Stephanos Archaeologicos ad 80 annum professoris Ludmili Getov. Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis (SAUS). Supplementum VI (2018). Language: Bulgarian and English with summaries in English, German and Bulgarian.

 

Table of contents

В. Николов. Неолитизацията на Тракия
V. Nikolov. The Neolithization of Thrace (summary)

К. Лещаков. За абсолютната хронология на ранния Татул
K. Leshtakov. On the absolute chronology of earlier Tatul (summary)

С. Александров. Култура Коцофени в област Монтана
S. Alexandrov. Coţofeni culture in Montana region (Northwestern Bulgaria) (summary)

П. Минков. Раннобронзов керамичен аскос от Езерово, Варненско
P. Minkov. Early Bronze Age askos from Ezerovo, Varna region (summary)

Л. Лещаков. Находката от Побит камък като извор за някои древни металургични практики
L. Leshatkov. The hoart from Pobit kamak as a source of knowledge about some metallurgical practices (summary)

P. Ilieva. Between Thrace and the Aegean: Notes on some aspects of the archaeology of Aegean Thrace in the late LBA and the EIA

К. Панайотова, A. Баралис. Некропол на Аполония в местността Месарите, Созопол
K. Panayotova, A. Baralis. The necropolis of Apollonia in Mesarite locality, Sozopol (summary)

М. Дамянов. Светилището на Деметра в Аполония в черноморски контекст
M. Damyanov. The sanctuary of Demeter in Apollonia in Black Sea context (summary)

S. Vasileva. An unknown work of the Painter of Athens 12592

Ю. Цветкова. Дълголетникът Терес
J. Tzvetkova. Teres, the lon-liver (summary)

C. Tzochev. The transition from “early” to “late” Thasian ceramic stamps reconsidered

K. Madzharov, T. Stoyanov. New evidence on the chronology of the so-called Zenon B group amphorae of Knidos

Д. Стоянова. Гробни легла с декорация тип с в Тракия
D. Stoyanova. Funerary couches with Type C decoration in Thrace (summary)

К. Рабаджиев. Статуята в Тракийския свят. Размисли за отсъствието й
K. Rabadjiev. The statue in Thracian World: Speculations about its absence (summary)

P. Dеlev. Did a Late Odrysian Kingdom ever exist?

В. Ханджийска. Съдове с релефна йонийска кима от Кабиле
V. Handzhiyska. Vases with egg-and-dart relief decoration from Kabyle (summary)

Б. Русева. За една интересна лагидска тетрадрахма на Птолемей Филаделф, контрамаркирана с най-ранния щемпел на Бизантион
B. Ruseva. On an interesting tetradrachm of Ptolemy Philadelphos countermarked with the earliest stamp of Byzantion (summary)

Д. Драганов. Монетарницата на Второто скитско царство в Добруджа
D. Draganov. The mint of the Second Scythian Kingdom in Dobrudzha (summary)

А. Божкова, П. Кияшкина и кол. Късната елинистическа епоха в Месамбрия Понтика и нейната околност
A. Bozkova, P. Kiyashkiva et al. The Late Hellenistic period in Mesambria Pontica and its vicinity (summary)

I. Boyanov. Vexillatio of Legio I Italica in Oescus

Д. Ботева. Августа Траяна: поредното връщане към началата
D. Boteva. Augusta Traiana: Yet another glimpse beck to the beginnings (summary)

M. Raycheva. Thrace and the obliteration of Roman emperors

Б. Драганов. Епиграфски паметници, свързани с култа към Хермес-Меркурий в провинции Долна Мизия и Тракия
B. Draganov. Epigraphic monuments related to the cult of Hermes-Mercury in the Roman provinces of Moesia Inferior and Thrace (summary)

И. Вълчев. Светилищата в Кабиле през римската епоха
I. Valchev. The sanctuaries in Kabyle during the Roman period (summary)

И. Лозанов. Нови щрихи към религиозния живот в Кабиле през Римската императорска епоха
I. Lozanov. New evidence on the religious life in Kabyle during the Principate (summary)

Р. Миков, Т. Джанфезова, С. Бакърджиев. Нови археологически проучвания в южния некропол на Кабиле
R. Mikov, T. Dzhanfezova, S. Bakadzhiev. New archaeological investigations in the Southern necropolis of Kabyle (summary)

А. Станев. Варварско присъствие на територията на АР „Кабиле“ през ІVVІ век
A. Stanev. Barbarian presence of the area of Kabyle Archaeological Reserve in fourth
sixth centuries (summary)

В. Кацарова, Х. Попов, Н. Тонков. Между Августа Траяна, Туида и Кабиле. Село от Римската епоха в землището на с. Скобелево, община Сливен
V. Katsarova, H. Popov, N. Tonkov. Between Augusta Traiana, Thuidai and Kabyle: A village from the Roman period in the territory of Skobelevo, Sliveb municipality (summary)

К. Христов. Куполните покрития на толосите от Мишкова нива и Прòпада в контекста на гръко-римската архитектура
K. Hristov. The domed constructions of Mishkova niva and Propada tholos tombs in the context of Greek and Roman architecture (summary)

М. Георгиева. Каменни урни от Римската епоха от територията на България
M. Georgieva. Stone urns from the Roman period from the territory of Bulgaria (summary)

А. Милчева. Колекция от антични геми в историческия музей на гр. Лом
A. Milcheva. Sammlung von Gemmen in Historischen Museum der Stadt Lom (summary)

М. Колева. Към въпроса за рецепцията на копирането на скулптурата
M. Koleva. On the subject of the reception of replication of sculpture (summary)

Р. Милчева. Едно скулптурно ателие в античния град при Сандански
R. Milcheva. Eine Skulpturwerkstatt in der antiken Stadt bei Sandanski (summary)

З. Димитров. Варианти на коринтския ордер от източния регион на Долна Мизия
Z. Dimitrov. Variations of the Corinthian order in the Eastern region of the Roman province of Lower Moesia (summary)

И. Кацарова, Д. Барфончовска. Западната порта на Сердика — археологическо проучване и възможности за експониране
I. Katsarova, D. Barfonchovska. The Western Gate of Serdica: Archaeological investigations and possibilities of display (summary)

Г. Кабакчиева. Преториум и резиденция — големият архитектурен ансамбъл с мозайката „Ахейци“ в Улпия Ескус. Проучване след разкопките през 2013—2014 г.
G. Kabakchieva. Praetorium and residence. The architectural complex with the mosaic Achaeans in Ulpia Oescus: Analysis after the excavations in 2013
1014 (summary)

Е. Пенчева. Нови наблюдения върху укреплението в местността Големо градище в землището на с. Кладница, община Перник
E. Pencheva. New observations on a fortress in Golemo gradishte locality near the village of Kladnitsa, Pernik municipality (summary)

В. Пенчев. Част от колективна находка с медни монети на римския император Констанций II от фонда на НИМ — София
V. Penchev. Part of a hoard of copper coins issued during the reign of the Roman Emperor Constantius II kept in the collection of the National History Museum 
 Sofia (summary)

М. Минкова. Колективни монетни находки от IV в. от територията на Августа Траяна / Берое
M. Minkova. Coin hoards from the 4th century found in the territory of Augusta Traiana / Beroe (summary)

Д. Аладжова. Търговски печати от Сердика
D. Aladzhova. Commercial lead seals from Serdica (summary)

L. Vagalinski. A rare type of Early Byzantine eagle-head buckles

Ж. Аладжов. Забавленията във Велики Преслав по археологически данни
Z. Aladzhov. Archaeological data about entertainment in Veliki Preslav (summary)

List of authors

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English with summaries in English, German and Bulgarian
Pages 524
Illustrations b/w and color figures, maps
Binding hardback
Creation date 2018
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset