The Greek language in the churches with mixed inscriptions of the seventeenth century in Bulgaria: Epigraphic repertoire, language features, writting methods. Author: Tsvetan Vasilev. Language: Bulgarian with an extended summary in English

 

Table of contents

Bilingualism in Post-Byzantine mural inscriptions in Balkan art: Historical backround

Bilingualism in Late Byzantine art (13th14th century)

Bilingualism in the 15th century

Bilingualism in the 16th17th centuries in Bulgaria

Bilingualism and its functions

Conclusion

--

Предговор

Съкращения

Библиографски съкращения

Съкращения на библейските книги

Съкращения на граматическите категории

Други

Първа глава. Двуезичието: исторически контекст и функции

Двуезичие на кирилски и гръцки надписи в стенната живопис на Балканите

               Двуезичие в късновизантийското изкуство през XIII и XIV век

               Двуезичието през XV век

               Двуезичието през XVI и XVII век в България

Функции на двуезичието

               Функциониращо двуезичие или билингвилизъм при общуване с двуезична аудитория

               Асиметрично двуезичие: нивото на надписите на втория език в паметника е по-ниско от това на основния език

               Фиктивно двуезичие

Втора глава. Гръцките надписи от църквите със смесени надписи от XVII век в България

Принципи на представяне и анализ на надписите

               Подредба на паметниците

               Схема на описание на надписите

               Критичен апарат

Гръцки надписи от изследваните паметници

„Св. Теодор Тирон и св. Теодор Стратилат“, с. Добърско

               „Св. Илия“, с. Марица

               „Св. Никола“, с. Широки дол

               Алински манастир „Св. Спас“

               „Успение богородично“, с. Прибой

               „Св. Петка“, с. Радибош

               „Св. Георги“, с. Долни Лозен

               „Св. Четиридесет мъченици“, с. Лева река

               Елешнишник манастир „Успение Богородично“

               Сеславски манастир „Св. Никола“

               Билински манастир „Св. архангел Михаил“

               Мало-Маловски манастир „Св. Никола“

               Искрецки манастир „Успение Богородично“

               „Св. Теодор Тирон“, с. Зимевица

               Карлуковски манастир „Успение Богородично“

               „Св. Йоан Кръстител“, с. Върбово

               „Св. Пантелеймон“, гр. Видин

Трета глава. Вътрешна характеристика на езика на надписите

Фонетични особености

               Вокална система

                              Вокали

                                            Итацизъм

                                            Изохронизъм

                                            Редукция (северен вокализъм)

                              Дифтонги

                                            Монофтонгизация

                                            Монофтонгизация на дифтонгите /au/ и /eu/

                              Комбинаторни промени

                                            Синкопа

                                            Асимилация и дисимилация

                                            Афереза на първоначалната неударена гласна

                                            Протеза на /i/

               Консонантна система

                              Експлозиви

                              Спиранти

                              Фрикативи

                              Сложни съгласни

                              Двойни съгласни

                              Комбинаторни промени

                                             Опростяване на съчетанията

                                            Елизия на <N>

                                            Изпускане на <Σ>

                                            Епентеза

                                            Сричка

                              Диалфабетизъм

Морфологични особености

               Метаплазма при имена

                              Имена от женски род по трето склонение, основа на -ι/-εj > първо склонение, α-основи

                              Имена от мъжки род по трето склонение, основи на -ν, -ρ > равносрични имена

                              Имена от мъжки род по трето консонантно склонение, основи на -ν, -ρ > второ склонение, о-основи

                              Имена от мъжки род по първо склонение α-основи > второ склонение, ο-основи: -της, произнасяно [тис] > -τιος

                              Образуване на множествено с окончание -ες вместо –αι при имена от α-основи

               Глаголна система

                              Глаголи

                              Причастия

                              Контаминации на глаголни форми

Синтактични особености

               Загуба на синтактични връзки поради съкращаване

                              Тип А: механични съкращения със загуба на синтактични връзки

                              Тип Б: съкращаване на текст-източника с допълнителни грешки поради неразпознаване и контаминиране на лексеми

                              Тип В: комбиниране на няколко текст-отрязъка без синтактична връзка между тях

                                            Комбиниране на два текста

                                            Комбиниране на повече от два текста

               Съгласуване

                              Съгласуване при имена

                                            Съгласуване по род     

                                            Съгласуване по число

                                            Съгласуване по падеж

                              Рекция на глаголи

Четвърта глава. Външна характеристика на надписите

               Механизми на писане на надписи

                              Тип А: преписани надписи

                              Тип Б: надписи, писани по памет

                                            Литургични пасажи по Златоустовата и Василиевата литургия

                                            Псалми

                                            Частни молитви

                                            Съкратени изписвания на имена на сцени

                                            Несъответствия между образи  и текст

                                            Кратки текстове в рамките на един надпис

                                            Частично запълване на свитък с текст

                              Тип В: компилативни надписи с трудна или несигурна идентификация

                              Тип Г: наподобяване на текст

Езикови особености и грешки в зависимост от механизмите на писане

               Тип А: преписани надписи

                              Грешки в текст-източника, копирани от пишещия върху стенописа

                              Графични затруднения: пишещият не разпознава графеми на текст-източника

                                            Буквени замени

                                            Неразпознаване на лигатури

               Тип Б: надписи, писани по памет

                              Съкращаване и последици от съкращаването: объркване на словоред, грешки в съгласуването, загуба на смисъла на текста

                              Контаминиране на лексеми

                              Перифразиране на текста или части на текста на новогръцки

               Тип В: компилативни надписи

               Тип Г: наподобяване на текст

               Супралинеарни графеми и орнаменти

Функция на надписите

Първоизточници на свитъчните надписи и съответствията им в ерминиите

Заключение

Гръцките надписи в църкви със смесени надписи от XVII век

               Лингвистични регистри на езика и правопис на надписите

               Езикови особености на надписите

                              Фонетични особености

                              Морфологични особености

                              Синтактични особености

                              Механизми на писане на надписи

Библиография

Индекси

Index inscriptionum

Index locorum

               Biblia Sacra

                              Vetus Testamentum

                              Novum Testamentum

               Богослужение

               Други

Иконографски идекс

Приложение

Резюме на англйски език

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 500
Illustrations color figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-4204-5
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset