Studia archaeological Iniversitatis Serdicensis. Suppl. V

 

Table of contents

Л. Гетов. Curriculum vitae

И. Василева. Bibliography

П. Георгиева. Керамична работилница от Козарева могила  възможности за интерпретация
P. Georgieva. Ceramic Workshop at Kozareva Mogila: Possibilities for Interpretation (summary)

Ст. Александров. Стратифафия и хронологическа по-зиция иа могилните гробове от ранната бронзова епоха във Врачанско
S. Alexandrov. Stratigraphy and Chronological Position of the Early Bronze Age Barrow Graves in Vratza Region (summary)

Хр. Попов. Сведения за производство на керамика от селището от ранножелязната епоха в местостта Куш кая при село Вълче поле
H. Popov. Zeugnisse von Keramikproduktion in der ältereisenzeitlichen Siedlung in Gelände Kusch kaja, beim Dorf Valče pole (summary)

А. Божкова, П. Делев. Глинени поставки от тракийски обредни комплекси
A. Bozkova, P. Delev. Ceramic Stands from Thracian Ritual Complexes (summary)

И. Лозанов. За вноса на гръцки амфори по долината на р. Марица (VIIII в. пр. Хр.): наблюдения върху комплексите от ямното светилище край с. Малко Тръново, Чирпанско
I. Lozanov. On the Amphora Import in the Hebros Valley (6th 
 3rd c. B.C.): Reflections on the Pit-Complex near Malko Trunovo, Chirpan Region (summary)

К. Рабаджиен. Тракийската образност: колесници
K. Rabadjiev. Thracian Imagery: Chariots (summary)

Т. Стоянов. Пегасът от Вазово
T. Stoyanov. The Pegasus from Vazovo (summary)

Ив. Маразов. Златна маска от частна колекция
I. Marazov. A Golden Mask from a Private Collection (summary)

Г. Китов. Ангелова могила (Предварително съобщение)
G. Kitov. Angelova Mogila (summary)

N. Theodossiev, D. Stoyanova. The Beehive Tomb at Kurt Kale Reconsidered

Ив. Вълчев. Бележки към светилището на Зевс Збелсурд при с. Големо село, Дупнишко
I. Valchev. Notes on the Sanctuary of Zeus Zbelsourdos at the Village of Golyamo Selo, Dupnitsa Region (summary)

Р. Миков. Ромфеята от Кабиле в контекста на проблемите, свързани с датиранего на оръжията от тази категория. Разпространение и производство
R. Mikov. The Romphaia from Kabyle in the Context of the Problematic Chronology of the this Type of Weapons. Distribution and Manufacture (summary)

В. Ханджийска. Технологичии характеристики на керамиката на ръка от Тракия през късножелязната епоха. Производствени етапи (по материали от територията на днешна Югоизточна България)
V. Handzhiyska. Technological Characteristics of the Handmade Pottery in Thrace in the Late Iron Age. Production Stages. (On Materials from the Today Southeast Bulgarian Territory) (summary)

М. Алексиева. Диаспора и есхатологична вяра. Орфизмът в Олбия Понтика
M. Alexieva. Diaspora und eschatologischer Glaube. Der Orphismus in Olbia Pontica (summary)

А. Петрова. Погребално законодателство в Аполония? Опит за реконструкция на базата на надгробните паметници от VIII в. Пр. Хр.
A. Petrova. Funerary Legislation at Apollonia? A Reconstruction according the Gravestones from 6th 
 2nd Century B.C. (summary)

Д. Ботева. Сцена на възлияние и жертвоприношение при посветителните релефи на Тракийския конник
D. Boteva. Libation and Sacrifice Scene in the Votive Reliefs of the Thracian Horseman (summary)

Л. Гетов. Надгробен паметник на ветерана Valerius Proculus от Кабиле
L. Getov. Funerary Monument of the Veteran Valerius Procolus from Kabyle (summary)

И. Боянов. Нови данни за развитието на Дуросторум през Принципата
I. Boyanov. New Evidence for the Development of Durostorum during the Principate (summary)

Кр. Христов. Зидани гробници/гробове с полуцилиндричен свод от тракийските римски провинции (I  III в.)
K. Hristov. Vaulted Graves and Tombs from Thracian Roman Provinces (1st 
 3rd Century A.D.) (summary)

H. Preshlenov. Den Prinzeps erwartend: Die bulgarische Schwarzmeerküste unter Gordian III

Здр. Димитров. Амфитеатър в Дуросторум (?)
Z. Dimitrov. Amphitheater in Durostorum (?)(summary)

Е. Пенчева. Пещ за строителна керамика от землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец
E. Pencheva. Tile Kiln near the Village of Georgi Dobrevo, Lyubimets Municipality (summary)

Б. Думанов, Ив. Бъчваров. „Вторият” меч от гробната находка от Дуросторум
B. Dumanov, I. Bachvarov. The “Second Sword” of the Durostorum Grave Find (summary)

М. Иванов. Надгробни плочи с релефни изображения от Serdica и хинтерланда на прехода към късната античност (последната четвърт на III в.  начатото на IV в.)
M. Ivanov. Tombstones with Relief Images from Serdica and Vicinity on the Threshold of Late Antiquity (Last Quarter of 3rd 
 beginning of 4th Century) (summary)

L. Vagalinski. Eine seltene gleicharmige Bügelknopffibel aus Nordostbulgarien

Б. Борисов. Римски и ранновизантийски фибули от с. Дядово. Новозагорско
B. Borisov. Roman and Early Byzantine Fibulas from Village Dyadovo, District Nova Zagora (summary)

И. Гавритухин, Б. Тотев. О двух накладах геральдического круга из Добричского музея
I. Gavritukhin, B. Totev. About two Appliqués of the Heraldic Circle in Dobrich Museum (summary)

Зл. Гочева. Някои особености на древното християнство в Тракия и ролята на местната култура в неговото формиране
Z. Goceva. Quelques particularites du christianisme anticien en Thrace et le rolle de la culture locale dans sa formation (summary)

В. Тенекеджиев. Раннохриски богослужебни маси от България. Опит за изработване на типология
V. Tenekedjiev. Early Christian Mensae from Bulgaria (4th 
— Early 7th c. A.D.). Attempt for Constructing a Typology (summary)

В. Динчев. Северозападният сектор на Градището край с. Дичин, област Велико Търново
V. Dintchev. The Northwestern Sector of the Fortress Gradishteto near the Village of Dichin, Veliko Tarnovo Region (summary)

Й. Гатев. Раннохристиянска гробница при с. Вуково, Дупнишко
J. Gatev. Early Christian Tomb near the Village of Vukovo, Dupnitsa Region (summary)

П. Георгиев. Имената на Дуросторум  Силистра в историята на града
P. Georgiev. The Names of Durostorum 
 Silistra in the History of the City (summary)

А. Станев. Късноантична излъскана керамика от територията на Националния архитектурен и археологичеки резереват „Дуросторум  Дръстьр  Силистра” (обект: Църква: № 2)
A. Stanev. Late Antique Burnished Pottery from the Territory of Durost orum 
 Drastar  Silistra National Architectural and Archaeological Reserve (summary)

А. Обломский. Структура населения лесостепного Поднепровья в VII в.н.э.
A. Oblomskij. Structure of the Population in Dnieper Forrest-steppe Regions in the 7th c. AD (summary)

Л. Дончева-Петкова. Отново за началото на ранносредновековната българска култура
L. Doncheva-Petkova. Once more about the Beginnings of the Early Medieval Bulgarian Culture (summary)

М. Христова. За един тип чаши от старобългарските некрополи
M. Hristova. A Type of Cups from Early Bulgarian Necropoleis (summary)

Г. Грозданова. Ранносредновековна керамика от землището на с. Каблешково, община Поморие
G. Grozdanova. Early Medieval Pottery from the Vicinity of the Town of Kableshkovo, Pomorie Municipality (summary)

К. Клисуранов. Биритуализмът сред фино-угорските култури до края на VII в.  възможности за сравнения с некрополите на Долен Дунав от края на VIII  IХ в.
K. Klisuranov. Biritualism in the Finno-Ugric Cultures until the end of the 7th c. AD. Possibilities for Comparison with the Necropoleis in the Lower Danube Region in 7th 
 9th c. AD (summary)

Р. Спасов. Ранносредновековен амулет от Югозападна България
R. Spasov. Early Medieval Amulet from Southwestern Bulgaria (summary)

Т. Чобанов. Принос към дискусията за произхода на старобългарската монументална архитектура. „Примиряване” на теориите и дефиниране на комплексна Черноморско-Кавказка теория
T. Chobanov. Contribution to the Discussion on the Origins of the Monumental Architecture in Medieval Bulgaria. “Reconciliation” of Previous Theories and Definition of a Comprehensive Black Sea 
 Caucasian Theory (summary)

Т. Тотев. Интересна група глазирани глинени съдове със зооморфни дръжки от Велики Преслав
T. Totev. An Interesting Group of Glazed Stone Wear with Zoomorphic Handles from Veliki Preslav (summary)

М. Манолова-Войкова. Рисувана с червена ангоба керамика от Преслав
M. Manolova-VoyKova. Painted with Red Slip Pottery from Preslav (summary)

М. Каймакамова. Значението на Български апокрифен летопис (XI в.) като извор за ранносредновековната българска култура
M. Kaimakamova. The Significance of Bulgarian Apocryphal Chronicle (11th c.) as a Source about Early Medieval Bulgarian Culture (summary)

Вл. Пенчев. Две изработени чрез отсичане късни имитации на анонимни византийски фолиси от клас А2, намерени при археологическите разкопки в Силистра
V. Penchev. Two Minted Late Imitations of Anonymous Byzantine Follis of Class A2, Discovered during Archaeological Investigations in Silistra (summary)

К. Тотев. Оловна евлогия със Св. Димитър и „разцъфнал кръст” от Преслав
K. Totev. A Lead Eulogia with St. Demetrius and “Blooming Cross” from Preslav (summary)

Е. Тодорова. Средновековни амфорни печати от Силистра
E. Todorova. Medieval Amphora Stamps From Silistra (summary)

А. Романчук. Несколько штрихов к обыденной жизии Херсонитов
A. Romanchuk. Some Remarks on the Everyday Life in Chersonesos (summary)

Г. Шейлева. Накити от средновековния некропол върху могила I до Симеоновград
G. Sheyleva. Jewelry from the Medieval Cemetery over Tumulus I near Simeonovgrad (summary)

П. Димитров. Разпространение и характеристика на накитите от Северна България (ХI-ХIV в.)
P. Dimitrov. Distribution and Characteristics of Personal Ornaments from Northern Bulgaria (11th 
 14th c.)  (summary)

Ж. Аладжов. Къде се е намирала средновековната крепост Блесна (Блисмос)? Археологически и исторически свидетелства
Z. Aladzhov. Where was the Mediaeval Fortress of Blesna (Blismos) Situated? Archaeological and Historical Evidence (summary)

Д. Владимирова-Аладжова. Средновековни тежести-еталони (екзагии) от България
D. Vladimirova-Aladzhova. Mediaeval Coin Weights (Exagia) from Bulgaria (summary)

Р. Колева. Данни за производството на сграфито керамика в средновековния Дръстър
R. Koleva. Data on the Sraffito Ware Production in the Mediaeval City of Drastar (summary)

Ч. Кирилов. За резиденцията на Червенските архиереи през Средновековието
C. Kirilov. Ube die Residenz der Bischofe von Cerven im Mittelalter (summary)

Т. Марваков. За един тип сграфито керамика от Месемврия
T. Marvakov. On a Group of Sgraffito Pottery from Mesemvria (summary)

М. Даскалов. Данни за производството на сграфито керамика в Месемврия от края на XII и XIII в. (Предварително съобщение)
M. Daskalov. Data about the Sgraffito Ware in Messemvria in the Late 12th and the 13th Century (summary)

Сн. Горянова. Чужденци в българските средновековни градове през ХIIIXIV в.  социален и правен статут
S. Goryanova. The Foreigners in the Bulgarian Mediaeval Cities in the 13th
14th Century  Social and Legal Status (summary)

Ив. Чокоев. Възстановка на знатния пояс, открит в дворцовата църква на Царевец
I. Chokoev. Reconstructi on of the Golden Belt from Tsarevets Palace Church (summary)

Е. Дерменджиев. Водоснабдяването на царската Велика лавра „Св Четиридесет мъченици” в столичния Търновград
E. Dermendjiev. La canalisation D’eau de la Grande laure royale “Les Quarante matyrs” dans la capitale Tarnovgrad (summary)

В. Плетньов. Има ли връзка между учредяването на Варненската митрополия и Карвунското архонтство през XIV в.
V. Pletnyov. The Archbishopric of Varna and the Principality of Karvuna (summary)

А. Ангелов. Църквата на манастира „Св. Никола Мирликийски” при Мало Малово, Софийско
A. Angelov. The Church “St. Nikola Mirlikijski” Monastery near the Village of Malo Malovo, Sofia Region (summary)

Вл. Тодоров. Характеристика на колекцията керамични лули от Силистра
V. Todorov. Specifics of the Collection of Clay Tobacco-Pipes from Silistra (summary)

Р. Иванова. Относно съдовете за дестилация от средновековна България
R. Ivanova. About the so-called Distillation Vases in Mediaeval Bulgaria (summary)

И. Борисова-Кацарова. Университетските музеи и колекции. Опитът на Софийския университет „Св. Климент Охридски”
I. Borissova-Katsarova. University Museums and Collections. The Experience of Sofia University “St. Kliment Ohridski” (summary)

Сборник в чест на проф. Стефка Ангелова

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English, German, Russian with summaries in English, German and French
Pages 840
Illustrations b/w and color figures, maps
Binding hardback
Creation date 2010
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset