Tsamblak's Readings: Proceedings of a conference dedicated to the 600th anniversary of Gregory Tsamblak's election as the first Orthodox metropolitan of Kiev and Lithuania. November 1516, 2015, Veliko Turnovo University St. St. Cyril and Methodius
Language: Bulgarian, Russian, Polish, Ukrainian

 

Table of contents

М. Спасова. Григорий Цамблак  творецът и човекът

С. Шумило. Заимствования из богослужебных текстов в проповедях Григория Цамблака

A. Mironowicz. Pisma Grzegorza Camblaka w najstarszych zbiorach biblioteki supraskiej

Ю. Пелешенко. Мiзогiннi мотиви у „Житiї Стефана Дечанскького“ Григорiя Цамблака

Г. Петков. Цамблаковото мъчение на Йоан Нови Сучавски – нов агиографски ракурс за мъченичеството

А. Буюклиева. Григорий Цамблак като оратор и функциите на библейския метатекст в ораторската проза

М. Младенов. От Констанц до Базел: Византия, папството и унията през XV век

Т. Илиева. Към въпроса за лексикографското описание на книжовното наследство на Григорий Цамблак

К. Димитров. За някои черти от езика на Григорий Цамблак и на Дионисий Дивни

Т. Илиева. Някои особености на глаголната система при Григорий Цамблак и в среднобългарския превод на Златоустовите слова „За Серафимите“

М. Белова, А. Белоа. Полипрефиксальные глаголы в языке Григория Цамблака

С. Богданова. Към изследването на графико-ортографичния аспект на Второто южнославянското влияние

И. Евангелу. Свети Теодосий Търновски като пример за монах исихаст

Т. Борисова. О некоторых особенностях поэтики церковнославянских переводов византийской гимнографии в редакциях XIV века

Д. Кенанов. Канон от митрополит Киприан и молитва от Григорий Цамблак

М. Робов. За падането на Търново през юли 1393 г.

М. Робов. „Св. Димитър“  църквата на Асен и Петър в градоустройствената среда на Търново

З. Ждраков, П. Орфеев. Ктиторския портрет на Търновската митрополитска църква „Св. Първоапостои Петър и Павел“

Д. Кенанов. Българо-румънското православно единство в трудовете на проф. д-р Дан Замфиреску

Д. Замфиреску. Търновските Евтимиеви Велики Чети-Минеи  уникален паметник на Византийска Европа

Приложение. Национална конференция за Търновската книжовна школа (1974)

Библиография

Сборници на Търновската книжовна школа

Именен показател

Цамблакови четения. Сборник

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian, Russian, Polish, Ukrainian
Pages 416
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-619-208-195-9
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset