Bulgarian National Church Movement 18561870
Language: Bulgarian

 

Table of contents

1. Въведение

1.1. Тематичен център и хронологически рамки на изследването 

1.2. Извороведски бележки

1.3. Историописни предпоставки на изследването

1.4. Изследователски подходи

1.5. Терминологични и фактографски уточнения

1.6. Бележки по оформлението на научния апарат и по цитирането на възрожденски източници

Първа глава. Общобългарската идея за възстановяване на църковната самостоятелност (април 1856 — март 1860)

2. Новата програма за църковен суверенитет (април 1856 — октомври 1858)

2.1. Прокламиране на новата национална програма за църковен суверенитет

2.2. Активизиране на антипатриаршеската пропаганда 

2.3. Регионални антипатриаршески инициативи

2.4. Българските църковнонационални прояви в контекста на междудържавните отношения 

2.5. Първи знаци за необратимостта на българското църковнонародно обособяване

3. Решително дистанциране от патриаршеските структури (октомври 1858  март 1860)

3.1. Патриаршеският събор и българският църковен въпрос 

3.2. Българските епархии срещу патриаршеските архиереи 

3.3. Униатската „алтернатива“ 

Втора глава. Българският Великден (март 1860  април 1861)

4. Разривът

4.1. Великденската акция на цариградските българи

4.2. „Първа вълна“ на скъсване с патриаршеските структури (април  юни 1860)

4.3. Международен отглас на българските събития 

4.4. Анкетната обиколка на великия везир Мехмед Къбразлъ паша и българският църковен въпрос

4.5. „Втора вълна“ на скъсване с патриаршеските структури (юни  октомври 1860) 

4.6. Есента на прекършените надежди 

5. Унията, протестантите, прозелитизмът

5.1. Унията

5.2. Протестантите

5.3. Прозелитизмът 

6. От взаимно непризнаване към взаимни анатеми

6.1. Патриаршеският събор от февруари 1861 г.

6.2. Българското „афоризмо“

6.3. Принудително изпращане на духовните лидери на заточение

Трета глава. Невъзможният компромис (април 1861 — септември 1863)

7. „Негласният парламент“

7.1. Представителите и техните правомощия 

7.2. Меморандумът за пълна църковнонародна самостоятелност 

7.3. „Осемте точки“

7.4. Краят на трудната мисия

8. В очакване на правителственото становище

8.1. Руският натиск

8.2. „Нашата работа си почива“: Църковнонационални инициативи на цариградските българи от септември до декември 1861 г. 

8.3. „Досега опасности, отсега нататък  страхове“: Църковно-национални инициативи на цариградските българи от първата половина на 1862 г.

9. Смесената комисия

9.1. Първа фаза в работата на смесената комисия 

9.2. Втора фаза в работата на смесената комисия 

9.3. Падането на патриарх Йоаким II

10. Непоколебимото „ще постоянстваме“ на епархиитесрещу категоричното „non possumus“ на Патриаршията 

10.1. Търновска и Пловдивска епархии

10.2. Другите непокорни епархии

10.3. Зони на относително стабилна патриаршеска власт

10.4. Емиграцията и църковното движение 

10.5. Укрепване на българските самоуправленски институции

11. Униатите, протестантите, Великите сили

11.1. Унията в отстъпление 

11.2. Протестантска дейност и пропаганда

11.3. Великите сили и българският църковен въпрос 

Четвърта глава. Фактическият разрив (септември 1863  февруари 1867)

12. „Вопросът узря“: Между диалога и разрива

12.1. Българските събития от края на 1863 и началото на 1864 г.

12.2. Патриаршеският събор по българския църковен въпрос от 1864 г.

12.3. „Разрешението на Въпроса ще се забави“ (октомври 1864  юли 1865)

12.4. Отново в клопката на безплодните преговори (юли 1865  март 1867)

13. Бунтът на епархиите

13.1. Търновска и Пловдивска епархии 

13.2. Други епархии, отхвърлили патриаршеската власт

13.3. Активизиране на антипатриаршеските действия в останалите епархии 

13.4. Ангажираност на емиграцията с църковното движение 

13.5. Между църковните безредици и новия йерархически ред

14. Външните фактори

14.1. Българоуниатската общност и католицизмът

14.2. Протестантският прозелитизъм 

14.3. Българските църковнонационални инициативи в контекста на Източния въпрос

Пета глава. Конструиране на църковнонационалната самостоятелност (март 1867  март 1870)

15. „Да станем самите себе си“: продуктивният максимализъм (март 1867  септември 1868)

15.1. Проектът на патриарх Григорий VI за разрешаванена църковния въпрос и българското прошение от август 1867 г. 

15.2. „Да опитаме и друг начин за решение на Въпроса“ (август 1867  март 1868)

15. 3. Високата порта проявява по-висока активност (март  септември 1868)

16. „Ще видим скоро решен наший черковен въпрос“: последни преговори с Патриаршията и с Високата порта (октомври 1868  февруари 1870)

16.1. Двата правителствени проекта за решаване на Въпроса

16.2. Българо-патриаршеският дебат от края на 1868 и началото на 1869 г.

16.3 Последна българо-гръцка комисия по църковния въпрос (януари  юни 1869)

16.4. „Въпросът е в последната си фаза“ (юли 1869  февруари 1870)

17. „Да пресечем съвсем пътя, който води към Патриаршията“: подготовка на епархиите за пълна църковна самостоятелност

17.1. Търновска, Русенска и Пловдивска епархии

17.2. Другите непокорни епархии 

17.3. „Гръцките музи отлетяха на Олимп,за да се оплакват на Зевса за своята погибел“: разширяване географията на антипатриаршеския бунт

17.4. Църковнонародни инициативи на българите извън пределите на Османската империя

18. Междуконфесионални и международни и измерения на българския църковен въпрос 18671870

18.1. Унията  „едно движение, което скоро ще направи фиаско“

18.2. „Нуждай ли се орелът от помощ от едно малко птиче?“: Евангелистката пропаганда и българите 

18.3. „Генералинът е много безспокоен“: Международен контекст на българския църковен въпрос 

19. Magna charta libertatum: Ферманът за учредяване на Екзархията и неговият отглас в българското общество

19.1. Прокламиране и характер на Фермана от 27 февруари 1870

19.2. „И тъй се свърши триумфът“: Българският отглас на Фермана от 27 февруари 1870

20. Заключение

20.1. Въпросът 

20.2. Градивни сетнини

20.3. Проблематични резултати 

20.4. Изследователски перспективи

20.5. „О, сенки величави!“: Църковното движение и българската национална митология

21. Приложение

22. Източници и литература

22.1. Архивни източници

22.2. Възрожденска периодика

22.3. Предосвобожденски книги и брошури

22.4. Публикувани източници

22.5. Обзорни съчинения, изследвания, научни сборници 

22.6. Енциклопедии, справочни издания, Интернет източници 

23. Съкращения

Българското църковнонационално движение 1856–1870 г.

Details
Publisher Za bukvite
Language Bulgarian
Pages 1128
Illustrations -
Binding hardback
ISBN 978-954-8887-77-9
Creation date 2010
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset