Bulgarian phonetics
Language: Bulgarian

 

     The book explores various linguistic issues related to the Bulgarian phonetics: articulatory descriptions of the speech sounds and their acoustic characteristics; phonological aspects of the language phonetic structure; basic problems of the accent, syllable, intonation, pronunciation styles etc.

 

Table of contetns

Предговор

1. Фонетиката  наука за звуковия строеж на езика

Предмет и задачи на фонетиката

Сегментни и суперсегментни единици

Фонетиката и други научни дисциплини

Проучване на звуковия строеж

Значение на фонетиката

Фонология и фонетика

Фонетична и фонематична транскрипция

2. Артикулационен, акустичен и функционален аспект на говорния звук

Говорна верига

Артикулационен аспект на говорния звук

Говорни органи

Дихателен апарат

Фонационен апарат

Артикулационен апарат

Артикулационен механизъм

Артикулационен механизъм и звукови промени

Акустичен аспект на говорния звук

Звукова вълна

Сложен звук

Резонанс

Звуков спектър

Форманти и формантна структура

Сонаграф и сонаграми

Обективни и субективни качества на звука

Идентификация на говорните звукове

Функционален аспект на говорния звук

Дистинктивна функция на говорния звук

Фонема и диференциален признак

Варианти на фонемата

Силна и слаба позиция на фонемата

Класификация на фонемите

Дистинктивна функция на суперсегментните единици

3. Фонемна система на книжовния български език

Гласни

Гласни и съгласни

Особености на българския вокализъм

Артикулационна и акустична характеристика на гласните

Артикулационно описание

Акустично описание

Предни гласни

Гласна [и]

Гласна [е]

Задни нелабиални гласни

Гласна [а]

Гласна [ъ]

Задни лабиални гласни

Гласна [о]

Гласна [у]

Система на гласните фонеми

Ударен вокализъм

Неударен вокализъм

Вокални фонемни варианти

Дистрибуция и съчетаемост на гласните фонеми

Позиции на реализиране

Вокална съчетаемост

Съгласни

Класификация на съгласните

Принципи за класификация

Класификация по място на учленение

Класификация по начин на учленение

Шумови съгласни  звучни и беззвучни

Сонорни съгласни

Палатални съгласни

Палатални съгласни и [й]

Палатализация на съгласните пред предните гласни [е] и [и]

Артикулационна и акустична характеристика на съгласните преградни съгласни

Съгласни [п, б]

Палатални съгласни [п' , б']

Съгласни [т, д]

Палатални съгласни [т', д']

Съгласни [к, г]

Палатални съгласни [к', г']

Проходни (фрикативни) съгласни

Съгласни [ф, в]

Палатални съгласни [ф', в']

Съгласни [с, з]

Палатални съгласни [с', з']

Съгласни [ш, ж]

Съгласна [х]

Палатална съгласна [х']

Преградно-проходни (африкативни) съгласни

Съгласни [ц, дз]

Палатална съгласна [ц']

Съгласни [ч, дж]

Сонорни съгласни

Назални съгласни [м, н]

Палатални съгласни [м', н']

Плавни съгласни [р, л]

Съгласна [р]

Палатална съгласна [р']

Съгласна [л]

Палатална съгласна [л']

Глайд [й]

Система на съгласните фонеми

Система и диференциални признаци

Противопоставяне на консонантните фонеми по локални признаци

Противопоставяне на консонантните фонеми по модални признаци

Корелация по звучност-беззвучност

Корелация по твърдост-мекост

Фонема/й/

Дълги (удължени) и двойни съгласни

Дистрибуция и съчетаемост на съгласните фонеми

Дистрибуция на звучните и беззвучните съгласни фонеми

Дистрибуция на меките и твърдите съгласни фонеми

Дистрибуция на /й/

Алофони на съгласните фонеми

Позиционни варианти на съгласните фонеми в съчетание от съгласна и гласна

Позиционни варианти на съгласните фонеми в консонантни съчетания

Съчетания от съгласни в началото на думата

Съчетания от съгласни в средисловието

Съчетания от съгласни в краесловието

4. Сричка

Понятие за сричка

Учленителни и слухови особености на сричката

Видове срички

Структура на сричката в български език

Вътрешни сричкови граници. Сричкоделение

5. Ударение

Фонетична същност на ударението

Фонологична същност на ударението

Позиционна характеристика на българското ударение

Енклитики и проклитики. Акцентна дума

Думи с две ударения 

Второстепенно (допълнително) ударение

Двояко ударение

6. Интонация

Лингвистична функция на интонациятa

Компоненти на интонацията

Логическо ударение

Членение на речта. Синтагма

Основни мелодични контури

Мелодика за незавършеност

Мелодика за завършеност

Въпросителна мелодика

Въпросителна мелодика без въпросителни думи и частици

Въпросителна мелодика на изречения с въпросителна дума и въпросителни частици

Мелодика на еднородни части (изброяване)

Мелодика за заповед

Интонационно оформяне на емоционалната реч 

7. Редуване на фонеми

Алофонно и фонемно редуване

Звукови промени

Звукови закони

Типове фонемни редувания 

Фонетично обусловени редувания

Редуване на звучни и беззвучни съгласни

Междусловно редуване на звучни и беззвучни съгласни

Редуване на мека съгласна ~ твърда съгласна

Редуване ['а] ~ [е] (преглас на променливо я)

Редуване [а] ~ [е]

Редуване [о] ~ [е]

Редуване [ъ, е] ~ 

Редуване [ъ] ~

Редуване [е] ~

Редуване [ъ, е] ~ при словообразуването

Редуване [ър, ъл] ~ [ръ, лъ]

Редуване [й] ~ 

Редуване [с] ~

Исторически редувания

Редуване на гласни в корена

Редуване [к, г, х] ~ [ч, ж, ш]

Редуване [к, г, х] ~ [ц, з, с]

Редуване [с, з] ~ [ш, ж]

Редуване [ц ~ ч]

Редуване [ек, зг] ~ [шт, жд]

Редуване [т, д] ~ [шт, жд]

Редуване [ст~ шт]

Редуване [б, п, в, м] ~ [бл, пл, вл, мл]

Редуване [н] ~ 

Редуване [т, д] ~

8. Правоговор

Понятие за правоговор (ортоепия)

Правоговорни норми

Стилове на книжовното произношение 

Пълен и разговорен стил на книжовно произношение 

Причини за отклонения от книжовния правоговор 

Фонетични дублети

9. Писмено отбелязване на звуковете

Графика

Писмо, графика, правопис

Българската азбука

Съотношение между буква и фонема

Сричковият принцип в българската графика

Промени в българската азбука и графика

Правопис

Правопис и правоговор

Правописни принципи

Транскрипция

Транскрипция и транслитерация

Фонетична и фонематична транскрипция

Българската система за фонетично и фонематично записване

Библиография

Димитър Тилков, Тодор Бояджиев. Българска фонетика

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 388
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-3591-7
Creation date 2013
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset