Table of contents
 
Встъпителни думи

1. Старобългарската литература (същност, характер, специфични особености)

1.1. Характер на старобългарската литература. Старобългарската литература и християнството. Старобългарската книжовност и византийската литература

1.2. Особености на старобългарската литература

1.3. Жанрови структури в старобългарската литература

2. Възникване и развой на старобългарската литература през IХ и Х век

2.1. Кирило-Методиевото дело

2.2. Политика, центрове и грамотност в България

2.3. Ранната преводна и оригинална българска литература: жанров и тематичен обхват

2.4. Писатели и книжовни дейци до 20-те г. на Х век

2.5. Литературата от 927 г. до края на Първото българско царство

2.6. Макрожанрови състави в литературата на Първото българско царство

2.7. Славянски култове на Първото българско царство

2.8. Връзки на старобългарската литература с книжовните традиции в други славянски земи

3. Българската литература през ХIХII век

3.1. Общи тенденции

3.2. Книжовни средища. Приемственост и нови елементи

3.3. Произведения за славянски светци на гръцки език

3.4. Западнобългарските анахорети през византийското владичество

3.5. Апокрифна и богомилска литература през XIXII век

3.6. Историко-апокалиптична литература през XIXII век

3.7. Повествователни жанрове през XIXII век

4. Литературата през XIII век

4.1. Обща характеристика. Традиции и иновации. Тенденция към документалност

4.2. Химнографията през ХIII век

4.3. Агиографията през ХIII век

4.4. Летописни съчинения през ХIII век

4.5. Църковно-юридически паметници през ХIIIХIV век

4.6. Повествователни съчинения през ХIII век

4.7. Изсторико-апокалиптичната книжнина през ХIII век

4.8. Проблеми на макрожанровете. Сборници със смесено съдържание през ХIII век

4.9. Епистоларни произведения. Кореспонденцията на цар Калоян на латински език

5. Литературата ХIV век

5.1. Основни фактори за литературното и книжовно развитие

5.2. Нови идейно-тематични и естетически акценти в литературната продукция

5.3. Българската преводна и оригинална литература през ХIV век: жанров и тематичн обхват

5.4. Езикът и книжнината през ХIV век

5.5. Писатели исихасти

6. Литературата през ХV век

6.1. Обща характеристика. Основни фактори за литературното и книжовно развитие

6.2. Владислав Граматик

6.3. Димитър Кантакузин

6.4. Константин Костенечки

7. Българската литература и другите славянски и неславянски православни литератури (краят на ХIVХVI век)

7.1. Българо-сръбски книжовни връзки

7.2. Българо-руски книжовни връзки. „Второто южнославянско влияние“

7.3. Книжнина на български език в Молдова и Влахия

8. Литературата през ХVI век

8.1. Книжовни средища и книжовници

8.2. Култовете към новомъчениците

8.3. Химнографският репертоар за новите мъченици

8.4. Общи тенденции в книжовната продукция

8.5. Макрожанрови състави

8.6. Навлизане на първопечатните книги

8.7. Езикът през ХVI век

9. Книжнината през ХVII век

9.1. Книжовници и средища

9.2. Дамаскинарската литература

9.3. Летописни бележки

9.4. Книжнината на българските католици

Заключение

Съкращения

Показалец на личните имена

История на българската средновековна литература

 

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 776
Illustrations color figures
Binding hardback
ISBN 978-954-321-466-2
Creation date 2008
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset