Studies in honour of Prof. Krasimira Mutafova in occassion on her 60th-anniversary (Annual of the Faculty of History at the University of Veliko Turnovo "St. st. Cyril and Methodius", year II (XXXIV), 2018)
Language: Bulgarian with summaries in English

 

Table of contents

I. Ad Gloriam

М. Калицин. Проф. д-р Красимира Мутафова  изследовател, преподавател, приятел, добър човек
M. Kalitsin. Prof., PhD Krasimira Mutafova: Researcher, Teacher, Friend, Good Person (summary)

Н. Неделчева. Библиография на проф. д-р Красимира Мутафова
N. Nedelcheva. Bibliography of Prof., PhD Krasimira Mutafova (summary)

Н. Христова. Проф. д-р Красимира Мутафова: Преподавателят, колегата и приятелят
N. Hristova. Prof., PhD Krasimira Mutafova: Teacher, Colleague and Friend (summary)

О. Събев. Проф. д-р Красимира Мутафова: учител, учен и вдъхновител
O. Sabev. Prof., PhD Krasimira Mutafova: Teacher, Scientist and Inspirer (summary)

II. War, Peace and People

Ж. Жеков. Пелопонеската война и концепцията за хегемония в Елада
Z. Zhekov. The Peloponnesian War and the Concept of Hegemony in Classical Greece (summary)

С. Монева. Демокрация и доносници (по примера на класическа Атина) 
S. Moneva. Democracy and Informers (Following the Example of Classical Athens) (summary)

В. Иванов. Сарацинските пирати и „Свещената война“ в Западното Средиземноморие през VIIIX век
V. Ivanov. Saracen Pirates and the “Holy War” in the Western Mediterranean in the 8th
10th Centuries (summary)

Н. Христова. Кръстоносната идея в личната кореспонденция на участниците в похода
N. Hristova. Crusade Idea in Personal Correspondence (summary)

С. Йорданов. Ивайло und kein Ende? III. Ретроспективни данни за огнището на т.нар. въстание на Ивайло от османотурски извори 
S. Yordanov. Ivaylo und kein Ende? III. Retrospective Data on the Outbreak of the So-called Ivaylo’s Uprising from Ottoman Sources (summary)

III. Urban Space: Organization, Persons, Events

Ж. Гюлева. Териториална структура на Ловеч през XVXVII век
Z. Gyuleva. The Territorial Structure of Lovech During the 15th
17th Centuries (summary)

Д. Димитрова. „По махалата ще ги познаете“ (по примера на Филибе през ХVІХVІІ век)
D. Dimitrova. From the Neighborhood You Will Recognize Them (On the Case Study of Filibe, the 16th
17th Centuries) (summary)

А. Джафер, М. Салим. За историята на основаването на Ески Джума и Осман Пазар до избора им за центрове на нахии
A. Dzhafer, M. Salim. The Development of Eski Dzhuma and Osman Pazar Since Their Selection as District Centers (Nahiyes) (summary)

С. Пейчев. Водоснабдителната система на османска София през Ранния модерен период
S. Peychev. Water Supply System of the Ottoman Sofia in the Early Modern Period (summary)

Г. Георгиева. Административна структура и териториално деление на Търновска каза/санджак през XIX век 
G. Georgieva. Administrative Structure and Territorial Division of Kaza/Sandzhak of Turnovo in the 19th Century (summary)

А. Дерменджиев. Териториалните общности като географска картина на социалните процеси
A. Dermendzhiev. Territorial communities as a geographical picture of social processes (summary)

IV. Ottoman Economy: Between Tradition and Modernity

О. Събев. Ферман от султан Мустафа III за еснафите и ахиите. Преводи и интерпретации
O. Sabev. A Ferman by Sultan Mustafa III for the Guilds and Ahis. Translations and Interpretations (summary)

Н. Неделчева. Социално-икономическа структура на християнското население в Хезарград през 40-те години на XIX век
N. Nedelcheva. Socio and Economic Structure of the Christian Population of Hezargrad During the 1840s (summary)

Н. Тодоров. „И затова се изселили от Русия и се върнали пак в Турско, защото съвсем свобода и мир станал“  към демографската и стопанската история на Северна Добруджа
N.Todorov. “And Therefore They Migrated from Russia and Went Back to Turkey, Because Freedom and Peace Were Settled”: To the Demographic and Economic History of Northern Dobrudzha (summary)

В. Горанчев. Гръкоезични документи, касаещи отпускане и предоговаряне на заеми от 60-те години на XIX век
V. Goranchev. Documents in Greek, Concerning Granting and Renegotiation of Loans from the Middle of the 19th Century (summary)

V. The Muslim Literature: Libraries, Books Andarchives

Р. Ковачев. За резултатите от обработката на едно ново постъпление от османски регистри  решителен тласък в развитието на българската османистика
R. Kovachev. About the Results from the Processing of new Ottoman Registers: A Decisive Improvement in the Development of Bulgarian Historiography on Ottoman Studies (summary)

С. Кендерова. Библиотеката към „Томбул джамия“ в Шумен  формиране на нейния фонд и състоянието му днес 
S. Kenderova. The Library of Tombul Cami in the Town of Shumen: Formation of the Collection and Its Current State (summary)

Н. Граматикова. Книжната колекция в теккето на Назар (Назър) Баба във Видин
N. Gramatikova. The Book Collection in the Tekke of Nazar (Nazur) Baba in Vidin (summary)

А. Ташгън, В. Байрам, А. Юнер. Огузнаме на Сейид Локман и Саръ Салтук
A. Tashgýn, V. Bayram, Ö. Atay. Oðuzname of Seyid Lokman and Sarý Saltuk (summary)

VI. Religion and Sacredness

К. Попконстантинов. Заклинателни молитви против тресавици в епиграфски паметници от Х в.
K. Popkonstantinov. Prayers against Fever in the Tenth-century Epigraphic Monuments (summary)

Н. Кънев. Била ли е Българската църква автокефална преди въздигането ѝ в ранг на патриаршия?
N. Kanev. Was Bulgarian Church Autocephalous before its Rise to the Rank of Patriarchate? (summary)

Х. Вачев. За ролята на конгрегацията и ктиторите в изграждането на католическата храмова мрежа в българските земи през ХVХVІІ век
H. Vachev. On the Role of the Congregation and Benefactors in the Construction of a Catholic Churches’ Network in the Bulgarian Lands in the 15th
17th Centuries (summary)

А. Стамболийска. Манастирската мрежа в западните нахии на Видинския санджак като част от Видинска епархия през  XVIXVIII век
A. Stamboliyska. The Monastery Network in the Western Nachiyes of the Sandzhak of Vidin as Part of the Diocese of Vidin in the 16th
18th Centuries (summary)

А. Андреев. „Заговорът“ на Никита Зюзин  елемент от отношенията светска – духовна власт в Русия през XVII век
A. Andreev. Nikita Zuzin’s Conspiracy: An Element of the Relationship Between Secular and Spiritual Power in Russia in the 17th Century (summary)

Д. Вутова. Света Петка Търновска и небесният покров над вярващите (реликви, одежди и чудотворни икони)
D. Vutova. St. Petka of Turnovo as Believers’ Heavenly Protector (Relics, Shrouds, and Miraculous Icons) (summary)

А. Каяпънар. Алиано-бекташийски завиета в Източните Родопи (XVXVI век)
A. Kayapanar. Allevi-Bektashi Zaviyes in the Eastern Rhodope (15th
16th Centuries) (summary)

Л. Миков, А. Стоилова. Изображения на сакралните комплекси в Мека и Медина
L. Mikov, A. Stoilova. Depictions of the Holy Sites of Mecca and Medina (summary)

VII. Glimpses from Everyday Life

Б. Борисов, Г. Димитров. Глинени лампи от Кастра Рубра
B. Borisov, G. Dimitrov. Ceramic Oil Lamps of Kastra Rubra (summary)

М. Младенов. Изгубените лица: две „срещи“ с българските селяни през ХІV век
M. Mladenov. The Lost Faces: Two “Meetings” with the Bulgarian Peasants in the 14th Century (summary)

Н. Хрисимов. За една българска традиция от Ранното Средновековие, съхранила се до ХХ век
N. Hrissimov. One Bulgarian Tradition from the Early MiddleAges Preserved by the 20th Century (summary)

И. Петракиев. Имитативни капачета за териак на венецианската аптека “Alla Testa Dјoro” от Великотърновско
I. Petrakiev. Imitation Covers for Theriac in the Alla Testa Dјoro Venetian Pharmacy in the Region of Veliko Turnovo (summary)

Х. Мевсим. Делници и празници в българското III-класно училище „Йосиф I“ в Цариград през 30-те години на миналия век
H. Mevsim. Weekdays and Holidays in the Bulgarian 3rd-grade School “Joseph I” in Tsarigrad in the 1930s (summary)

М. Иванова. Българската роднинска терминология за кръвно родство. Опит за историческа типология
M. Ivanova. Bulgarian Blood-Kinship and Relationship Terminology. An Attempt for Historical Typology (summary)

И. Ганчева. Значението на госта в турската култура
I. Gancheva. The Importance of the Guest in Turkish Culture (summary)

А. Петрова. Културните символи и балканското ежедневие. Езиковото отражение на гръцките представи за връзването
A. Petrova. The Cultural Symbols and the Balkan Everyday Life. The Language Reflection of the Greek Perceptions of Binding (summary)

VIII. The Modern Time: Persons, Institutions, Globalization

П. Павлов. Васил Левски и зографите от Галичник
P. Pavlov. Vasil Levski and the Icon Painters from Galichnik (summary)

А. Дончев. Щрихи от нормативно-правната уредба на Източнорумелийската милиция
A. Donchev. Glimpses from the Normative and Legal System of the Eastern Rumelian Police (summary)

Н. Атанасов. Социално-икономически профил на православно християнските братства в Старозагорска епархия
N. Atanasov. Socio-economic Profile of the Orthodox Confraternities in Stara Zagora Diocese (summary)

Т. Михалева, С. Йорданов. От разбойника Амиш от „Записки по българските въстания“ до Кърджи Осман от рецензията на Вазовата драма „Руска“, или За националния образ на турчина у Захари Стоянов
T. Mihaleva, S. Yordanov. From the brigand Amish in “Notes on the Bulgarian Uprisings” to the Kýrcý Osman in the review of Vazov’s dramatic work “Ruska” or about the national image of the Turk as presented by Zahari Stoyanov (summary)

Л. Григорова. Щрихи към живота и дейността на д-р Невена Събева Попова (по документи от Държавен архив  Велико Търново)
L. Grigorova. Touches to the Life and Activity of Dr. Nevena Sabeva Popova (According to Documents from the State Archives 
 Veliko Tarnovo) (summary)

А. Игнатова. Документи за пребиваването на руското дружество на Белия кръст в Петропавловския манастир край Лясковец
A. Ignatova. Documents for the Residence of the Russian White Cross Society in the “St. Peter and st. Pavel” Monastery of Lyаskovets (summary)

С. Дерменджиева, Т. Драганова. „Глобализация и регионализация“  процесът като университетски курс
S. Dermendzhieva, T. Draganova. “Globalization and Regionalization”: The Process as a University Discipline (summary)

За авторите

Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор Красимира Мутафова 

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian
Pages 778
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISSN 2603-3534
Creation date 2019
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset