Bulgarian communities abroad: Aspects of culture, identity and migration. Collected papers
Български общности в чужбина. Аспекти на културата, идентичността и миграцията
Language: Bulgarian with summaries in English

 

Table of contents

Увод
Introduction

Организации и неформални обединения
Formal and informal organizations

Ю. Попчева. Българите в Южна Франция  групи и общности
K. Popcheva. Bulgarians in Southern France: Groups and Communities

В. Пенчев, А. Авджиева. Организация на българите в Австралия и Нова Зеланди  социални мрежи и културно наследство
A. Avdzhieva, V. Penchev. Bulgarian Organizations in Australia and New Zealand: Social Networks and Cultural Heritage

Н. Вуков, Щ. Щерев. Българите в Република Южна Африка: имигрантско присъствие, институции и общностен живот
N. Vukov, S. Shterev. Bulgarians in the Republic of South Africa: Immigrant Presence, Institutions and Community Life

Т. Матанова, В. Пенчев. Идентификационни параметри на бизнесначинанието (българските магазини и ресторанти в САЩ и Канада в миналото и сега)
T. Matanova, V. Penchev. Identification Parameters of the Business Start-up (Bulgarian Shops and Catering Establishments in the US and Canada in the Past and Nowadays)

Делници и празници
Daily Life and Festive Celebrations

Г. Георгиев. За големите и малките празнични неделни хора на българите от Бесарабия
G. Georgiev. Feast and Ritual Ring Dance of Bulgarians in Bessarabia

В. Воскресенски. Българската емиграция и възпоменанията за политическа репресия (1944—1989): антикомунистическа пропаганда, памет и идентичност
V. Voskresenski. Bulgarian Communities Abroad and the Commemorations of Political Repression (1944
1989): Anticommunist Propaganda, Memory and Identity

Н. Вуков, Щ. Щерев. Делници и празници на българите в ЮАР, „Страната на констрастите“
N. Vukov, S. Shterev. Daily Life and Festive Celebrations of Bulgarian Immigrants in South Africa, “The Country of Contrasts”

Миграционни нагласи и културни идентичности
Migratory Attitudes and Cultural Identities

М. Маева. Митът за завръщане
M. Maeva. Myth of Return

П. Христов. Българите общности в Украйна – културни идентичности и миграционни нагласи
P. Hristov. Bulgarian Communities in Ukraine: Cultural Identities and Migration Attitudes

М. Христова. Малцинството като жертва: механика на металността и травматичен наратив сред българското малцинство по източната сръбска граница
M. Hristova. Minority as Victim: Mechanics of the Mentality and Traumatic Narrative among the Bulgarian Minority on the Eastern Serbian Border

Е. Антонов. Животът на българите в Япония: предизвикателства и перспективи
E. Antonov. The Life of Bulgarians in Japan: Challenges and Opportunities

За авторите в сборника
About the Authors

Приложение (фотоси)
Appendix (Images)

 

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 320
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-619-245-140-0
Creation date 2022
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset