножелязната епоха
M. Kuzmanov. Troy and the Thracians. Studies on the Early Iron Age pottery (summary)

А. Гоцев. Проучвания на ранножелязната епоха в Югоизточна България  няколко десетилетия по-късно
A. Gotzev. Studies of the Early Iron Age in South-East Bulgaria 
 several years later (summary)

Г. Негризов. Класификационна схема на трапезната керамика от ранната желязна епоха от Източните Родопи
G. Hehrizov. Classification Scheme of the Early Iron Age table ware from the Eastern Rhodope Mountains (summary)

Д. Дамянов. Керамика от ранножелязната епоха от могилно погребение в Средните Родопи
Keramik vom fr
üheisenzeitalter aus einer Hügelbestattung in den Mittelrhodopen (summary)

A. Agre. Keramik des Typs Basrabi aus Bagacina bei Lom, Nord Bulgarien

M. Iglewska. La symbolique la phialé de Basova mogila

J. Atanasov. Représentation d'une épée laténienne sur le tombeau de "Ginina mogila" à Sboryanovo (Sveshtari / Bulgarie)

T. Stoyanov. Black-Glazed kalyx-cup from the Getic city at Sboryanovo (NE Thrace)

A. Balkanska, Ch. Tzochev. Amphora stamps from Seuthopolis  revised 

А. Божкова. Атическите модели в монохромната керамика в Тракия
A. Bozkova. The Attic models of the monochrome pottery in Thrace 
(summary)

Д. Ботева. Как "четем" посланията на тракийските торевти?
D. Boteva. Reading the messages of the Thracian toreuts (summary)

И. Тодоров. Златен пръстен с желязно покритие от Рачева могила в околнистите на град Мъглиж, Старозагорско
I. Todorov. Anneau d'or couvert de fer, découvert dans le tumulus Ratcheva près la ville de Maglige, arrondissement Stara Zagora (summary)

И. Маразов. Еднанеизвестна тракийска конска амуниция
I. Marazov. An unknown Thracian horsetrappings (summary)

М. Тачева. Амадок Стария, цар на "вътрешното" Одриско царство (ок. 390 — след 384 г.)
M. Tacheva. Amadokos the Elder, the king of the "Inland" Odrysian kingdom (ca. 390 — post 384 BC) (summary)

J. Hatlas. Some remarks on monumental sepulchral buildings in Thrace and Bosporan kingdom (5th  3rd centuries B.C.)

J. Bouzek. The fish-tail dress of the Sveshtari caryatids

Д. Гергова. Есхарата в гетското погребение
D. Gergova. The escharae in the Getic burial 
(summary)

V. Sirbu. Agighiol  la tombe d'un basileus gète de la Dobroudja

D. Stefan, M. Dutescu. The necropolis in the forest between the village of Sveshtari and Isperih (Developing a GIS database for scientific and administrative uses of the Sboryanovo area)

Я. Иванов. Нови данни за археологическите карти на ИАР "Сборяново" и на община Исперих
Y. Ivanov. New data about archaeological maps of Sboryanovo 
 historical and archaeological reserve and of Isperih municipality

А. Койчев. Тракийските храмове в Стрелча  възстановка, датировка и опит за определяне на владетелската принадлежност
The Thracian tombs-temples near the town of Strelcha  reconstruction, dating and ruler's identity (summary)

Л. Гетов. За графита от Александровската гробница
L. Getov. About the graffito from Alexandrovo tomb (summary)

В. Динчев. Желязната епоха в западната част на Софийска област
V. Dinthcev. The Iron Age in Western part of Sofia district (summary)

Д. Стоянова, Х. Попов. Нови сведения за употребата на кирпич в предримска Тракия
D. Stoyanova, Hr. Popov. Neue Angaben 
über verwendung von Lehmziegeln im vorrömischen Thrakien (summary)

С. Топалов. Съществувало ли е в земите от района на древна Тракия планирано насичане (унищожаване) по политически причини на идеализирани и реални изображения на владетели или на свързани с владетели символи от употребяваните в района монети
S. Topalov. Were idealized and real images of rulers or symbols connected with rulers on coins used in ancient Thrace obliterated expressly for political reasons (summary)

Z. Petre. Les rois thraces dans la tragedie attique

T. Bochnak, Gr. Kieferling. Tête de bovidé en argent draguée dans la rivière San à Radymno (Pologne): un chef d'oeuvre inconnu de l'art celto-thrace?

З. Гочева. Тракийският бог ΔPIГEΣOΣ
Zl. Goceva. Le dieux thrace ΔPIГEΣOΣ (summary)

Д. Иванова. Особености на култа на Тракийския конник, синкретизиран с Аполон, в светилищата при с. Виден и Крън, Старозагорско
D. Ivanova. Peculiarities in the cult of Thracian Rider, connected with Apollo in sanctuaries near villages of Viden and Kran, Stara Zagora 
(summary)

Д. Свиленова. Надгробни паметници с релеф на конник от Северна Гърция
D. Svilenova. Monuments fun
éraires, représentant "Cavalier", découverts dans le région de la Grèce de nord (summary)

M. Zmudzinski. L'agriculture dans la province romaine de Dacie Superieure  nouveaux resultats des recherches 

M. Mirkovic. Amita, Soror and Socrus or cross-cousin marriage 

A. Crnobrnja. Economic aspects of the use of Roman oil lamps in Moesia Superior

A. Biernacki. Remarks on the Tuscan and Ionic order in the architecture of the legionary camp and the Roman town of Novae (Moesia Inferior)

L. Mrozewicz. Palaeographica novensia: Napvca

K. Wachtel. Epigraphische beziehungen zwischen Novae, dem Lager der Legio I Italica, und dem Kastell Iatrus

Р. Иванов. Строителна керамика с печати източно от Нове при Свищов
R. Ivanov. Ziegelstampel 
östlich vom Standlager Novae bei Svishtov (summary)

К. Димитров. Към въпроса за развитието на комплекса extra muros (сектор VIII A) на Нове в Долна и Втора Мизия
K. Dimitrov. On the development of the complex extra muros (sector VIIIA) of Novae (Moesia Inferior and Moesia Secunda) 
(summary)

В. Попова. Веризъм и художествен модел в стенописите на Силистренската гробница
V. Popova. Verism and the artistic model in the Silistrian tomb's wall paintings 
(summary)

K. Kitanov. Technique de réalisation de la peinture murale du tombeau de l'antiquié tardive de Durostorum

T. Michaeli. The ambivalence of meanings in the iconography of Late Antiquity pagan and Christian funerary mosaics

Сл. Чернева. Нови данни за лампопроизводството на Филипопол. Внос и копиране на майсторите от атинските работилници
S. Cherneva. New data about lamp-making in Philippopol. Import and copying the craftsmen's style from the Athenian workshops (summary)

Здр. Димитров. Типове лесбийска кима от Долна Мизия и Тракия през римската епоха
Z. Dimitrov. Kaiserzeitliche Formen des lesbischen Kymation aus Unterm
ösien und Thrakien (summary)

И. Лозанов. Нов надпис от тържището Дискодуратере в Тракия
I. Lozanov. A new inscription from the Emporion Discoduraterae in Thrace (summary)

С. Зарева. Готското нашествие в Тракия и Илирик през 376-378 г. и неговото отражение върху екологията
S. Zareva. The invasion of the Goths in Thracia and Illyricum in 376-378 A.D. and its impact on the ecology (
summary)

K. Melamed. Variations on Afanasiev, A. N.

И. Топалилов. Гробните съоръжения в некрополите на римския и късноантичния Филипопол
I. Topalilov. The grave types in the necropolises of Roman and Late Antique Philippopolis (summary)

С. Димитрова-Чудилова. Особености на българското средновековно монетосечене  имитации или фалшиви монети?
S. Dimitrova-Chudilova. Peculiarities of Bulgarian medieval coinage  imitations or false coins (summary)

Ал. Султанов. Седиментоложко изследване на скалния материал, използван при строителството на манастира "Демир Баба"
Al. Sultanov. Sedimentologic research on the rock's material, used at the building "Demir Baba" monastery (summary)

Е. Йорданов. Тракийското културно-историческо наследство по българските земи. Какво да правим с него?
E. Yordanov. The Thracian heritage in Bulgarian land. What shall we do with it? (summary)

Н. Дермендвиев. Антични празници в балканската обредно-празнична традиция (По календарно-астрономическа данни)
N. Dermendjiev. Des f
êtes antiques dans les rites traditionnels bulgares (D'après de donneés astronomiques et calendrières)

Б. Томова. Облеклото в турските закони от XVXVI в.
B. Tomova. The clothing according to the Turkish laws of 15th16th centuries (summary)

И. Попов. Феликс Каниц и българите
I. Popov. Felix Kanitz und die Bulgaren (summary)

 

Details
Publisher Prof. Marin Drinov academic publishing house
Language Bulgarian, English, German, French with summaries in Bulgarian, English, German and French
Pages 654
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-322-250-6
Creation date 2008
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset