Balkan Linguistics: Main Problems of the Balkan Linguistic Union (2nd ed.)
Author: Petya Asenova. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Основни проблеми в развоя на балканското езикознание

Периодизация на балканското езикознание

1. Подготвителен период на балканското езикознание

2. Обособяване на балканското езикознание като самостоятелна езиковедска дисциплина

3. Съвременен период на балканското езикознание

Проблемът за езиците, образуващи БЕС

За основните задачи на балканското езикознание в съвременния период

Съвременни обощаващи трудове по балканско езикознание

Фонологична система

1. Вокализъм

2. Характерни явления при вокалите

3. Консонантизъм

4. Сходни явления при консонантите

5. Акцентно-интонационни сходства

6. Общи изводи за фонологичната система на БЕС

Лексикална система

1. Общобалканска лексика

2. Общност във фразеологията

3. Междуезикова изосемия

4. Словообразуване

4.1. Словообразувателни елементи с всеобщо разпространение

4.2. Словообразувателни елементи с по-ограничен обхват на разпространение

4.3. Сходни словообразувателни модели

Морфосинтаксис

Основни балканизми в именната система

1. Тенденция към аналитизъм

2. Изосинтагматични конструкции с предлози

3.  Удвояване на допълнението

4. Аналитични степени за сравнение

5. Задпоставен определителен член

Основни балканизми в глаголната система

Заместване на инфинитива по идентичен начин

1. Ограничаване на употребата на инфинитива

2. Конструкции, заместващи инфинитива

3. Въвежане на подчинени изречения

3.1. Подчинени допълнитени изречения

3.2. Подчинени определитени изречения

3.3. Подчинени предикативни изречения

3.4. Подчинени подложни изречения

3.5. Подчинени обстоятелствени изречения

4. Образуване на сложни съюзи

5. Балканското в южнославянския съюз да

6. Модално-подчинителният съюз „да“ в независими (главни) изречения

7. Как се обяснява заместването на инфинитива

Образуване на формите за бъдещо време

Балканският тип условно наклонение

Съотношението между простите и сложните претерити

1. Настъплението на перфекта

2. Смислово-функционалното противопоставяне на аориста и перфекта в езиците от БЕС

3. Смислово-функционално противопоставяне между аориста и префекта в два от езиците на БЕС

4. Съотношението между аориста и перфекта в румънския

5. Транспозиции на простите и сложните претерити в балканските езици

6. Аспекти на преобладаването на простите претерити пред сложните в балканските езици

7. Ареалът на преобладаване на простите претерити над сложните в балканските езици

8. Заключение

Към синтаксиса на БЕС

Словоред на клитиките

Повторителни конструкции

1. Повторителни конструкции с граматична стойност

2.  Повторителни конструкции със стилистична стойност

3. Повторителни конструкции с пейоративна функция

4. Едно възможно тълкуване на повторителните конструкции

За статуса на балканизмите в структурата на БЕС

Балканское языкознание. Основные проблемы балканского языкого союза. Резюме

Linguistique balkanique. Problemes fondamentaux de l'union linguistique balkanique. Résumé

Balkanisms. Summary

Преметен показалец

Цитирана литература

Съкращения

Балканско езикознание. Основни проблеми на Балканския езиков съюз

 

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian
Pages 376
Illustrations
Binding paperback
ISBN 954-775-086-0
Creation date 2002
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset