Studies and Essays on the Philosophy of Karl Popper
Студии и есета върху философията на Карл Попър
Language: Bulgarian; Category: Philosophy

 

   Karl Popper's main philosophical contribution is in the field of scientific methodology, but for the general public he is the author of The Open Society and Its Enemies, the most famous modern apologia for liberalism and globalism. Ventseslav Kulov's book deals with seven themes from the eminent thinker's work, three of which rarely come into the focus of research interest.

 

Table of contents

Предговор

Карл Попър за философията

1. „Няма такова нещо като същност на философията“ 

2. За методологическия номинализъм

3. Коментар на тезата на Карл Попър за условния характер на границите между отделните науки

4. Едно възражение на методологическия номинализъм – за същностите в биологията

5. Философията – епифеномен на науката

За Карл Попър и историзма в изучаването на философия

1. Схващането на Карл Попър за обичайното изучаване на философия. Историзмът в изучаването на философия

2. Идейната основа на историзма в изучаването на философия

2.1. За крайната форма на философско третиране на историята на философията – възгледът на Георг Вилхелм Фридрих Хегел

2.2. За умерената форма на философско третиране на историята на философията

2.3. Защо възгледите на Карл Попър са несъвместими с историзма в изучаването на философията

3. Философското третиране на историята на философията – основа на историзма в изучаването на философия у нас

4. Какви са практическите изводи от критиката, на която Карл Попър подлага традиционното философско образование

Карл Попър и теорията за обективната истина

1. Може ли понятието за истина да бъде „заобиколено“?

2. Кратка бележка относно т. нар. обективна или абсолютна истина

3. За разликата между понятие за истина и критерий за истинност

4. Съпоставка със схващането на Бъртранд Ръсел

5. Идеята за доближаването до истината и за научния прогрес

6. Коментари върху Попъровата интерпретация на идеята за доближаване до истината

7. Ценностни твърдения и твърдения за факти

Епистемологията на Карл Попър и традиционното понятие за познание

1. Бележки върху ежедневното разбиране на познанието

2. Познанието според Карл Попър

2.1. Научното познание е безсубектно

2.2. Удостоверяването има ограничено място в научното изследване

2.3. Науката няма непосредствен досег до истината

3. За сходството между ежедневното и научното познание 

4. Какво е реалното отношение между познанието в ежедневния и в Попъровия смисъл на думата?

Проблемът за демаркацията и приносът на Карл Попър за неговото решаване

1. Общи бележки

2. Индуктивизъм

2.1. Френсис Бейкън

2.2. Индуктивизмът след Бейкън. Бъртранд Ръсел

3. Имануел Кант

4. Верификационизъм

5. Фалсификационизъм

5.1. Емпирично съдържание, фалсифицируемост и фалсификация на теорията. Хипотетико-дедуктивният метод

5.2. Примери за нефалсифицируемост според концепцията на Карл Попър

5.3. Критиката на Томас Кун

5.3.1. Критика на тезата, че фалсификацията е „моторът“ на научния прогрес

5.3.2. Критика на идеята, че конкурентната борба в науката се подчинява на разумни правила и това придава закономерен характер на историята на науката

5.3.3. Критика на идеята за историческото доближаване до истината

5.4. Имре Лакатош

6. Основни изводи от прегледа на гледните точки за демаркацията. За „безусловната нефалсифицируемост“

Възгледът на Карл Попър за ролята и значението на дефинициите – опит за оценка

1. „Инструментално“ разбиране за дефинициите

2. Ролята на дефинициите за точността на изказа. Що е вербализъм?

3. Две гледища за дефинициите, които К. Попър пренебрегва

3.1. Чисто вербални и „структурно-познавателни“ дефиниции

3.2. Реални дефиниции

4. Някои най-общи изводи

За българския капитализъм и Отвореното общество на Карл Попър

Част І. Капиталистическо ли е днешното българско общество? Какъв е генезисът на неприемливото поведение?

1. Защо обичайната употреба на термина „капитализъм“ е подвеждаща? Едно работно разбиране за капитализма

2. Ефективната нормативна регулация – един съществен признак на капитализма

3. Бележки за съвременото българско общество

4. Карл Маркс и Макс Вебер за класическия капитализъм и нормативната регулация на обществото

4.1. Карл Маркс

4.2. Макс Вебер

5. Хипотезата за двойствения характер на нормативното съзнание и за генезиса на неприемливото поведение

Част ІІ. Концепцията на Карл Попър за Отвореното общество

6. Капитализмът в концепцията на Карл Попър

6.1. Общи бележки за Отвореното общество

6.2. Критика на възгледите на Карл Попър за морала

6.2.1. За два различни типа морални казуси и за моралното поведение като навик

6.2.2. За колективистичния и общочовешкия морал

6.2.3. Поуките от една аналогия

6.3. За дихотомията „Отворено общество – Затворено общество“

7. Свобода и социална хармония

7.1. Схващането на Карл Попър за свободата

7.2. За свободата като върховна ценност. Социалната философия на Карл Попър като израз на личните му пристрастия

Част III. Някои най-общи изводи, които засягат съвременното българско общество

Приложения

Карл Попър – биография

Карл Попър. „Индетерминизмът не стига“. Послеслов към „Отворената вселена“ (превод Венцеслав Кулов)

Литература

 

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 336
Illustrations
Binding paperback
ISBN 9786192332853
Creation date 2024
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset