Bulgarian government in Vardar Macedonia (19411944): A documentary collection (Archives are speaking №63)
Language: Bulgarian 

 

Table of contents

№1. Писмо от българския пълномощен министър в Белград Йордан Стратиев до Министерството на външните работи и изповеданията в София за събитията в Белград след навлизането на германските войски и очакванията за освобождение на Македония (Белград, 16 април 1941 г.)

№2. Поверителна заповед от началник щаба на войската ген. Никола х. Петков до командира на V армия ген. Никола Михов за настъпление на българските войски във Вардарска Македония (София, 18 април 1941 г.)

№3. Шифрована телеграма от българския пълномощен министър в Рим Димитър Караджов до Министерство на външните работи и изповеданията за настроенията сред българското и албанското население в Дебър и Охрид (Рим, 22 април 1941 г.)

№4. Шифрована телеграма от българския пълномощен министър в Рим Димитър Караджов до Министерство на външните работи и изповеданията за очакванията от срещата между външните министри на Германия и Италия във Виена относно демаркационната граница във Вардарска Македония (Рим, 22 април 1941 г.)

№5. Шифрована телеграма от българския пълномощен министър във Франция Никола Балабанов до Министерство на външните работи и изповеданията за издаване на български паспорти на югославски поданици, родени в Македония (Виши, 25 април 1941 г.)

№6. Заповед от скопския областен директор Антон Козаров за установяване на българската власт в областта (Скопие, 26 април 1941 г.)

№7. Заповед на скопския областен управител Антон Козаров за новите административни разпоредби на българската администрация в областта (Скопие, 26 април 1941 г.)

№8. Протокол №4 от заседание на Св. Синод за църковното разпределение на новоприсъединените земи (София, 29 април 1941 г.)

№9. Протокол №5 от заседание на Св. Синод за назначаване на помощници на временно управляващите новоприсъединените епархии; изготвяне на благодарствен меморандум до Германия и Италия за освободените от чужда власт български земи; утвърждаване на допълнителен бюджет на фонд „Общоцърковни нужди“ (София, 30 април 1941 г.)

№10. Писмо от журналиста Велко Спанчев до Акционния комитет в Скопие за албанските аспирации към Западна Македония и безпокойството на българското население в областта (Скопие, 6 май 1941 г.)

№11. Донесение от командира на V армия ген. Никола Михов до министъра на войната в София ген. Теодоси Даскалов за насилия над българското население в Западна Македония (Скопие, 9 май 1941 г.)

№12. Учредителен протокол за основаване на народно читалище в Скопие (Скопие, 26 май 1941 г.)

№13. Сведение от Централно управление на Дирекция на полицията, София до министъра на вътрешните работи и народното здраве Петър Габровски за промените в цялостния живот в Битолска и Скопска област след установяването на българска власт в тях (София, 31 май 1941 г.)

 №14. Протокол №6 от заседание на Св. Синод за изслушване доклади на митрополитите, управляващи новоприсъединените Скопско-Велешка и Охридско-Битолска епархия, за народностния дух и уредбата в тях (София, 12 юни 1941 г.)

№15. Протокол №8 от заседание на Св. Синод за изслушване доклада на Неврокопския митрополит Борис за народностния дух и уредбата на новоприсъединената Струмишко-Драмска епархия (София, 17 юни 1941 г.)

№16. Протокол №10 от заседание на Св. Синод за управлението на новоосвободените епархии, за статута и заплащането на енорийските свещеници (София, 20 юни 1941 г.)

№17. Поверително донесение от командира на 15 пехотен Ломски полк за настроенията и условията за живот в Битолска, Ресенска и Охридска околии (Б.м., 26 юни 1941 г.)

№18. Заповед на министъра на външните работи и изповеданията Иван Попов за назначаване на комисия, която да проучи и даде мнение за уреждане на църковните работи в новоосвободените земи в Македония и Тракия (София, 28 юни 1941 г.)

№19. Окръжно писмо от Министерството на народното просвещение до директорите на гимназии за записването на ученици от новоосвободените земи в български училища (София, 5 юли 1941 г.)

№20. Удостоверение за българска принадлежност и семейно положение, издадено от Градска община — Скопие на военнопленника Трифун Цветков (Скопие, 14 юли 1941 г.)

№21. Удостоверение за българска принадлежност и семейно положение, издадено от Градска община  Скопие на военнопленника Ангелко Василев (Скопие, 14 юли 1941 г.)

№22. Писмо от българския пълномощен министър в Берлин Петър Драганов до министъра на външните работи и изповеданията Иван Попов относно възможността за ревизия на споразумението от Виена, определило демаркационната линия между България и Италия в Западна Македония (Берлин, 14 юли 1941 г.)

№23. Писмо от комисия за уреждане на църковните работи в новоосвободените земи в Македония и Тракия до министъра на външните работи и изповеданията Иван Попов за решенията на Св. Синод (София, 17 юли 1941 г.)

№24. Писмо от наместник-председателя на Св. Синод Видинския митрополит Неофит до министъра на външните работи и изповеданията Иван Попов с молба да се застъпи за внасяне на законопроект за уреждане статута на заварените свещеници в освободените земи (София, 21 юли 1941 г.)

№25. Шифрована телеграма от българския пълномощен министър в Рим Денко Караджов до Министерство на външните работи и изповеданията в София за разговора му с Бенито Мусолини относно границата между Италия и България в Западна Македония (Рим, 21 юли 1941 г.)

№26. Рапорт на българския посланик в Загреб Йордан Мечкаров до министъра на външните работи и изповеданията Иван Попов за мнението на Иван Михайлов относно ситуацията във Вардарска Македония (Загреб, 25 юли 1941 г.)

№27. Шифрована телеграма от българския пълномощен министър в Москва Иван Стаменов до Министерство на външните работи и изповеданията относно влошените заради Западна Македония българо-италиански отношения (Москва, 8 август 1941 г.)

№28. Шифрована телеграма от българския пълномощен министър в Москва Иван Стаменов до Министерство на външните работи и изповеданията за проведен митинг, на който Димитър Влахов призовава македонците на борба срещу германския фашизъм (Москва, 11 август 1941 г.)

№29. Писмо от Министерство на търговията, промишлеността и труда до директорите на гимназиите и гимназиалните клонове за отлагане откриването на механо-техническо училище в Скопие и информация за учебните програми в търговските гимназии в Скопие и Битоля (София, 19 август 1941 г.)

№30. Писмо от Георги Димитров до Антон Иванов с инструкции за активизиране на комунистическото движение във Вардарска Македония, за сътрудничество между Българската и Югославската компартии, за застъпване на правото за самоопределение и др. (Москва, 23 август 1941 г.)

№31. Поверително писмо до от скопския областен директор Антон Козаров до началниците на областните служби, околийските управители, градските и селските кметове с инструкции за издигане престижа на държавната власт в Македония (Скопие, 27 август 1941 г.)

№32. Информация от директора на Дупнишката смесена гимназия до министъра на народното просвещение Богдан Филов за проведените зрелостни изпити през августовската сесия на учебната 1940/1941 г. във 11 мъжка гимназия в Скопие (Дупница, 9 септември 1941 г.)

№33. Заповед на министър-председателя и министър на народното просвещение Богдан Филов за одобряване решението на Академичния съвет на Софийския университет за приемане собствеността на Хидробиологичната станция в Охрид (София, 24 септември 1941 г.)

№34. Писмо от ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Стефан Ангелов до Министерство на народното просвещение с молба да се прехвърли собствеността на Хидробиологичната станция в Охрид на Университета и да бъде командирован специалист за нейното приемане (София, 27 септември 1941 г.)

№35. Писмо от главния секретар на Министерство на народното просвещение Борис Йоцов до Министерство на земеделието и държавните имоти с молба собствеността на Хидробиологичната станция в Охрид да бъде прехвърлена на Софийския университет (София, 8 октомври 1941 г.)

№36. Поверителен анонимен доклад до полицията с анализ и оценки за ситуацията в новоосвободените български области Македония и Беломорска Тракия (Б. м., след 19 октомври 1941 г.)

№37. Окръжно от битолския областен училищен инспектор Коста Църнушанов до околийските училищни инспектори, директорите на прогимназиите и главните учители в Битолска област за отговорността на учителите и организирането на учебния процес (Битоля, 25 октомври 1941 г.)

№38. Уведомително писмо от архимандрит Стефан - председател на Всебългарския съюз „Отец Паисий“, клон Скопие, до Димитър Гюзелев с предложение да изнесе сказки в новосъздадения Народен университет (Скопие, 27 октомври 1941 г.)

№39. Позив на Комунистическата партия на Македония, разпространен в Скопие (А. м., [октомври-ноември 1941 г.])

№40. Писмо от полк. Каров, инспектор на пехотата, до началника на Пехотната школа в Търново с поверителни напътствия за промяна на отношението към младите войници от Македония (София, 26 ноември 1941 г.)

№41. Изложение от областния полицейски началник в Скопие Стефан Симеонов за прояви на комунистическото движение в града (Скопие, 29 ноември 1941 г.)

№42. Сведение от служба „Държавна сигурност“ в Скопие до Дирекция на полицията в София за предприетите действия по залавяне на нелегални дейци и откриване на взривни материали (Скопие, 2 декември 1941 г.)

№43. Доклад на областния полицейски началник в Скопие до Дирекция на полицията в София с данни за уредбата на полицейските структури по райони, броя на служителите, техническото оборудване, националната принадлежност на жителите, криминалните прояви и цялостната дейност на полицейски служби в областта за периода 23 април - 31 декември 1941 г. (Скопие, 13 януари 1942 г.)

№44. Поверителна информация на областния полицейски началник в Битоля до директора на полицията в София за организационни, политически, обществени и др. прояви, за противодействие срещу чуждестранни пропаганди и разузнавания в областта за периода май  декември 1941 г. (Битоля, 8 март 1942 г.)

№45. Поверителен рапорт от Сребрен Поппетров, обществено-политически деец и участник в македонското освободително движение, до министър- председателя и министър на външните работи и изповеданията Богдан Филов за страданията и ограниченията на българското население в Западна Македония, наложени от албанските власти, толерирани от Италия (София, 22 май 1942 г.)

№46. Писмо от ректора на Софийския университет Стефан Ангелов до министъра на народното просвещение Борис Йоцов с предложение за по-ефективно управление на Хидробиологична станция в Охрид (София, 19 юни 1942 г.)

№47. Протокол от среща на дейци в дома на инж. Димитър Чкатров в Скопие, на която е обсъдена ситуацията в Македония след присъединяването й към България (Скопие, 45 юли 1942 г.)

№48. Писмо от председателя на Македонския научен институт Никола Стоянов до главния инспектор на националната пропаганда в Скопие Никола Коларов с молба за съдействие при посещението на членове на Института във Вардарска Македония (София, 1 септември 1942 г.)

№49. Поверително писмо от министъра на народното просвещение Борис Йоцов до министър-председателя и министър на външните работи и изповеданията Богдан Филов за издействане от албанските и италианските власти разрешение за свободно преминаване през границата на български младежи от Западна Македония в освободената част на областта, за да учат в български гимназии (София, 7 септември 1942 г.)

№50. Изложение от проф. Никола Стоянов за посещението на членове на Македонския научен институт в Скопие, Битоля, Охрид, Прилеп, Крушово, Велес и Щип от 9 до 18 септември 1942 г. (София, [септември-октомври] 1942 г.)

№51. Изложение от Управителния съвет на македонските братства до министър-председателя Богдан Филов и министъра на войната ген. Никола Савов за слабостите на българското управление в Македония и препоръчани мерки за преодоляването им (София, 22 септември 1942 г.)
№52. Поверително донесение от областния училищен инспектор в Битоля Коста Църнушанов до министъра на народното просвещение Борис Йоцов за албански насилия над българското население в Реканско и Охридско (Битоля, 10 октомври 1942 г.)

№53. Поверителен доклад от скопския областен полицейски началник Стефан Симеонов до Дирекцията на полицията, отдел Държавна сигурност  София, за прояви на дейци от ВМРО в града и областта през м. септември 1942 г. (Скопие, 12 октомври 1942 г.)

№54. Поверителен доклад от битолския областен полицейски началник до директора на полицията, отдел Държавна сигурност  София, за нападения и убийство на горски стражар в Битолско (Битоля, 22 октомври 1942 г.)

№55. Донесение от битолския областен началник на служба „Държавна сигурност“ до началника на Дирекция на полицията, Държавна сигурност  София, за саботажи, убийства и нападения, извършени от членове на комунистически формирования в областта от септември 1941 до октомври 1942 г. (Битоля, [октомвриноември] 1942 г.)

№56. Доклад от скопския областен полицейски началник Стефан Симеонов до Дирекция на полицията, отдел Държавна сигурност, отделение „Б“  София, за прояви на дейци на ВМРО през м. октомври 1942 г. (Скопие, 3 ноември 1942 г.)

№57. Доклад на скопския областен училищен инспектор В. Савов до министъра на народното просвещение Борис Йоцов и дирекцията на основното образование в София за състоянието на учебното дело през периода ноември  декември 1942 г. в Скопска учебна област (Скопие, 17 декември 1942 г.)

№58. Из отчет на Учебния комитет за дейността на Министерство на народното просвещение през 1940/1941 учебна година с допълнение до 31 декември 1941 г. (София, 1942 г.)

№59. Изложение за просветно-културната дейност на Министерство на народното просвещение в Македония и другите новоосвободени земи (София, [януари 1943 г.])

№60. Поверително донесение от скопския областен полицейски началник Асен Богданов до Дирекция на полицията, отдел Държавна сигурност, отделение „Б“  София за прояви на членове и симпатизанти на ВМРО в областта (Скопие, 28 януари 1943 г.)

№61. Доклад от български офицер за свръзка при италианското главно командване в Албания кап. Дудрев до Министерство на войната и Министерство на външните работи и изповеданията за насилията над българското население под албанска власт (Тирана, 5 февруари 1943 г.)

№62. Поверителен доклад от битолския областен полицейски началник Ст. Шишков до Дирекция на полицията, Държавна сигурност  София, за антидържавни политическите прояви на комунистически привърженици и противодействието на полицията в Битолска област през 1942 г. (Битоля, 6 февруари 1943 г.)

№63. Доклад от Георги Веселинов  помощник-началник на Отделението за средно и виеше образование, до министъра на народното просвещение Борис Йоцов за настаняване и обзавеждане на Скопския държавен университет (София, 3 април 1943 г.)

№64. Протокол от среща в Скопие на общественици и бивши дейци на ВМРО по повод годишнина от смъртта на Гоце Делчев, на която е обсъдено управлението във Вардарска Македония (Скопие, 12 май 1943 г.)

№65. Докладна записка от Георги Веселинов, помощник-началник на Отделението за средно и висше образование в Министерството на народното просвещение до Богдан Филов, министър на външните работи и вероизповеданията, за откриване на Скопския държавен университет (София, 3 август 1943 г.)

№66. Спомени на проф. Никола Стоянов за откриването на Скопския университет на 19 декември 1943 г. (София, 1961 г.)

№67. Указания от Министерство на войната до началник щаба на V армия в Скопие за съдействие на водената от проф. Иван Батаклиев група при изпълнение на специална задача (София, 3 септември 1943 г.)

№68. Донесение на командира на V армия ген. Васил Бойдев до министъра на войната ген. Руси Русев за ситуацията в Западна Македония (Скопие, 29 септември 1943 г.)

№69. Донесение на командира на V армия ген. Васил Бойдев до министъра на войната ген. Руси Русев за променените условия в Западна Македония след капитулацията на Италия (Скопие, 29 септември 1943 г.)

№70. Доклад от проф. Иван Батаклиев до Щаба на войската за резултатите от научна експедиция, изследвала географията, геологията, етнодемографията, стопанството, поминъка, народностния дух в Средна Македония (София, 3 октомври 1943 г.)

№71. Доклад от свещеник Ф. Филков до управляващия Скопско-Велешката епархия митрополит Софроний за събитията в епархията от 12 до 22 октомври 1943 г. (Скопие, 22 октомври 1943 г.)

№72. Доклад от министър-председателя и министър на финансите Добри Божилов до председателя на Министерския съвет с искане за отпускане помощи за българи-бежанци от Битолска и Скопска области (София, 28 октомври 1943 г.)

№73. Писмо от Атанас Илиев, ректор на Държавния университет в Скопие „Цар Борис III  Обединител“, до Борис Йоцов, министър на народното просвещение, с молба за разрешаване на битови и учебно-организационни въпроси (Скопие, 13 ноември 1943 г.)

№74. Донесение на командира на V армия ген. Васил Бойдев до министъра на войната ген. Руси Русев за нападения над българското население в Кичевско и Стружко (Скопие, 29 ноември 1943 г.)

№75. Изложение от Дебърското благотворително братство до управляващите в София за албански изстъпления над българското население, включително и убийства в Западна Македония (София, 22 декември 1943 г.)

№76. Поверително писмо от Търновския митрополит Софроний, управляващ Скопско-Велешката епархия, до областния директор Тома Петров в Скопие за натиска от албански формирования и италиански власти срещу българското църковно дело в Западна Македония (Скопие, 24 декември 1943 г.)

№77. Изложение от д-р Иван Строгов до княз Кирил с настояване за изтегляне на българските войски и администрацията от Вардарска Македония и обособяването й в независима държавно-политическа единица (София, 18 февруари 1944 г.)

№78. Меморандум на Албанското министерство на външните работи до Българското генерално консулство в Тирана за отмяна на ограничителните мерки, предприети срещу семейства на емигрирали албанци от Преспанско (Тирана, 6 юли 1944 г.)

№79. Позив от германското командване до населението в Македония за подкрепа срещу настъпващите съветски войски (Б.м, [септември] 1944 г.)

№80. Позив от Александър Цанков до българските войници, офицери и мирното население да окажат съпротива на настъпващите съветски войски на българска територия (Б.м., [септември 1944 г.])

№81. Позив от командването на българските войски до българското население в Македония за отказване подкрепа за партизанското движение (Б.м., б.д.)

№82. Позив от германското комендантство в Македония за преустановяване на въоръжената съпротива в Западна Македония (Б.д., б.м.)

№83. Позив до македонски българи с призив за напускане на партизанските формирования (Б.м., б.д.)

№84. Сведение от Щаба на войската за прокараните телефонни линии от българската държава в Беломорието, Македония, Западните покрайнини и Моравско през 19411944 г. (София, 6 ноември 1944 г.)

№85. Сведения от директора на горите и лова В. Серафимов за изразходваните кредити в Беломорието, Македония и Западните покрайнини от 1941 до 1944 г. (София, 14 ноември 1944 г.)

№86. Сведение на Св. Синод до Министерство на финансите за средствата по администриране на присъединените епархии към българската държава за периода 1 август 1941  30 септември 1944 г. (София, 16 декември 1944 г.)

№87. Показания, дадени от Глигор Хаджикимов в Отделението за защита на народа на Македония, за дейността му през Втората световна война (Скопие, 23 декември 1944 г.)

№88. Показания от разпит на Димитър Гюзелев в Отделението за защита на народа на Македония за цялостната му дейност от 1922 до 1944 г. (Скопие, януари 1945 г.)

№89. Изложение с данни за дислокация и численост, за заповеди и решения за заемане на Вардарска Македония от български военни части (1941) и за оттеглянето им от областта (1944) (Б .м ., [януаримарт 1945])

№90. Показания на Спиро Китинчев пред органите на Отделението за защита на народа на Македония за дейността му като политически деец и кмет на Скопие (Скопие, 9 април 1945 г.)

№91. Писмо от Ив. Данчев  началник на канцеларията на Комисарството по изпълнение Съглашението за примирие при Министерство на външните работи и изповеданията, до Св. Синод за събиране на сведения за изразходените средства, изоставеното или добитото имущество в евакуираните от българските власти земи в Гърция и Югославия (София, 10 април 1945 г.)

№92. Писмо от Иван Данчев - началник на канцеларията в Комисарството по изпълнение на Съглашението за примирие при Министерство на външните работи до Св. Синод за уточняване на количеството изоставено българско имущество в Югославия и Гърция, принадлежащо на Българската църква (София, 13 април 1945 г.)

№93. Сведение от главния секретар на Св. Синод до Министерство на финансите, Дирекция на държавния бюджет и отчетност, за сумите, изразходвани за администриране на църковните епархии в присъединените през 1941 г. от България земи в Македония, Беломорието и Западните покрайнини (София, 9 май 1945 г.)

№94. Поверителен доклад от директора на гражданската мобилизация Антонов до министъра на външните работи и изповедания Петко Стайнов за стопанската политика на българското правителство във Вардарска Македония и Западните покрайнини през Втората световна война (София, 31 май 1945 г.)

№95. Сведение от Св. Синод до Министерство на външните работи и изповеданията и Комисарството по изпълнение на Съглашението 4 за примирие за бюджетни разходи в Македония през 19411944 г. (София, 20 юли 1945 г.)

№96. Сведения от Св. Синод на Българската църква до Министерство на външните работи и изповеданията и Комисарството по изпълнение на примирието за изоставеното българско държавно имущество и изразходваните средства за извършване на дейности от българските власти в югославски територии по време на Втората световна война (София, 20 юли 1945 г.)

№97. Изложение, съставено от тринадесетчленна комисия, под председателството на о.з. ген. Васил Бойдев, за материалните щети и човешките жертви във Вардарска Македония и Южно Моравско през Втората световна война (София, [1945])

Именен показалец

Географски показалец

Българското управление във Вардарска Македония (1941–1944)

Details
Publisher Archives State Agency
Language Bulgarian
Pages 512
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-9800-91-3
Creation date 2012
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset