Bertrand Russell. A History of Western Philosophy. Volume 1: Ancient Philosophy
Translation from English into Bulgarian by Luchevar Zhivin

 

Table of contents

Предговор

Въведение

I. Предсократците

1. Възникването на гръцката цивилизация

2. Милетската школа

3. Питагор

4. Хераклит

5. Парменид

6. Емпедокъл

7. Атина в културно отношение

8. Анаксагор

9. Атомистите

10. Протагор

II. Сократ, Платон и Аристотел

1. Сократ

2. Влиянието на Спарта

3. Първоизточници на платоновите възгледи

4. Платоновата утопия

5. Теорията за идеите

6. Платоновата теория за безсмъртието

7. Платоновата космогония

8. Знание и усещане у Платон

9. Аристотеловата метафизика

10. Аристотеловата етика

11. Аристотеловата „Политика“

12. Аристотеловата Логика

13. Аристотеловата Физика

14. Древногръцка математика и астрономия

III. Античната философия след Аристотел

1. Елинският свят

2. Киници и скептици

3. Епикурейците

4. Стоицизъм

5. Римската империя в културно отношение

6. Плотин

Именен показалец

История на западната философия. Том I. Антична философия

Details
Publisher Sky Print
Language Bulgarian
Pages 438
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-390-132-6
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset